Vilkår for bruk av kommunalt areal til utleie av elsykler

I 2024 gjelder følgende vilkår i Drammen.

 1. Interesserte aktører som tilfredsstiller disse vilkårene kan benytte kommunalt areal til utleie av elektriske sykler i Drammen kommune i 2024.
 2. Enhver aktør som skal drive utleie av elektriske sykler fra kommunal grunn skal ha avtale med Drammen kommune.
 3. Aktører som vil leie ut elsykler fra kommunal grunn i Drammen kommune må levere dokumentasjon på opplegg for brukeropplæring. Kommunen må vurdere opplegget som tilfredsstillende før avtale med kommunen kan inngås.
 4. Aktører som vil leie ut elsykler i Drammen kommune må levere dokumentasjon på opplegg for rydding og oppfølging av elsyklene. Kommunen må vurdere opplegget som tilfredsstillende før avtale med kommunen kan inngås.
 5. Aktører som vil tilby utleie av elsykler i Drammen kommune, må dokumentere at deres elsykler håndteres på en forsvarlig måte når de kasseres. Medlemskap i et returselskap godkjent av Miljødirektoratet skal dokumeteres. En oversikt over returselskaper godkjent av Miljødirektoratet finnes på direktoratets internettsider: https://produsentansvar.miljodirektoratet.no/returselskap
 6. Elsyklene skal være utstyrt etter kravene i Forskrift om krav til sykkel: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-02-19-119?q=sykkel
 7. Utleierne skal følge trafikkreglene i forbindelse med drift av elsykkel-utleien. For eksempel skal driftsbiler ikke stanses i sykkelfelt eller på fortau, eller kjøres på gangvei eller sykkelvei.
 8. Utleierne skal informere sine kunder om trafikkregler og hvordan elsyklene brukes på en trygg måte.
 9. Elsyklene skal være utstyrt med «geofencing» som gir mulighet for å definere soner med ferdselsforbud, soner med parkeringsforbud og soner, samt tidsperioder, med nedsatt hastighet.
 10. Kommunen definerer soner der det ikke er tillatt å ferdes med elsyklene.
 11. Det er ferdselsforbud i alle skolegårder mandag – fredag kl. 07-17.
 12. Parkering og utplassering av elsykler:
  A. Kommunen kan definere bestemte parkeringssteder og utplasseringssteder elsykkelaktørene og -brukerne plikter å benytte. Kommunen kan justere både antall og plassering av parkerings-/utplasseringsstedene i løpet av sesongen. Ved justering av parkerings- /utplasseringsstedene skal elsykkelaktørene tilpasse seg de nye parkerings- /utplasseringsstedene innen en uke etter at kommunen har varslet endringen.
  B. Der kommunen ikke har angitt bestemte utplasseringssteder, kan aktørene selv bestemme utplasseringsstedene så lenge disse er i tråd med kravene i øvrige vilkår.
  C. Kommunen definerer soner der det ikke er tillatt å parkere elsyklene.
  D. Utleierne skal instruere brukerne om hvor elsykler kan parkeres. Generelt skal elsykler parkeres slik at de er til minst mulig ulempe for gående, syklende og kjørende.
  E. Elsykler skal ikke parkeres i underganger/kulverter.
  F. Elsykler skal ikke parkeres på eller ved ledelinjer for blinde og svaksynte. Det skal være minimum 90 cm mellom ledelinjen og parkert elsykkel på begge sider av ledelinjen.
  G. Elsykler skal ikke parkeres i beplantede bed, i parker eller i friområder.
  H. På fortau skal det være minst 2,0 m ferdselsareal forbi parkert elsykkel. Dersom fortauet er for smalt til at minst 2,0 m ferdselsareal kan oppnås, skal ikke elsykler parkeres på fortauet.
  I. Det skal være obligatorisk for brukerne av elsyklene å ta bilde hver gang de parkerer elsykkelen, og registrere bildet i appen. Leieforholdet skal ikke kunne avsluttes før bilde er registrert.
  J. Når det kommer inn klager på feilparkering, skal elsykkeloperatørene følge opp brukeren som har feilparkert. Ved gjentatte feilparkeringer skal det få konsekvenser for brukeren, eksempelvis i form av midlertidig utestengelse.
  K. Dersom elsykler skal tilbys i vintersesongen med is og snø, må det gjøres en særlig vurdering av parkerings- og utplasseringssteder knyttet til vinterdrift. Kommunen vil beslutte hvilke parkerings- og utplasseringssteder som kan benyttes om vinteren etter dialog med aktørene. Av hensyn til brøyting er ikke en fri flyt-modell for parkering av elsykler hensiktsmessig i vintersesongen. Snømåking for hånd ved parkerings-/utplasseringssteder må utføres som en del av aktørenes drift.
 13. Elsykler som har stått ubrukt på samme sted i mer enn 2 døgn, skal flyttes til utplasseringssted eller tas inn.
 14. Kommunen kan i løpet av sesongen definere nye soner med ferdselsforbud eller parkeringsforbud og soner eller tidspunkt med særlig lav fart. Operatørene forplikter seg til å gjennomføre slike begrensninger innen en uke fra kommunen har varslet om nye begrensninger. Tilsvarende kan kommunen fjerne begrensninger underveis i sesongen.
 15. Elsyklene kan være åpne for bruk alle dager kl. 05:00 – 24:00. Døgnåpen tjeneste kan tillates dersom elsykkeloperatøren har andre virkemidler enn nattestenging for å unngå ferdsel i beruset tilstand. Dersom kommunen vurderer at disse andre virkemidlene ikke har tilstrekkelig effekt, kan kommunen pålegge nattestenging.
