Vilkår for bruk av kommunalt areal til utleie av elsparkesykler

I 2022 gjelder følgende vilkår i Drammen

 1. Interesserte aktører som tilfredsstiller disse vilkårene kan benytte kommunalt areal til utleie av elektriske sparkesykler i Drammen kommune som en prøveordning i 2022.
 2. Enhver aktør som skal drive utleie av elektriske sparkesykler fra kommunal grunn skal ha avtale med Drammen kommune.
 3. Aktører som vil leie ut elsparkesykler fra kommunal grunn i Drammen kommune må levere dokumentasjon på opplegg for brukeropplæring. Kommunen må vurdere opplegget som tilfredsstillende før avtale med kommunen kan inngås.
 4. Aktører som vil leie ut elsparkesykler i Drammen kommune må levere dokumentasjon på opplegg for rydding og oppfølging av elsparkesyklene. Kommunen må vurdere opplegget som tilfredsstillende før avtale med kommunen kan inngås.
 5. Aktører som vil tilby utleie av elsparkesykler i Drammen kommune, må dokumentere at deres elsparkesykler håndteres på en forsvarlig måte når de kasseres. Dokumentasjonen må inneholde en verifisering fra tredjepart, eksempelvis dokumentasjon på medlemskap i godkjent returselskap.
 6. Elsparkesykkel-aktørene betaler leie for bruk av kommunal grunn til kommunen. Leien er på 1,- kr per elsparkesykkel per døgn. Leien etterfaktureres med grunnlag i aktørenes månedlige rapportering til kommunen.
 7. Elsparkesyklene skal være utstyrt etter kravene i Forskrift om krav til sykkel, kapittel 3 (§ 7, 8, 9 og 10) (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-02-19-119?q=sykkel).
 8. Utleierne skal følge trafikkreglene i forbindelse med drift av elsparkesykkel-utleien. For eksempel skal driftsbiler ikke stanse i sykkelfelt eller på fortau, eller kjøre på gangvei eller sykkelvei.
 9. Utleierne skal informere sine kunder om trafikkregler og hvordan elsparkesyklene brukes på en trygg måte.
 10. Utleierne skal instruere brukerne om hvor sykler kan parkeres. Generelt skal elsparkesykler parkeres slik at de er til minst mulig ulempe for gående, syklende og kjørende.
 11. På fortau skal det være minst 2,0 m ferdselsareal forbi parkert elsparkesykkel. Dersom fortauet er for smalt til at minst 2,0 m ferdselsareal kan oppnås, skal ikke elsparkesykler parkeres på fortauet.
 12. Elsparkesykler skal ikke parkeres i underganger/kulverter.
 13. Elsparkesykler skal ikke parkeres på eller ved ledelinjer for blinde og svaksynte. Det skal være minimum 90 cm mellom ledelinjen og parkert elsparkesykkel på begge sider av ledelinjen.
 14. Elsparkesykler skal ikke parkeres i beplantede bed, i parker eller i friområder.
 15. Elsparkesyklene skal være utstyrt med «geofencing» som gir mulighet for å definere soner med ferdselsforbud, soner med parkeringsforbud og soner, samt tidsperioder, med nedsatt hastighet.
 16. Kommunen definerer soner der det ikke er tillatt å ferdes med elsparkesyklene.
 17. Det er ferdselsforbud i alle skolegårder mandag – fredag kl. 07-17.
 18. Kommunen definerer soner der det ikke er tillatt å parkere elsparkesyklene.
 19. Kommunen definerer soner der det kun er tillatt med særlig lav fart, 6 km/t, for elsparkesyklene.
 20. Kommunen definerer tidsperioder med fartsbegrensning. Ved oppstart av sesongen gjelder følgende krav: Fredager og lørdager kl. 22-24 skal elsparkesyklene ha maksimalhastighet på 12 km/t.
 21. Kommunen kan i løpet av sesongen definere nye soner med ferdselsforbud eller parkeringsforbud og soner eller tidspunkt med særlig lav fart. Operatørene forplikter seg til å gjennomføre slike begrensninger innen en uke fra kommunen har varslet om nye begrensninger. Tilsvarende kan kommunen fjerne begrensninger underveis i sesongen.
 22. Elsparkesyklene kan være åpne for bruk alle dager kl. 05:00 – 24:00. Døgnåpen tjeneste kan tillates dersom elsparkesykkeloperatøren har andre virkemidler enn nattestenging for å unngå ferdsel i beruset tilstand. Dersom kommunen vurderer at disse andre virkemidlene ikke har tilstrekkelig effekt, kan kommunen pålegge nattestenging.
 23. Det skal være obligatorisk for brukerne av elsparkesyklene å ta bilde hver gang de parkerer elsparkesykkelen, og registrere bildet i appen. Leieforholdet skal ikke kunne avsluttes før bilde er registrert.
 24. Når det kommer inn klager på feilparkering, skal elsparkesykkeloperatørene følge opp brukeren som har feilparkert. Ved gjentatte feilparkeringer skal det få konsekvenser for brukeren, eksempelvis i form av midlertidig utestengelse.
 25. Elsparkesykler som har stått ubrukt på samme sted i mer enn 2 døgn, skal flyttes til utplasseringssted eller tas inn.
