Nøkkeltall

Virksomheten

Drammen Eiendom KF forvalter Drammen kommunes eiendommer (formålsbygg). Sikring av riktig vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen er en hovedoppgave for foretaket. Drammen Eiendom KF har ansvar for renholdstjenester i kommunale bygg.

I tillegg til å ha en viktig rolle som byggherre (byggeprosjekter/utviklingsprosjekter), utøver Drammen Eiendom KF en viktig funksjon for vanskeligstilte på det ordinære boligmarkedet.

Foretakets formål

Foretaket skal:

  • eie, forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper.
  • ivareta kommunens byggeherrefunksjon.
  • være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler.

Mål med eierskapet

Sikre at det i kommunal regi er profesjonalitet på området eiendomsforvaltning, byggherrefunksjonen og salg av eiendommer. Kommunen har mål om årlig eieruttak. Størrelsen på dette skjer i samråd med foretaket og fastsettes i kommunens økonomiplan.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 876 820 722
  • Stiftelsesår: 2020 (2003, i tidligere Drammen kommune)
  • Drammen kommunes eierandel: 100%

Ledelse og styre

Daglig leder: Gjermund Riise Brekke

Styre: Anita Winsnes (leder), Gerd Barth Thorsby (nestleder), Brynjar Henriksen, Haakon Hertzberg, Kristine Andersen Aasgaard, Glenn Roger Olsen (ansatte representant), Marianne J. Andresen (ansatte representant)