Førers plikter ved vilkårsparkering

Informasjon om førers plikter, sanksjoner ved brudd på plikter, og klageadgang.

- jf. parkeringsforskriften av 18.03.16 nr. 260.

Førers plikter

  • Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1. ledd).
  • På avgiftsplasser må betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2. ledd), se vilkår ved betalingsautomat. Eventuell billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd). Det samme gjelder dersom det er stilt krav om billett fra automat som angir tidspunkt for når gratisparkering utløper (§ 24, 3. ledd).
  • Ved parkering på reservert plass må gyldig p-tillatelse plasseres som nevnt i pkt. 2. Dette gjelder også plasser reservert for forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse.

Forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse parkerer gratis på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser (§ 33) og andre vilkårsparkeringsplasser hvis ikke annet er skiltet. P-tillatelse for forflytningshemmede må plasseres som nevnt i pkt. 2. Dersom det på ordinære plasser er regulert med mindre enn 30 minutters makstid, kan forflytningshemmede med p-tillatelse parkere maksimalt dobbelt tid av den angitte tidsbegrensningen (§ 64).

  • På områder med tidsbegrenset p-tid og krav om bruk av parkeringsskive skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert, eller på tidspunktet når reguleringstiden igjen starter dersom motorvognen parkeres utenfor regulert tid (§ 24, 2. ledd).


Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900. Dersom det ikke trekkes billett for tidsbegrenset gratisparkering, eller det parkeres uberettiget på plasser reservert kunde, besøkende eller gjest, er kontrollsanksjonen kr 300 (§ 36). Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på www.drammenparkering.no