Årsevalueringen for 2023 er lagt fram

Kommunedirektør Trude Andresen har lagt fram Drammen kommunes årsevaluering for 2023.

Sist endret:

– Siden den nye kommunen ble etablert fra 2020 er det lagt et godt grunnlag for politisk styring. Hele det overordnede planverket er på plass. Drammen kommune gikk i 2023 på mange måter over i en ny fase, og nå skal vi jobbe mot de målene vi har satt oss i planverket, skriver kommunedirektøren i forordet til årsevalueringen. 

Årsevalueringen som nå legges fram, er en gjennomgang av kommunens aktiviteter i fjor, hvordan disse er løst og hvilke læringspunkter kommuneorganisasjonen tar med seg videre i både tjeneste- og stedsutviklingen. 

Stram økonomi 

Drammen kommune har en stram økonomi, og det er behov for betydelige innsparinger de nærmeste årene. Regnskapet for 2023 viser et netto driftsoverskudd på 78,3 millioner kroner. Resultatet er svakere enn det som lå i opprinnelig budsjett, men bedre enn det som lå i budsjettet som ble revidert i juni i fjor.  

I fjor ble tjenesteområdene styrket økonomisk gjennom året, men dette er det ikke økonomisk handlingsrom til å gjøre i 2024. Styrkingen av tjenesteområdene har i stor grad skjedd gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond. I løpet av fjoråret ble det brukt nærmere 240 millioner kroner fra fondet til egenfinansiering av investeringer og til styrking av tjenestenes budsjetter. De kommende årene er det fortsatt lagt opp til å bruke midler fra fondet til egenfinansiering av investeringer, men det vil ikke være rom for å bruke penger fra fondet til å styrke driften. 

– Det er satt i gang et omfattende arbeid med å redusere driftsnivået, og vi har forventninger om at dette vil bidra til å redusere kommunens kostnader. Kommunestyret vil ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2025-28 i høst ta stilling til hvilke tiltak som må gjennomføres for å redusere kostnadsnivået, sier kommunedirektør Trude Andresen. 

Komplett planverk 

Flere viktige planer og strategier ble vedtatt i løpet av 2023, og dette bidrar til at Drammen kommune nå langt på vei har et komplett planverk for styringen av kommunen. Kommuneplanens arealdel er ikke vedtatt ennå. Derfor gjelder fortsatt de gamle arealplanene som ble videreført ved kommunesammenslåingen. Men forslaget til ny arealdel har ligget ute til høring og offentlig ettersyn. Det arbeides nå med oppfølgingen av innspillene som kom inn, og forslaget til ny arealdel for Drammen kommune legges fram når dette arbeidet er fullført. 

Det pågår flere store investeringsprosjekter i Drammen. Både nytt sykehus på Brakerøya, ny bybru og ny jernbanestasjon, samt ny intercity-trasé til Kobbervikdalen, ferdigstilles i 2025.  

– Dette vil bidra til å gi Drammen et ytterligere løft. I tillegg foreligger det mange omfattende og spennende planer om utvikling mange steder i Drammen kommune, sier kommunedirektør Trude Andresen. 

Årsevalueringen skal behandles i kommunestyret 7. mai.