Vil utrede mange tiltak for å redusere kommunens kostnader

Kommunestyret har vedtatt at kostnadsnivået i Drammen kommune skal reduseres med 150 millioner kroner. Nå legger kommunedirektøren fram 14 tiltak som foreslås utredet nærmere, slik at politikerne får et godt grunnlag for å kunne vurdere om tiltakene skal gjennomføres eller ikke.

Sist endret:

– Kommunestyret har vedtatt at Drammen kommune skal redusere kostnadsnivået med 150 millioner kroner. Nå legger vi fram forslag til tiltak som foreslås utredet, sånn at politikerne får nok kunnskap om de ulike tiltakenes konsekvenser og økonomiske effekter før det besluttes hvilke som skal iverksettes, sier kommunedirektør Trude Andresen. 

Hun understreker at det å utrede et tiltak ikke nødvendigvis betyr at tiltaket skal gjennomføres.  

– Nå ønsker vi å skaffe oss mer kunnskap om konsekvensene og de økonomiske effektene av de ulike tiltakene. Når det er gjort, vil de folkevalgte ha et bedre grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som må gjennomføres for å redusere kommunens kostnadsnivå med 150 millioner kroner, sier kommunedirektør Trude Andresen. 

Dette er de 14 tiltakene som foreslås utredet

Tiltak 1: Åpningstider barnehage 

Drammen kommune har romslige åpningstider for barnehager og SFO, samt en praksis der det holdes åpent i romjula og påskeuka. Dette er totalt sett lengre åpningstider sammenliknet med aktuelle omkringliggende kommuner. Dagens praksis er svært personell- og kostnadskrevende. 

Tiltak 2: Åpningstider SFO 

Alle barneskolene i kommunen har tilbud om SFO, og de har i dag åpningstid 07.00-17.00. Alle barn på 1.-4. trinn som ønsker å være på SFO/søker plass på SFO, får tilbud om plass. Lovverket gir regler om at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning, men regulerer ikke omfang og organisering. 

Tiltak 3: Skolestruktur 

Antall elever i grunnskolen har gått ned de siste fem årene, med en noe mindre nedgang enn forventet det siste året. Dette tiltaket foreslår å utrede om skolekretser bør justeres slik at kapasiteten til elevene blir jevnere mellom skolene og om antall barneskoler i kommunen kan reduseres. 

Tiltak 4: Vurdere innleie av modulbygg ved skolene 

Noen skoler i Drammen kommune har i dag for liten kapasitet til alle elevene i eget skolebygg. I slike tilfeller har modulbygg vært brukt til å øke skolens totale areal. Tre skoler har i dag modulbygg som leies. Leide moduler øker kostnadene for skolene. Dette tiltaket foreslår å utrede bruken av innleide modulbygg ved skolene i Drammen. 

Tiltak 5: Barnehagestruktur 

Det er 34 kommunale og 44 private barnehager i Drammen kommune. Dette tiltaket handler om de kommunale barnehagene. Antall barn i barnehagealder har gått ned de siste årene, og prognoser tilsier at trenden vil fortsette. Dette tiltaket vil vurdere hvordan de kommunale barnehagene kan tilpasse driften til færre barn. 

Tiltak 6: Vurdere sentralt opptak i barnehagene

Når familier søker plass i kommunale barnehager, er det den enkelte styrer/barnehage som innvilger eller avslår plass i egen barnehage. Dette tiltaket vil utrede fordeler og ulemper ved å gjennomføre opptaket i barnehagene i en koordinert og overordnet kommunal prosess. 

Tiltak 7: Lokale moderasjonsordninger i barnehage og SFO

Drammen kommune har vedtatt lokale moderasjonsordninger både for barnehage og SFO. Dette tiltaket vil utrede avvikling av noen eller alle lokale moderasjonsordninger i barnehage og SFO og kun tilby de nasjonale moderasjonsordningene. 

