På grunn av betydelig vekst i elevtallet er det behov for økt kapasitet i Strømsø inntaksområde.

Bakgrunn

Det ble i 2018 vedtatt at ny ungdomsskole skal plasseres sentralt på Åskollen. Konkret lokaliseringsalternativ sentralt på Åskollen ble nærmere behandlet av bystyret i politisk sak 104/19, 18.06.2019. Nordby gård ble i etterkant av dette kjøpt av kommunen. Kjøpet gir nye muligheter for arealdisponering. Kommunestyret besluttet derfor i politisk sak 71/20, 09.06.2020, at det «I videre planprosess åpnes det for å gjøre en ny vurdering av ungdomsskolens og idrettsflatenes plassering innenfor sentrumsområdet på Åskollen, med bakgrunn utviklingspotensialet i arealene ved Nordby gård.».

Planprosessen – medvirkning

Drammen Eiendom KF har fått bestilling på utarbeidelse av en reguleringsplan for ny ungdomsskole på Åskollen. Det er nå varslet oppstart av planarbeid for ungdomsskole med flerbrukshall. I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, er det mulighet til å si sin mening, ved å sende inn merknad på e-post eller brev til kommunen. Frist for å sende innspill og kommentarer er 4. oktober 2020.

Si din mening – hva er viktig for deg når det sentrale Åskollen utvikles?

En hovedmålsetting er at planarbeidet skal bidra til et styrket nærmiljø. Sentralt på Åskollen er det i dag en rekke funksjoner som er viktige for nærmiljøet og for stedsutviklingen i kommunedelen. Planarbeidet skal legge til rette for en helhetlig utvikling med ny ungdomsskole, ny idrettshall, barneskole, barnehage, idrettsflater og lekeareal. Utenfor planområdet mot nord ligger Åskollen bo- og omsorgssenter med knutepunkt for kommunedelen, som også er viktige for den helhetlige utviklingen av området.

Det er verdifullt med dine innspill på et tidlig tidspunkt i planprosessen, slik at innspillene kan benyttes i utarbeidelsen av planforslaget. Det er anledning til å si sin mening om alle forhold ved planen.

Vi vil spesielt gjerne ha innspill om:

  • Hvordan skape trygge, varierte og attraktive møteplasser innenfor planområdet?
  • Hva skal til for å gi et styrket og mer variert tilbud innen idrett og kultur sentralt på Åskollen?
  • Hvordan kan arealene på Nordby gård brukes til det beste for nærmiljøet og kommunedelen?

Frist for innspill til oppstart av planarbeidet er 04. oktober 2020. Innspill merkes «Detaljregulering for Åskollen ungdomsskole» og sendes til:

  • E-post:
  • Post: Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen

Åpene kontordager i september

I forbindelse med planoppstart inviteres det til åpne kontordager, hvor det er mulighet for å gi innspill til planforslaget og få informasjon om planarbeidet.

Åpne kontordager avholdes på Drammen rådhus 16. og 22. september, kl. 16–20 begge dager. Adressen til rådhuset er Engene 1. 

På grunn av koronasituasjonen vil deltakelse på kontordagene kreve påmelding, da vi må begrense antall personer som er til stede i lokalet samtidig. Det vil være mulig å delta både digitalt via programmet Teams og ved fysisk oppmøte.  

Vi ber derfor om at tidspunkt for møte avtales på forhånd. Velg et foretrukket tidspunkt:

Kl. 16.15, 16.40, 17.05, 17.30, 18.10, 18.35, 19.00, 19.25 eller 19.45. 

For å bestille tidspunkt sendes e-post til og oppgi følgende opplysninger: Navn, adresse, telefon, e-post dersom det er ønske om møte på Teams, ønsket dato og tidspunkt. Sett gjerne opp to alternative tidspunkter. Vi sender en bekreftelse på hvilket tidspunkt hver enkelt får.

For å overholde smittevernreglene vil det holdes 1 meters avstand og desinfeksjon vil være tilgjengelig.

Videre prosess

Parallelt med varsling av oppstart av planarbeidet, gjennomfører kommunen medvirkningsaktiviteter med fokus på barn og unge, idrett, skole, frivillighet og kultur i perioden fra uke 35 til ca. 41.

Deres innspill, sammen med innspillene fra medvirkningsaktivitetene, bidrar til kunnskapsgrunnlag for den innledende utviklingen av plankonseptet. Alle innspillene ved oppstart følger planforslaget til politisk behandling.

Etter oppstart av planprosessen, påbegynner arbeidet med å utforme planforslaget. Når planforslaget foreligger vil planforslaget legges ut på høring. Hele reguleringsplanfasen antas å ta ca. 1,5 år fra det varsles oppstart.

Byggetid anslås til 18–24 måneder. Bygging av ny ungdomsskole er avhengig av et investeringsvedtak i kommunestyret. Estimert investeringsbehov er 355–360 millioner kroner.

Drammen Eiendom KF er ansvarlig forslagsstiller for reguleringsprosessen, og vil være byggherre i byggeprosessen.

Dokumenter i saken

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor:

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/2098.

Politiske vedtak i saken

Det ble i 2018 vedtatt at ny ungdomsskole skal plasseres sentralt på Åskollen, i sak 0166/18 – Utbygging av Marienlyst skole.

Konkret lokaliseringsalternativ sentralt på Åskollen ble nærmere behandlet i politisk sak 104/19, 18.06.2019 – Valg av tomt til ny ungdomsskole på Åskollen.

Nordby gård ble i etterkant av dette kjøpt av kommunen, etter vedtak i Kommunestyret 18.02.2020, sak 19/20 – Kjøp av Nordby gård.

Med bakgrunn i at anskaffelsen av Nordby gård gir nye muligheter for arealdisponering i området, ble det derfor i politisk sak 71/20, 09.06.2020, besluttet at det «i videre planprosess åpnes det for å gjøre en ny vurdering av ungdomsskolens og idrettsflatenes plassering innenfor sentrumsområdet på Åskollen, med bakgrunn utviklingspotensialet i arealene ved Nordby gård». Det ble videre i samme sak vedtatt rammer for medvirkningsopplegget til planarbeidet for ny ungdomsskole med idrettshall.

Kontaktpersoner

  • Marit Engseth, prosjektkoordinator Drammen kommune:
  • Bjørn Tollef Swang, prosjektleder Drammen Eiendom KF: