Næringsarealer sentralt i arealdelen

Verdiskapning og arbeidsplasser er viktig i en kommune, og tilrettelegging av næringsarealer er et viktig virkemiddel for å bidra til vekst og utvikling for næringslivet. Næringsutvikling og næringsarealer er nå tatt inn som en sentral del av kommuneplanens arealdel 2023-2035.

blomster og trær i forgrunnen av bygget Portalen på Union.
LAGT TIL RETTE FOR NÆRING: Kommunen vil jobbe for på å sikre at det fortsatt blir lagt til rette for næring, at arbeidsplasser opprettholdes og nye skapes.

Hovedfokus i denne første samlede arealplanen for Drammen kommune, har vært å ta vare på de næringsarealene kommunen har, samtidig som man retter blikket fremover for å forsøke å se hvilke behov og muligheter kommunen ser for fremtidens næringsliv. 

Fremtidig behov for næringsarealer er det vanskelig å spå noe om. Foreløpige analyser tyder på at det ikke er noen akutt mangel på næringsarealer i kommunen innenfor denne planperioden. Analysen og kunnskapsgrunnlaget er imidlertid ikke absolutt. Det vil derfor bli satt i gang et mer omfattende arbeid som skal hjelpe kommunen med å peke mer konkret på det fremtidige behovet og de mulighetene som finnes frem mot neste rullering av kommuneplanens arealdel. Dette er et arbeid kommunen gjør i samarbeid med næringslivet.    

Høringsside av kommuneplanens arealdel

Noen hovedprinsipper

Når det skal planlegges for næringsarealer, skal man følge den vedtatte senterstrukturen og det skal være i tråd med det såkalte ABC-prinsippet. Senterstrukturen ble vedtatt i formannskapet 15. mars 2022. I hovedsak sier den at man skal fortette rundt sentrumsnære områder og kollektivknutepunkt. Det gjelder utbygging for boliger, men vil også være hovedstrategien når det gjelder næringsarealer. 

ABC-prinsippet betyr at man har delt opp etter hvilke typer næringer man ser for seg på hvilke områder:  

  • Virksomheter som har mange mennesker som sitter/jobber tett og/eller har mange besøkende (kontorbedrifter, butikker, servering osv.) bør ligge i områder med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtransport. (A-profil) 
  • Virksomheter som er plasskrevende og har behov for tyngre transport (fabrikker, lager, storvare osv.) bør ligge i områder nær regionalt veinett. (C-profil) 
  • En god del bedrifter som ligger i mellomsjiktet, kan både ha behov for god kollektivtilgjengelighet og regionalt veinett.  (B-profil) 

Foreløpige analyser viser også at ved flere av kommunenes næringsområder er det gode muligheter for fortetting, da det i dag er relativt lav utnyttelsesgrad på flere områder.   

Rett næring på rett sted 

Kommunen vil jobbe for på å sikre at det fortsatt blir lagt til rette for næring, at arbeidsplasser opprettholdes og nye skapes.  Høy oppmerksomhet på utvikling av både bolig og næring i sentrumsnære områder, er viktig for god byutvikling.  

Da handler det også om «rett næring på rett sted», som peker tilbake på ABC-prinsippet. Prinsippet har som formål å jobbe for at transportbehovet minimeres, sikre gode byer og gode tettsteder, samtidig som det legges til rette for et godt næringsliv, som igjen bygger opp under de arealpolitiske prinsipper og strategier for næringsutviklingen i kommuneplanens samfunnsdel. 

politikere og representanter fra næringslivet på møte i Børsen
SAMARBEID: Næringsutvikling og næringsarealer er nå tatt inn som en sentral del av kommuneplanens arealdel 2023-2035. Samarbeidet med næringslivet blir fortsatt viktig i årene som kommer.

Det tas grep 

Det har kommet inn langt færre forslag/innspill til arealer for næring enn til boliger, og de aller fleste innspill til næringsarealer er foreslått å ta inn i planen.  

Selv om kommuneplanens arealdel 2023-2035 ikke har tatt inn så mange nye, store områder for næringsutvikling, så gjøres det altså andre grep i planen for å legge til rette for næringsvekst:  

  • Gjennomføre analyser av fremtidig behov for næringsarealer 
  • Vurdere fortetting i eksisterende næringsområder 
  • Vurdere behov for, og peke på, aktuelle nye næringsområder i kommunen 
  • Vurdere regionalt samarbeid om næringsarealer 

Forutsigbarhet 

I plankartet til arealdelen kan man ut fra fargene i kartet se hvor det er tenkt næring og hvor man kan få til gode løsninger for kombinerte formål. Det vil si områder der man ser for seg både bolig- og næringsutvikling. I disse områdene er det andre hensyn å ta enn dersom det er rene næringsområder. Dette er viktig for utbyggere og næringslivet for å få tydelige og forutsigbare rammer for hvilke muligheter som fins i de ulike områdene.  

Drammen kommune er en del av Drammensregionen, og det regionale samarbeidet om næringsarealer vil bli en sentral del av det å møte fremtidens behov for bolig- og næringsarealer i en allerede godt integrert bolig- og arbeidsregion.