Temaplan for vann og avløp skal sikre rent drikkevann og god avløpshåndtering

Trygt og godt drikkevann også i fremtiden samt god håndtering av avløpsvannet i hele kommunen. Dette er to viktige mål i temaplanen for vann og avløp som nå er ute på høring, med høringsfrist 15. mars.

Sist endret:

To elever fyller vannglasset fra springen
FORFRISKENDE: Vannet vi får i springen i Drammen kommune er trygt og godt. Temaplanen for vann og avløp synliggjør viktige innsatsområder som bør prioriteres for at det skal forbli slik også i fremtiden. Visste du forresten at drikkevann fra springen bare koster ca. 2 øre per liter?

En av kommunens viktigste oppgaver er å levere trygt og godt drikkevann til innbyggere og næringsliv, nok vann til brannslokking og at avløpsvannet håndteres på en miljømessig forsvarlig måte. Temaplanen setter mål for dette arbeidet frem mot 2040.

I forbindelse med temaplanen har det blitt foretatt en grundig kartlegging av dagens status, med funn som peker på blant annet:

  • Det er et stort vedlikeholdsetterslep på kommunens eksisterende infrastruktur for vann og avløp.
  • Det er behov for å forsterke og bygge ny infrastruktur i områder som er spesielt sårbare for svikt i vannforsyningen.
  • Det er et stort behov for å frigjøre og sikre nok kapasitet i avløpssystemet.
  • EU-direktiver og norske lover, forskrifter og føringer setter stadig strengere og mer omfattende krav til både vannforsyningen og avløpshåndteringen. For eksempel fremholder «Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv» på utslipp av kommunalt avløpsvann og fra mindre private avløpsanlegg som ett av de viktigste tiltaksområdene for bedre tilstand i Oslofjorden. Drammenselva og Drammensfjorden er en av flere tilførsler til Oslofjorden og kvaliteten her har stor betydning for tilstanden i Oslofjorden.

En tilfredsstillende vannforsyning og avløpshåndtering er helt nødvendig for at samfunnet skal fungere. Tjenestene må fungerer 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

– Med denne temaplanen ruster Drammen kommune seg for å jobbe målrettet og helhetlig med vannforsyningen og avløpshåndteringen i årene som kommer, slik at vannet i springen fortsatt kan være trygt å drikke og Drammenselva, Drammensfjorden og Oslofjorden kan bli stadig friskere og renere, sier virksomhetsleder for vann og avløp Live Johannessen.

Hun understreker at det vil kreve mye av kommunen.

– Vi skal bidra til vekst, og samtidig ta igjen vedlikeholdsetterslep, investere i ny infrastruktur og imøtekomme nye krav. Til dette trenger vi nok personell, riktig kompetanse og økonomiske midler, fortsetter Johannessen.

virksomhetsleder for vann og avløp Live Johannessen står utenfor inngangsdøren til vann og avløp
SETTER MÅL: Temaplanen forteller hva vi skal prioritere fremover, forklarer virksomhetsleder for vann og avløp Live Johannessen.

Viktige satsingsområder

Forslaget til temaplan inneholder syv satsingsområder, med tilhørende mål og tiltak. Blant disse satsingsområder er:

Folkehelse

Kommunen skal blant annet oppfylle drikkevannsforskriftens krav om å beskytte helsen vår ved å ha sikker levering av tilstrekkelige mengder trygt drikkevann. I tillegg vil EUs drikkevannsdirektiv medføre enda strengere krav til vannforsyningen.

Temaplanen peker på hvor viktig det er at kvaliteten på vannet vi henter fra vannkildene må være god slik at drikkevannet trenger mindre behandling. Vannkildene må vernes mot aktivitet, ferdsel og opphold som utgjør forurensningsfare.

I kommunen får 99 % av innbyggerne drikkevann fra en av hovedvannkildene Glitre, Røysjø og Blindevann. I tillegg har noen privat vannforsyning i form av brønner eller private vannverk. Det er et ønske å bygge ut det kommunale vannledningsnettet så flere kan få mulighet til å koble seg på, spesielt der vannkvaliteten i de private anleggene er dårlig.

Videre er det viktig å sikre at felleskummer for vann og avløp, høydebasseng, pumpestasjoner, kummer og ledningsnett har god bygningsmessig tilstand og at det foretas nødvendig rutinemessig ettersyn, kontroll og vedlikehold.

Forsyningssikkerhet

Dette satsingsområdet skal sikre innbyggere og næringsliv nok drikkevann til enhver tid. Mer enn 50 % av vannledningsnettet har et stort behov for fornyelse. Også her er fornyelse av eksisterende ledningsnett og systematisk og forebyggende drift og vedlikehold sentrale tiltak for å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan føre til stans i vannforsyningen.

