Vilkår for bruk av kommunalt areal til utleie av elektriske sparkesykler i Drammen kommune 2021

Vilkår

 1. Interesserte aktører kan benytte kommunalt areal til utleie av elektriske sparkesykler i Drammen kommune som en prøveordning i 2021.
 2. Enhver aktør som skal drive utleie av elektriske sparkesykler fra kommunal grunn skal ha avtale med Drammen kommune.
 3. «Drammen sentrum», grønn sone på kartet og «Områder nær Drammen sentrum», gul sone på kartet defineres i denne sammenheng som angitt på kartet «Resten av kommunen» er de delene av kommunen som ligger utenfor disse to sonene. Det er stedet de elektriske sparkesyklene utplasseres om morgenen som avgjør hvilken sone de tilhører.
 4. De elektriske sparkesyklene skal være utstyrt etter kravene i Forskrift om krav til sykkel, kapittel 3 (§ 7,8,9, og 10) 
 5. Utleierne skal følge trafikkreglene i forbindelse med drift av utleien av de elektriske sparkesykkel. For eksempel skal ikke driftsbiler stanse i sykkelfelt, på fortau eller kjøre på gang- eller sykkelveier.
 6. Utleierne skal informere sine kunder om trafikkregler og hvordan de elektriske sparkesyklene brukes på en trygg måte.
 7. Utleierne skal instruere brukerne om hvor sykler kan parkeres. Generelt skal elektriske sparkesykler parkeres slik at de er til minst mulig ulempe for gående, syklende og kjørende.
 8. På fortau skal det være minst 2,0 meter ferdselsareal forbi parkerte elektriske sparkesykler dersom det er mulig. Ved smalere fortau må skjønn utøves.
 9. Elektriske sparkesykler skal ikke parkeres i beplantede bed, i parker eller i friområder.
 10. De elektriske sparkesyklene skal være utstyrt med "geofencing" som gir mulighet for å definere soner der de elektriske sparkesyklene ikke kan parkeres og soner, samt tidsperioder, med nedsatt hastighet.
 11. Kommunen definerer soner der det ikke er tillatt å parkere de elektriske sparkesyklene.
 12. Kommunen definerer soner der det kun er tillatt med særlig lav fart, 6 km/t, for de elektriske sparkesyklene.
 13. Kommunen definerer tidsperioder med fartsbegrensning. Ved oppstart av sesongen gjelder følgende krav: Fredager og lørdager kl. 22-24 skal de elektriske sparkesyklene ha maksimalhastighet på 12 km/t.
 14. Kommunen kan i løpet av sesongen definere nye soner der det er forbudt å parkere de elektriske sparkesyklene og soner eller tidspunkt med særlig lav fart. Operatørene forplikter seg til å gjennomføre slike begrensninger innen en uke fra kommunen har varslet om nye begrensninger. Tilsvarende kan kommunen fjerne begrensninger underveis i sesongen.
 15. De elektriske sparkesyklene kan være åpne for bruk alle dager kl. 05:00 – 24:00.
 16. I sonene «Drammen sentrum» og «Områder nær Drammen sentrum» skal alle elektriske sparkesykler mellom kl. 24:00 og kl. 05:00 ryddes og samles på utplasseringssteder. Dersom Drammen kommune i løpet av sesongen vurderer at det er behov for å innføre samme krav også i andre deler av kommunen, kan kommunen gjøre dette. Utleierne av elektriske sparkesykler skal tilpasse seg slike reviderte vilkår innen 14 dager fra kommunen har varslet om endringen.
 17. I sonene «Drammen sentrum» og «Områder nær Drammen sentrum» skal det minimum stå tre elektriske sparkesykler på hvert utplasseringssted når syklene åpnes for bruk om morgenen.
 18. Kommunen kan definere bestemte parkeringssteder og utplasseringssteder utleieaktørene av elektriske sparkesykler og brukerne plikter å benytte. Kommunen kan justere både antall og plassering av parkerings-/utplasseringsstedene i løpet av sesongen. Ved justering av parkerings-/utplasseringsstedene skal utleieaktørene tilpasse seg de nye parkerings-/utplasseringsstedene innen en uke etter at kommunen har varslet endringen.
 19. Der kommunen ikke har angitt bestemte utplasseringssteder, kan aktørene selv bestemme utplasseringsstedene så lenge disse er i tråd med kravene i øvrige vilkår.
