Netto driftsresultat på nesten 80 millioner kroner

Drammen kommune fikk et netto driftsresultat i 2023 på 78,4 millioner kroner. Dette inkluderer 87 millioner kroner i statlige ekstrainntekter til tjenesteområdene for dekning av kostnader som kommer i år. Pengene er foreløpig satt på fond og tilføres tjenesteområdene når utgiftene kommer.

Sist endret:

Kommunedirektør i Drammen, Trude Andresen, står i et kontorlokale.
Kommunedirektør Trude Andresen.

– Uten de ekstra inntektene hadde Drammen kommune hatt et negativt driftsresultat. Så fjorårets regnskapsresultat medfører ikke noen endringer i hvordan de økonomiske utsiktene ser ut for Drammen kommune fremover. Vi er fortsatt nødt til å gjennomføre omstillinger av de kommunale tjenestene, slik at kostnadsnivået reduseres, sier kommunedirektør Trude Andresen.

Skatteinntektene endte i 2023 4,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Men på grunn av noe bedre skatteinngang i landet som helhet, ble Drammen kommune kompensert med 18,7 millioner kroner i såkalt inntektsutjevning, som bidrar til et jevnere inntektsnivå mellom landets kommuner. Integreringstilskuddet ble også 11,9 millioner kroner høyere enn budsjettert, så samlet sett hadde kommunen sentrale inntekter som lå drøye 25 millioner kroner over budsjettet.

Sentrale utgifter endte 25 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Merforbruk på flere områder

Kommunens tjenesteområder eksklusiv vann- og avløpstjenestene er omtrent i balanse. Dette resultatet kommer etter at tjenesteområdenes budsjettrammer ble styrket med 32 millioner kroner som følge av mindreforbruk i 2022 og at det også er gitt noen engangsbevilgninger i 2023. 

De to områdene tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og helsetjenester hadde de største merforbrukene på henholdsvis 22,8 og 12,8 millioner kroner. Tjenesteområdet institusjon og hjemmetjenester som i flere år hadde store merforbruk, endte i fjor med et mindreforbruk på 8 millioner kroner.

– Det er gjort en god jobb med å få kontroll på økonomien innenfor dette tjenesteområdet. Både ledere og ansatte skal ha stor anerkjennelse for jobben som er gjort. Samtidig vet vi at alderssammensetningen i befolkningen vil bli en stor utfordring for disse tjenestene i årene som kommer, så det er viktig at det gode arbeidet videreføres innenfor de økonomiske rammene vi har, sier kommunedirektøren.

Brukte nesten 250 millioner

I løpet av 2023 ble det brukt 248,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet. Dette er blant annet egenfinansiering av investeringer og tilbakeføring av mindreforbruk i 2022 til tjenesteområdene. Fjorårets bruk av fondsmidler ligger noe lavere enn budsjettert.

- Vi har fortsatt en veldig høy bruk av disposisjonsfondet. Dette kan ikke fortsette. I den gjeldende handlings- og økonomiplanen ligger det inne bruk av fondet i 2024 også, men så må bruken reduseres. Derfor er det viktig at vi får gjort de omstillingene som er nødvendige for å redusere driftskostnadene. Det er den eneste måten vi kan sikre økonomiske midler til å egenfinansiere investeringer i fremtiden, sier Trude Andresen.

Regnskapet skal behandles i kommunestyret i juni.