Geologiske og arkeologiske undersøkelser i forbindelse med nytt renseanlegg

Fra 22. april skal det gjennomføres en del undersøkelser i områdene Kobbervikdalen, Nordbykollen, Åskollen og Solumstrand. Arbeidene skjer i forbindelse med planlegging av nytt renseanlegg inne i Nordbykollen.

Sist endret:

Det skal blant annet gjennomføres geologiske og arkeologiske undersøkelser der det vil bli brukt ulike maskiner og metoder.

Undersøkelser med seismikk

I perioden 22. april til og ut mai utføres geologiske undersøkelser med seismikk. Det innebærer at det vil bli detonert små ladninger med dynamitt for å skape lydbølger som registreres ved hjelp av mikrofoner. Disse undersøkelsene vil kun foregå i vestre del av Nordbykollen, ned mot Kobbervikdalen.

I forkant av detonasjonene blir det gitt et lydsignal og det vil være vakter rundt ladningene. Totalt vil det bli om lag åtte detonasjoner fordelt over 2–4 dager. Dynamitten vil bli dekket til for blant annet å unngå at smellet skal skremme noen. Befinner du deg i området ber vi deg lytte etter lydsignaler og følge anvisningene som gis av vaktene eller i form av avsperringer.

Prøveboring med borerigg

I perioden april–juni skal det foretas prøveboring i berg med borerigg. Undersøkelsene krever noe kjøring med ATV og beltegående borerigg for å komme til stedene som skal undersøkes. Dette gjelder blant annet i lysløypa på Nordbykollen. For å få stilt opp boreriggen må det mest sannsynlig fjernes litt vegetasjon.

Kart over Nordbykollen. Rød ring markerer berørt område.
HER UNDERSØKES DET: Den røde ringen markerer området der undersøkelser med seismikk og prøveboring vil foregå.

Arkeologiske undersøkelser på gressbanen ved Holmestrandsveien

Gressbanen ved Holmestrandsveien kan bli midlertidig rigg- og anleggsområde og det må derfor foretas arkeologiske undersøkelser av området. I månedsskiftet april/mai blir banen gravd delvis opp ved at matjordlaget blir fjernet i ca. 3 meter brede felt, såkalt maskinell sjakting. Banen vil bli satt i stand igjen når undersøkelsene er gjennomført.

Gressbanen i Kobbervikdalen fotografert med Holmestrandsveien i bakgrunnen
ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER: Gressbanen ved Holmestrandsveien skal undersøkes for kulturminner som for eksempel rester etter gårdsbosetning og graver.

Prøvetaking flere steder

I hele området vil det også foregå overflatesøk for å se etter automatisk fredete kulturminner som er synlige på overflaten. Metoden medfører ingen inngrep i terrenget.

Søk etter steinalderbosetninger vil i hovedsak bli gjort ved prøvestikking. Det innebærer at man graver mindre prøveruter med en spade (ca. 40 x 40 cm). Rutene har varierende dybde og regelen er at man graver til man støter på steril undergrunn eller berg. Steril undergrunn betyr et jordlag hvor det ikke finnes noen spor etter menneskelig aktivitet, som gamle gjenstander eller bygninger. Denne metoden innebærer kun små terrenginngrep, ettersom stikkene fylles igjen forløpende.

Det kan bli aktuelt å sette ut et merke der steinaldermateriale påvises slik at det blir lettere å finne igjen stedet i forbindelse med en arkeologisk utgravning på et senere tidspunkt.

Grunneiere som blir berørt vil bli kontaktet direkte.

Kart over Kobbervikdalen/Nordbykollen og Solumstrand
PLANOMRÅDET: Det stiplede området i kartet viser arealet som er nødvendig for å vurdere plasseringen av det nye regionale renseanlegget. Store deler av anlegget vil komme under bakken.

Har du spørsmål?

  • Spørsmål om de seismetiske undersøkelsene kan rettes til Geomap Norge ved Morten Urhaug, tlf. 926 44 101.
  • Spørsmål om boringer kan rettes til Entreprenørservice ved Roar Lundsbakken på tlf. 40 45 77 46 eller Kristoffer Kasin på tlf. 47 62 42 81.
  • Du kan også kontakte prosjektkoordinator i Drammen kommune Liv Marit Carlsen på e-post Liv.Marit.Carlsen@drammen.kommune.no.

Her kan du lese om det nye regionale renseanlegget