 20. De elektriske sparkesyklene skal merkes tydelig med eiers navn og kontaktinformasjon, på denne formen: «Denne elektriske sparkesykkelen eies av [firmanavn]. Kontakt oss på telefon [telefonnummer] eller e-post [e-postadresse].» Annen kontaktinformasjon (eksempelvis internettside) kan oppgis i tillegg.
 21. Utleieaktøren av elektriske sparkesykler skal ha en svartjeneste for henvendelser som er åpen i hele åpningstiden for de elektriske sparkesyklene.
 22. De elektriske sparkesyklenes tekniske tilstand skal sjekkes i forbindelse med rydding og lading/batteriskift. Defekte elektriske sparkesykler skal ikke tilbys brukerne.
 23. Utleierne skal aktivt følge opp sine elektriske sparkesykler. Dette innebærer å fjerne defekte sykler, rydde sykler som er til hinder for øvrig ferdsel og fjerne sykler som er forlatt på steder der det er definert at elsparkesyklene ikke skal parkeres.
 24. De elektriske sparkesyklene skal hentes inn og ikke være tilgjengelige når det er snø og/eller is på veier, gater, sykkelveier, gang-/sykkelveier eller fortau.
 25. De elektriske sparkesyklene skal ikke plasseres ut under spesielle arrangementer med ekstra mange mennesker i sentrum. I utgangspunktet gjelder dette 17. mai og fredag og lørdag under Elvefestivalen i august. Drammen kommune kan definere andre arrangementsdager da de elektriske sparkesyklene ikke kan plasseres ut. Dette skal varsles fra kommunen minimum to uker før de aktuelle arrangementsdagene.
 26. Utleierne skal levere åpne data til kommunen. Data skal leveres for hver måned innen den 7. i påfølgende måned. Følgende data skal minimum leveres:
  • Antall sykler som er tilbudt hver dag, fordelt på sonene «Drammen sentrum», «Områder nær Drammen sentrum» og «Resten av kommunen».
  • Antall sykler som er forsvunnet.
  • Antall turer gjennomført.
  • Stedfesting av turer – av personvernhensyn på en slik form at enkeltbrukere ikke kan identifiseres.
  • Antall og tema for klager og henvendelser.
  • Ulykker og hendelser.
  • Kommunen skal ikke dele data fra en utleier med en annen utleier, men kan dele samlede data på aggregert nivå, slik at kunnskap om bruksmønstre kan deles med alle parter. Hva som skal leveres, i hvilket format og når, avtales nærmere mellom kommunen og den enkelte utleier.
 27. Elektriske sparkesykler som parkeres utenfor avtalt område og som ikke ryddes vekk av utleier innen rimelig tid, kan Drammen kommune velge å fjerne for utleiers regning. Det samme gjelder kommersielle elektriske sparkesykler fra leverandører som ikke har gyldig avtale med Drammen kommune.
 28. Utleier forplikter seg til jevnlige dialogmøter med Drammen kommune.
 29. Ved opphør av tjenesten skal utleier rydde alle elektriske sparkesykler og eventuelt annet løsøre, og sørge for at disse behandles forsvarlig. Farlig avfall som batterier, elektriske komponenter, olje etc. skal behandles som spesialavfall. Drammen kommune har ikke ansvar for håndtering av avfall, og vil fakturere utleieren dersom opprydding i kommunens regi likevel blir påkrevet.
 30. Utleien av elektriske sparkesykler skal gjøres på en så miljøvennlig måte som mulig innenfor vilkårene. De elektriske sparkesyklene som leies ut må ha god kvalitet og vedlikeholdes jevnlig, slik at levetiden blir så lang som mulig. Nullutslippskjøretøy skal benyttes i driften av de elektriske sparkesyklene.
 31. Dersom disse vilkårene ikke overholdes, anses det som mislighold av avtalen med Drammen kommune. Kommunen kan si opp avtalen med utleier ved mislighold. Ved oppsigelse av avtalen gjelder samme krav til utleier som ved ordinært opphør av tjenesten, jf. bl.a. punkt 27 og 29.
 32. Disse vilkårene innebærer ingen begrensning i utleiers eventuelle ansvar etter erstatningsrettslige eller andre regler.
 33. Dersom det kommer nye lover eller forskrifter på nasjonalt nivå knyttet til elektriske sparkesykler med virkning i 2021, skal disse følges. Hvis det skulle oppstå klar motstrid mellom nye nasjonale regler og disse vilkårene, vil det nasjonale regelverket gå foran. Kommunen kan også endre eller vedta nye vilkår for 2021.