 26. Kommunen kan definere bestemte parkeringssteder og utplasseringssteder elsparkesykkelaktørene og -brukerne plikter å benytte. Kommunen kan justere både antall og plassering av parkerings-/utplasseringsstedene i løpet av sesongen. Ved justering av parkerings-/utplasseringsstedene skal elsparkesykkelaktørene tilpasse seg de nye parkerings-/utplasseringsstedene innen en uke etter at kommunen har varslet endringen.
 27. Der kommunen ikke har angitt bestemte utplasseringssteder, kan aktørene selv bestemme utplasseringsstedene så lenge disse er i tråd med kravene i øvrige vilkår.
 28. Elsparkesyklene skal merkes tydelig med eiers navn og kontaktinformasjon. Minimum skal det oppgis telefonnummer. Annen kontaktinformasjon kan oppgis i tillegg.
 29. Elsparkesykkelaktørene skal ha en svartjeneste for henvendelser som er åpen i hele åpningstiden for elsparkesyklene.
 30. Elsparkesyklenes tekniske tilstand skal sjekkes i forbindelse med rydding og lading/batteriskift. Defekte elsparkesykler skal ikke tilbys brukerne.
 31. Utleierne skal aktivt følge opp sine elsparkesykler. Dette innebærer å fjerne defekte sykler, rydde sykler som er til hinder for øvrig ferdsel og fjerne sykler som er forlatt på steder der det er definert at elsparkesyklene ikke skal parkeres.
 32. Elsparkesyklene skal hentes inn og ikke være tilgjengelige når det er snø og/eller is på veier, gater, sykkelveier, gang-/sykkelveier eller fortau. Ved kortvarig glatt føre, eksempelvis med varighet en formiddag etter ei frostnatt, kan elsparkesyklene alternativt låses for bruk i noen timer mens det er glatt, uten å hentes inn.
 33. Elsparkesyklene skal ikke plasseres ut under spesielle arrangementer med ekstra mange mennesker i sentrum. I utgangspunktet gjelder dette 17. mai og fredag og lørdag under Elvefestivalen i august. Drammen kommune kan definere andre arrangementsdager da elsparkesyklene ikke kan plasseres ut. Dette skal varsles fra kommunen minimum to uker før de aktuelle arrangementsdagene.
 34. Utleierne skal levere åpne data til kommunen. Data skal leveres for hver måned innen den 7. i påfølgende måned. Følgende data skal minimum leveres:
  • Antall elsparkesykler som er tilbudt hver dag
  • Antall elsparkesykler som er forsvunnet
  • Antall turer gjennomført
  • Stedfesting av turer – av personvernhensyn på en slik form at enkeltbrukere ikke kan identifiseres
  • Antall og tema for klager og henvendelser
  • Ulykker og hendelser
  Kommunen skal ikke dele data fra en utleier med en annen utleier, men kan dele samlede data på aggregert nivå, slik at kunnskap om bruksmønstre kan deles med alle parter. Hva som skal leveres, i hvilket format og når, avtales nærmere mellom kommunen og den enkelte utleier.
 35. Elsparkesykler som parkeres utenfor avtalt område og som ikke ryddes vekk av utleier innen rimelig tid, kan Drammen kommune velge å fjerne for utleiers regning. Det samme gjelder kommersielle elsparkesykler fra leverandører som ikke har gyldig avtale med Drammen kommune.
 36. Utleier forplikter seg til jevnlige dialogmøter med Drammen kommune.
 37. Ved opphør av tjenesten skal utleier rydde alle elsparkesykler og eventuelt annet løsøre, og sørge for at disse behandles forsvarlig. Farlig avfall som batterier, elektriske komponenter, olje etc. skal behandles som spesialavfall. Drammen kommune har ikke ansvar for håndtering av avfall, og vil fakturere utleieren dersom opprydding i kommunens regi likevel blir påkrevet.
 38. Utleien av elsparkesykler skal gjøres på en så miljøvennlig måte som mulig innenfor vilkårene. Elsparkesyklene som leies ut må ha god kvalitet og vedlikeholdes jevnlig, slik at levetiden blir så lang som mulig.
 39. Nullutslippskjøretøy skal benyttes i driften av elsparkesyklene.
 40. Drammen kommune kan i dialog med aktørene justere vilkårene underveis i sesongen i forbindelse med midlertidige forsøksordninger.
 41. Midlertidige forsøksordninger kan i utgangspunktet ha en varighet på inntil 3 måneder. Dersom evaluering viser at forsøksordningen fungerer godt, kan forsøksperioden utvides ut året.
 42. Dersom disse vilkårene ikke overholdes, anses det som mislighold av avtalen med Drammen kommune. Kommunen kan si opp avtalen med utleier ved mislighold. Ved oppsigelse av avtalen gjelder samme krav til utleier som ved ordinært opphør av tjenesten, jf. bl.a. punkt 35 og 37.
 43. Disse vilkårene innebærer ingen begrensning i utleiers eventuelle ansvar etter erstatningsrettslige eller andre regler.
 44. Dersom det kommer nye lover eller forskrifter på nasjonalt nivå knyttet til elsparkesykler med virkning i 2022, skal disse følges. Hvis det skulle oppstå klar motstrid mellom nye nasjonale regler og disse vilkårene, vil det nasjonale regelverket gå foran. Kommunen kan også endre eller vedta nye vilkår for 2022.