Tiltak 8: First Lego League

First Lego League Challenge er en forsknings- og teknologikonkurranse for barn. Målet er å inspirere barn og unge til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. Dette tiltaket ser på muligheter for å organisere turneringen med lavere kostnad eller avvikle tiltaket. 

Tiltak 9: Sommerskolen 

Sommerskolen er et gratis tilbud i tre av skolens ferieuker på sommeren. Den økonomiske rammen for sommerskolen er 1,7 millioner kroner. Dette tiltaket foreslår å vurdere nedskalering eller avvikling av sommerskolen og utrede videre hvordan ferieaktiviteter kan tilbys innbyggere på annen og rimeligere måte. 

Tiltak 10: Vurdere ikke- lovpålagte tjenester i skole og barnehage 

Opplæringsloven og barnehageloven regulerer mange plikter for kommunene. Både barnehage og skole har derfor mange lovpålagte oppgaver. Drammen har også tilbud om flere ikke lovpålagte tjenester i barnehager og skoler. Eksempler på ikke-lovpålagte tjenester er sosialfaglige stillinger på barneskolene, arbeidslivsfag på ungdomsskolen, tiltaket «Guttas Campus» og piloten med økt bemanning i barnehage. Dette tiltaket vil vurdere de ikke-lovpålagte tjenestene i barnehage og skole og vurdere om det er mulig å nedskalere tjenestene, tilby dem på andre måter eller avvikle noen av dem. 

Tiltak 11: Kjøkken og drift av kafeer 

Ernæring og kjøkkendrift har produksjonskjøkken i Drammen, Mjøndalen, Solbergelva og Svelvik og driver fire kafeer. Dette tiltaket innebærer en vurdering av antall produksjonskjøkken og en vurdering av kafeene som driftes av kommunen. 

Tiltak 12: Samlokalisering av bibliotek, innbyggertorg/ knutepunkt

Drammen kommune har i dag fire bibliotek: Svelvik bibliotek, Fjell bibliotek, Drammensbiblioteket og Mjøndalen bibliotek. Kommunen har også fem innbyggertorg – Bragernes, Fjell, Mjøndalen, Strømsø og Svelvik. Flere av disse inngår som en del av knutepunkt i de ulike kommunedelene. Tiltaket innebærer vurdering av samlokalisering og felles utnyttelse av ressurser mellom bibliotek og innbyggertorg/knutepunkt. 

Tiltak 13: Brannstasjonsstruktur 

Brannordningen (herunder antall brannstasjoner) fastsettes på bakgrunn av en analyse av risiko og sårbarhet (ROS) som revideres hvert fjerde år. Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) er i gang med en ROS-analyse for kommende fireårsperiode. Tidligere analyser har konkludert med at brannstasjonen i Mjøndalen kan legges ned. Dersom den nye analysen konkluderer med det samme, vil en slik nedleggelse kunne være aktuelt. Tiltaket må ses i sammenheng med en velfungerende brannordning også i de øvrige deltakerkommunene i DRBV, som er Lier, Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad. 

Tiltak 14: Avgiftsbelegge flere utfartsparkeringer (parkering i tilknytning til friluftsområder) 

Enkelte av utfartsparkeringene som eies av Drammen kommune, er avgiftsbelagt, men det er ikke en gjennomgående politikk for hele kommunen. De avgiftsbelagte utfartsparkeringene ligger innenfor tidligere Drammen kommunes grenser. Tiltaket innebærer vurdering av om det flere utfartsparkeringer skal avgiftsbelegges, vurdering av avgiftsnivå og kriterier for å avgiftsbelegge. 

Det jobbes også med ytterligere tiltak som kan være aktuelle å utrede. Disse tiltakene vil bli presentert for politikerne i forbindelse med de politiske møtene i april/mai. 

Kommunestyret vil ta endelig stilling til hvilke tiltak som skal gjennomføres, i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.