Gravemaskin og lastebil i ferd med å utbedre en vannlekkasje i Korvaldveien.
VANNLEKKASJER: Gamle rør av dårlig materiale gir økt fare for vannledningsbrudd. Fornyelse av eksisterende ledningsnett er et viktig tiltak for å øke forsyningssikkerheten.

Med dagens fornyelsestakt forfaller ledningsnettet raskere enn kommunen klarer å håndtere. Fornyelsestakten må derfor økes for å unngå ytterligere forfall og ta igjen etterslepet.

Det er også viktig å sørge for at det finnes såkalt «tosidig vannforsyning», det vil si at et område kan få vann fra en annen vannledning ved for eksempel et vannledningsbrudd eller ved planlagt vedlikeholdsarbeid.

– Et høyt antall innbyggere bor i områder der risikoen ved langvarig bortfall av drikkevann er uakseptabelt høy. Sikkerheten i vannleveransen må forsterkes i disse områdene. Dette gjelder blant annet store deler av gamle Svelvik kommune og Åskollen/Knive. I tillegg er det viktig å sørge for at sykehus og sykehjem har god forsyningssikkerhet, forklarer Johannessen.

Klimaendringene påvirker også forsyningssikkheten. Mer nedbør og mer intens nedbør øker faren for avrenning og utvasking av forurensning, mens tørke kan føre til at det må innføres restriksjoner på vannforbruket. Samtidig kan for lavt vannforbruk gjøre det vanskelig å transportere avløpsvannet. Høyere temperaturer kan blant annet føre til oppblomstring av alger og parasitter.

– Det er viktig at vi planlegger for tilgang til nok vann for eksempel i reservekilder. Vi må også ha en vannbehandling som kan håndtere at kvaliteten i vannkildene kan endre seg, sier Johannessen.

Vannmiljø

Avløpsvann skal ikke påvirke vannkvaliteten og levekårene i vassdrag og fjord negativt. For å oppnå dette er det sentralt å:

  • Sikre nok og riktig rensekapasitet i hele kommunen, blant annet ved å sikre avløpsanlegg med nitrogenrensing. Nytt regionalt renseanlegg i Nordbykollen er under planlegging og vil få stor positiv effekt på vannkvaliteten i hele Drammensfjorden. Hvordan vi skal rense avløpsvannet som i dag behandles ved Bokerøya renseanlegg i Svelvik er også under utredning.
  • Frigjøre kapasitet ved renseanleggene ved å hindre at overvann og vann fra bekker kommer inn i avløpsnettet.
  • Redusere antallet små private avløpsanlegg ved å pålegge og legge til rette for tilknytning til det kommunale avløpsnettet.

Sikkerhet og beredskap

Å ha tilgang til rent vann er helt sentralt for at et samfunn skal fungere. Temaplanen peker derfor på at det må jobbes med både fysisk og digital sikkerhet. Det skal legges vekt på systematisk risikostyringsarbeid, økt kunnskap og kontroll på informasjonssikkerhet og sikring av vann- og avløpsobjekter.

– Angrep på vannforsyningen eller avløpshåndteringen kan få store konsekvenser. Som forvalter av samfunnskritiske tjenester og infrastruktur må vi beskytte infrastrukturen mot mulige trusler utenfra. Risikoen for både fysisk og digital uautorisert inntrenging øker. Vi har allerede opplevd at styringssystemene våre har blitt angrepet. Heldigvis gikk det bra den gangen, men vi må forhindre at det skjer igjen, avslutter Johannessen.

Også forebyggende vedlikehold, tilsyn og utbedring av dammer som tidligere har vært en del av vannforsyningen ligger under dette satsingsområdet. Disse dammene er gamle og flere holder ikke dagens krav til sikkerhet.

Bilde fra dammen.
DAMMER: Drammen kommune eier totalt 37 dammer. En del er allerede rehabilitert, som Nerdammen i Finnemarka.

Høring av temaplan vann og avløp

Hovedutvalg for tekniske tjenester vedtok 1. februar å sende temaplan vann og avløp 2024-2040 med kunnskapsgrunnlag ut på høring.

Alle som ønsker det, kan si sin mening om planen. Et innspill kan for eksempel være noe du er enig eller uenig i, noe du savner i planen eller kunnskapsgrunnlaget, noe som er uklart eller at du har faktaopplysninger som kan være relevante for denne planen, eller for gjennomføring av planen.

Høringsinnspillene vil danne grunnlag for bearbeiding av planforslaget mot sluttbehandling i hovedutvalg for tekniske tjenester og kommunestyre. Høringsinnspillene vil i sin helhet følge med planen til sluttbehandling.

Høringsfristen er 15. mars 2024