Må se på ny skolestruktur

Drammen kommune må se på hvordan skolene i kommunen er strukturert for å kunne spare penger i en krevende økonomisk tid. Nå legges det fram en sak for politikerne om hvordan arbeidet med en fremtidig skolestruktur skal gjennomføres.

Sist endret:

Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for barnehage og skole, forklarer hvorfor det nå er satt i gang et arbeid med å se på ny struktur for skolene i Drammen. 

– Elevtallet har de siste årene gått ned i Drammen, og denne trenden vil fortsette de neste årene. Synkende elevtall betyr at rammene vi har for å drive skole, blir mindre. Vi har over tid løst dette ved å se på andre tiltak enn skolestruktur, men nå har vi i  Drammen kommune, i likhet med mange andre kommuner i landet, kommet til et punkt der det er svært utfordrende for skole å tilpasse seg en mindre ramme uten å se på antall skoler og ny skolestruktur.  

Samlet sett har kommunen god plass til alle elevene i grunnskolen, men kapasiteten er ujevnt fordelt mellom skolene. Handlingsplanen for utvikling og bruk av skolebygg viste at det våren 2023 var cirka 1300 ledige plasser i barneskolene til sammen. På ungdomstrinnet var det cirka 200 ledige plasser. 

Skal vedta hvordan jobben skal gjøres 

–I første omgang skal nå politikerne vedta hvordan vi skal jobbe med ny skolestruktur i Drammen. I saken har vi foreslått at vi kommer tilbake med forslag til ny skolestruktur og eventuell nedleggelse av skoler i oktober. Etter dette vil det være en høringsrunde der vi skal lytte godt til innbyggerne om de foreslåtte endringene, forklarer Larsen Sola. 

Det vil si at politikerne skal vedta hvordan kommunen skal jobbe med ny skolestruktur, slik at kommunestyret skal kunne være godt opplyst til å ta beslutninger om skolestrukturen i februar.  

I forslaget til prosess, legges det opp til involvering av FAU-ene, elevrådene, ledergruppene på alle skoler og plasstillitsvalgte fra fagforbund og lokale verneombud i tidlig fase av arbeidet.  I tillegg foreslår kommunedirektøren en offentlig høringsperiode på åtte uker før endelig beslutning vedtas av kommunestyret. Da vil alle som kan ha interesse av å uttale seg om saken, få mulighet til dette.

Nedleggelser må vurderes 

Blir prosessen kommunedirektøren har foreslått vedtatt, starter det store arbeidet med å se på behovet for mulige nedleggelser av skoler. 

– Helt konkret kan dette bety at noen må bytte skole fordi skolene blir nedlagt, mens andre vil merke at skolen deres utvides med nye elever og ansatte. Skulle dette bli en realitet vil vi sette inn tiltak for å sikre gode overganger for elever og foreldre, men dette er selvsagt en stor endring for mange, sier Larsen Sola.