 16. Tidsperioder med fartsbegrensning:
  A. Kommunen definerer tidsperioder med fartsbegrensning.
  B. Dersom aktøren ikke har andre virkemidler for å unngå kjøring i beruset tilstand, gjelder følgende krav: Fredager og lørdager kl. 22-24 skal elsyklene ha maksimalhastighet på 12
  km/t. Dersom kommunen vurderer at de andre virkemidlene ikke har tilstrekkelig effekt, kan kommunen pålegge fartsbegrensning selv om aktøren har andre virkemidler.
 17. Kommunen definerer soner der det kun er tillatt med særlig lav fart, 6 km/t, for elsyklene.
 18. Elsyklene skal merkes tydelig med eiers navn og kontaktinformasjon. Minimum skal det oppgis telefonnummer. Annen kontaktinformasjon kan oppgis i tillegg.
 19. Elsykkelaktørene skal ha en svartjeneste for henvendelser som er åpen i hele åpningstiden for elsyklene.
 20. Elsyklenes tekniske tilstand skal sjekkes i forbindelse med rydding og lading/batteriskift. Defekte elsykler skal ikke tilbys brukerne.
 21. Utleierne skal aktivt følge opp sine elsykler. Dette innebærer å fjerne defekte sykler, rydde sykler som er til hinder for øvrig ferdsel og fjerne sykler som er forlatt på steder der det er definert at elsyklene ikke skal parkeres.
 22. Elsykler uten piggdekk skal hentes inn og ikke være tilgjengelige når det er snø og/eller is på veier, gater, sykkelveier, gang-/sykkelveier eller fortau. Ved kortvarig glatt føre, eksempelvis med varighet en formiddag etter ei frostnatt, kan elsykler uten piggdekk alternativt låses for bruk i noen timer mens det er glatt, uten å hentes inn. Dersom elsyklene utstyres med piggdekk, kan de også tilbys når det er snø og/eller is på veier, gater, sykkelveier, gang-/sykkelveier eller fortau.
 23. I forbindelse med spesielle arrangementer kan kommunen definere soner som skal ryddes for elsykler og soner med midlertidig ferdselsforbud. Kommunen kan også bestemme at elsyklene skal låses for bruk i en tidsavgrenset periode. Slike tiltak er eksempelvis aktuelle i forbindelse med 17. mai og Elvefestivalen i august. Kommunen skal varsle om slike tiltak i forbindelse med arrangementer minimum en uke før de aktuelle arrangementsdagene.
 24. Utleierne skal levere åpne data til kommunen. Data skal leveres for hver måned innen den 7. i påfølgende måned. Følgende data skal minimum leveres:
  Antall elsykler som er tilbudt hver dag
  Antall elsykler som er forsvunnet
  Antall turer gjennomført
  Stedfesting av turer – av personvernhensyn på en slik form at enkeltbrukere ikke kan identifiseres
  Antall og tema for klager og henvendelser
  Ulykker og hendelser
  Kommunen skal ikke dele data fra en utleier med en annen utleier, men kan dele samlede data på aggregert nivå, slik at kunnskap om bruksmønstre kan deles med alle parter. Hva som skal leveres, og i hvilket format, avtales nærmere mellom kommunen og den enkelte utleier.
 25. Elsykler som parkeres utenfor avtalt område og som ikke ryddes vekk av utleier innen rimelig tid, kan Drammen kommune velge å fjerne for utleiers regning. Det samme gjelder kommersielle elsykler fra leverandører som ikke har gyldig avtale med Drammen kommune.
 26. Utleier forplikter seg til jevnlige dialogmøter med Drammen kommune.
 27. Ved opphør av tjenesten skal utleier rydde alle elsykler og eventuelt annet løsøre, og sørge for at disse behandles forsvarlig. Farlig avfall som batterier, elektriske komponenter, olje etc. skal behandles som spesialavfall. Drammen kommune har ikke ansvar for håndtering av avfall, og vil fakturere utleieren dersom opprydding i kommunens regi likevel blir påkrevet.
 28. Utleien av elsykler skal gjøres på en så miljøvennlig måte som mulig innenfor vilkårene. Elsyklene som leies ut må ha god kvalitet og vedlikeholdes jevnlig, slik at levetiden blir så lang som mulig.
 29. Nullutslippskjøretøy skal benyttes i driften av elsyklene.
 30. Drammen kommune kan i dialog med aktørene justere vilkårene underveis i sesongen i forbindelse med midlertidige forsøksordninger.
 31. Midlertidige forsøksordninger kan i utgangspunktet ha en varighet på inntil 3 måneder. Dersom evaluering viser at forsøksordningen fungerer godt, kan forsøksperioden utvides ut året.
 32. Dersom disse vilkårene ikke overholdes, anses det som mislighold av avtalen med Drammen kommune. Kommunen kan si opp avtalen med utleier ved mislighold. Ved oppsigelse av avtalen gjelder samme krav til utleier som ved ordinært opphør av tjenesten.
 33. Disse vilkårene innebærer ingen begrensning i utleiers eventuelle ansvar etter erstatningsrettslige eller andre regler.
 34. Dersom det kommer nye lover eller forskrifter på nasjonalt nivå knyttet til elsykler med virkning i 2024, skal disse følges. Hvis det skulle oppstå klar motstrid mellom nye nasjonale regler og disse vilkårene, vil det nasjonale regelverket gå foran. Kommunen kan også endre eller vedta nye vilkår
  for 2024.