Bedt om å bosette 310 flyktninger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt Drammen kommune om å bosette 310 flyktninger. Nå skal kommunen vurdere forespørselen.

Drammen har blitt anmodet om å bosette 310 flyktninger. Åtte av disse er mindreårige enslige flyktninger. Kommunen er blitt bedt om å være fleksible og kunne bosette enslige mindreårige både over og under 15 år.

- Vi er i gang med å vurdere anmodningen, men vi vil trenge litt tid. Kommunen utreder nå kapasiteten for bosetting og jobber med hvordan man kan tilrettelegge tjenestene for å kunne ta imot flere flyktninger, sier Dagny Nordal Pettersen, kommunalsjef arbeid og livsmestring.

Portrettbilde i svart-hvitt av Dagny Nordal Pettersen.
BILDE: Dagny Nordal Pettersen, kommunalsjef arbeid og livsmestring.

Behandles politisk

Det er særlig kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina. Kommunen utreder nå konkrete planer for bosettingen og tjenestene. Det handler om skoletilbud, helsetjenester, boliger og introduksjonsprogram for flyktningene. Kommunen må se på helheten, på alle de ulike tjenestene kommunen har plikt til å gi overfor de flyktningene som måtte komme til kommunen, og vurdere hva kommunen faktisk kan klare å håndtere.

Kommunen skal vurdere henvendelsen og deretter legge fram et forslag som skal behandles politisk. IMDi har behov for et raskt svar, og ber kommunene komme med en tilbakemelding aller helst innen 31. mars 2022.

Vilje og evne

IMDi har bedt Norges kommuner om å bosette totalt 35 000 flyktninger i løpet av 2022.

- Kommunene spiller en nøkkelrolle i Norges håndtering av det store antallet flyktninger vi forventer at kommer fra Ukraina framover. Skal vi lykkes, er rask bosetting helt avgjørende, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.

Viljen og evnen til å bosette flyktninger i kommune-Norge er stor. Dette fikk IMDi bekreftet tidligere denne måneden da det ble gjort en foreløpig kartlegging av kommunenes kapasitet.

– Vi vet at kommunene evner å finne gode løsninger i tider med store ankomster av flyktninger med behov for beskyttelse, sier Rieber-Mohn.
Situasjonen er krevende, og fra statlig side skal vi gjøre det vi kan, forsikrer hun.

I følge IMDI mottar kommuner som bosetter flyktninger, særskilte tilskudd fra staten blant annet integreringstilskuddet som skal dekke kommunenes merutgifter til bosetting og integrering.

Kartla for 250

Kommunene i Norge ble for omtrent to uker siden bedt av IMDi om å kartlegge hvor mange flyktninger man har kapasitet til å bosette i løpet av året. Rådmannen i Drammen gjorde en foreløpig vurdering og Drammen kommune meldte da inn at kommunen kunne ha kapasitet til å bosette inntil 250 flyktninger. Nå må kommunen gjøre nye vurderinger etter at IMDi har anmodet kommunen om å bosette 310 flyktninger.

Oversiktsbilde av Strømsåsen
BILDE: Drammen kommune har blitt bedt om å bosette 310 flyktninger fra Ukraina i løpet av 2022.