Har undersøkt saken om kostnadene for ny bybru

Bybrua blir vesentlig dyrere enn det som lå i de opprinnelige kostnadsanslagene. Nå har KPMG undersøkt hvorfor det er så stort avvik mellom kostnadsanslagene og det som blir de faktiske kostnadene og hva det er mulig å lære av dette.

Fremtidig ny bybru Drammen
BILDE: Ny bybru åpnes høsten 2025.

«En vesentlig andel av avviket må tilskrives prisøkning på materialer og generelt økt etterspørsel i bygge- og anleggsmarkedet. Basert på våre undersøkelser forelå det ikke offisiell data som gav grunn til å forvente prisøkninger i den størrelsesorden som inntraff. Kostnadsanslagene til Bane NOR og kostnadsanslagene for midlertidig gang- og sykkelbro hadde også truffet godt da disse ble lagt ut på anbud, henholdsvis ett år og et halvt år før bybru-prosjektet», skriver KPMG i rapporten etter sine undersøkelser og konkluderer med at Drammen kommune var uheldig med tidspunktet for anbudet som til en stor grad fra forhåndsdefinert av Bane NORs tidsplan.

Påpeker svakheter

Samtidig peker rapporten på at det forelå informasjon om at markedsforholdene var i ferd med å endre seg og at det var varslet økninger i stålprisene. KPMG skriver også at det var svakheter ved kostnadskalkylene og usikkerhetsforvaltningen. Dette bidro til at avviket mellom kostnadsanslag og kostnadene som lå i tilbudene som kom inn under anbudskonkurransen, sannsynligvis ble noen større enn det trengte å være.

KPMG skriver i rapporten at det er tre hovedfaktorer som bidro til at kostnadsestimatet med usikkerhetsspenn var mindre godt enn det kunne ha vært:

  • Manglende kvalitet i enkelte kostnadsestimater
  • Usikre enhetspriser og manglende usikkerhetsanalyser
  • Undervurdering av kompleksitet

Les hele rapporten fra KPMG her: Drammen kommunes håndtering av sak om ny bybru (pdf).

Det er innført et nytt investeringsreglement i Drammen kommune, og KPMG har også undersøkt om det nye reglementet vil gjøre kommunen bedre i stand til å fange opp og håndtere lignende hendelser i fremtiden. Konklusjonen er at det nye regelverket vil være bedre egnet til å vurdere de ulike sidene ved større prosjekter.

«KPMG mener at prosjektmodellen i nytt investeringsregelverk er bedre egnet til å vurdere kostnader, usikkerhet og risiko gjennom krav til uavhengig kontroll og kvalitetssikring», står det i rapporten.

Læringspunkter og anbefalinger

Det trekkes fram tre sentrale læringspunkter og to hovedanbefalinger i rapporten. De tre læringspunktene er:

  • Prosjekteier må sikre at styringen av prosjektet har tilstrekkelig fokus på totaliteten og rammene rundt prosjektet.
  • Prosjekteier må sikre at det gjennomføres solide usikkerhetsanalyser og at man kvantifiserer usikkerhet ved kostnader.
  • Uventede hendelser og uheldig utvikling kan forekomme og beste praksis er å utarbeide en plan for hvordan dette skal håndteres i forkant.

KPMG skriver flere steder i rapporten at «Drammen kommune var uheldige med tidspunktet for anbudet, og på grunn av Bane NOR sitt prosjekt var det begrenset hvilke muligheter kommunen hadde for å trekke i nødbremsen eller endre prosjektet». Videre skriver de at det på generell basis er en lærdom at det er nyttig å utarbeide planer for uventede situasjoner i forkant av prosjektet og kommer med følgende to anbefalinger:

  • Operasjonalisere investeringsreglementet. Tydeligere beskrivelse av ansvarsområder, roller prosesser og aktiviteter, og differensiering av investeringsreglementet etter investerings-omfang.
  • Skille ut ansvaret for bestilling av uavhengig kontroll fra prosjektorganisasjonen. Drammen kommune bør etablere en kontrollfunksjon i organisasjonen med ansvar for å sikre uavhengig kontroll av investeringsprosjekter over en viss størrelse, og som er uavhengig av de spesifikke områdene som fremmer forslag om investeringer.

– Alltid noe å lære og forbedre

Rådmann Elisabeth Enger har mottatt rapporten fra KPMG. Hun registrerer at KPMG slår fast det samme som kommuneledelsen og prosjektledelsen har påpekt flere ganger; at det har skjedd endringer i markedssituasjonen som har ført til vesentlige høyere kostnader. I tillegg er rådmannen tilfreds med at KPMG mener at det nye investeringsreglementet som er innført etter kommunesammenslåingen, sannsynligvis reduserer risikoen for tilsvarende kostnadsoverskridelser i fremtidige investeringsprosjekter.

– Samtidig er det alltid noe å lære av slike prosesser og noe som kan forbedres. Jeg er derfor glad for at KPMG har gitt oss noen konkrete læringspunkter og anbefalinger som vi skal ta med oss videre. Disse skal vi bruke til å forbedre systemer og rutiner, slik at vi unngår tilsvarende situasjoner i fremtiden, sier rådmannen.