På grunn av betydelig vekst i elevtallet er det behov for økt kapasitet i Strømsø inntaksområde.

Status

Det kommer en politisk sak til formannskapet 1. desember, om alternativer for plangrep og oppsummering av medvirkning ved oppstart.

Hensikten med saken er å ta stilling til resultatene fra medvirkningsprosessen og forankre alternativ for plassering av ungdomsskole og flerbrukshall på Åskollen som følge av innspill fra gjennomført medvirkningsprosess og nye muligheter for helhetlig utvikling av området som følge av kjøp av Nordby gård.

Det ble varslet oppstart av planarbeid i uke 37, med brev, annonse på kommunens nettside og annonse i Drammens tidende. Det har til sammen kommet inn 25 merknader innen varslingsfristen, disse følger den politiske saken til formannskapet 1. desember.

Ved oppstart av planarbeidet ble det gjennomført en rekke medvirkningsaktiviteter. Aktivitetene ble gjennomført i perioden august-september og hadde særlig fokus på barn og unges interesser. Hensikten med medvirkningsaktivitetene har vært å involvere barn og unge, idrett og kultur, lokalt tjenestetilbud og avklare deres behov, ønsker og preferanser. 

Bystyret i tidligere Drammen har tidligere vedtatt en plassering av den nye ungdomsskolen, og dette har vært utgangspunkt for planarbeidet. Kommunens kjøp av Nordby gård har gitt mulighet for annen disponering av området. I tillegg er det naturlig å se på alternative plasseringer som følge av vedtak om utredning av 1.-10.-skole og innspillene om lokalisering som har kommet i løpet av medvirkningsprosessen. Til sammen er det sett på syv ulike lokaliseringsalternativ for ungdomsskolen, med flerbrukshall.

I saken skisseres det tre ulike prosessløp for å avklare lokalisering av nytt skolebygg: 

  • Prosessløp 1: opprettholde bystyrets vedtak om lokalisering ved Nordbylia (alternativ 1). 
  • Prosessløp 2: snevre inn til et mindre antall lokaliseringsalternativer og gjennomføre en medvirkningsprosess knyttet til disse alternativene, før ny politisk sak om endelig beslutning av lokalisering. 
  • Prosessløp 3: gå videre med alle 7 alternativene og gjennomføre en medvirkningsprosess knyttet til alle alternativene, før ny politisk sak om endelig beslutning av lokalisering.  

Ved behandling i formannskapet vil politikerne ta stilling til hvilket forløp det skal være for videre prosess. De kan velge ett av de tre prosessløpene nevnt over, eller definere et annet prosessløp for videre prosess.

Etter at saken er behandlet i formannskapet, kan det bli aktuelt med en ny medvirkningsrunde knyttet til valg av lokaliseringsalternativ, for eksempel som nevnt i prosessløp 2 og 3 over. Denne siden vil oppdateres med mer informasjon om eventuell ny medvirkningsrunde i etterkant av behandling i formannskapet.

Bakgrunn

Det ble i 2018 vedtatt at ny ungdomsskole skal plasseres sentralt på Åskollen. Konkret lokaliseringsalternativ sentralt på Åskollen ble nærmere behandlet av bystyret i politisk sak 104/19, 18.06.2019. Nordby gård ble i etterkant av dette kjøpt av kommunen. Kjøpet gir nye muligheter for arealdisponering i området. Kommunestyret besluttet derfor i politisk sak 71/20, 09.06.2020, at det «I videre planprosess åpnes det for å gjøre en ny vurdering av ungdomsskolens og idrettsflatenes plassering innenfor sentrumsområdet på Åskollen, med bakgrunn utviklingspotensialet i arealene ved Nordby gård.».

Planprosessen – medvirkning

Drammen Eiendom KF har fått bestilling på utarbeidelse av en reguleringsplan for ny ungdomsskole på Åskollen.

Det ble varslet oppstart av planarbeid i uke 37, med brev, annonse på kommunens nettside og annonse i Drammens tidende. Det har til sammen kommet inn 25 merknader innen varslingsfristen, disse følger den politiske saken til formannskapet 1. desember.

Ved oppstart av planarbeidet har det har vært gjennomført følgende medvirkningsaktiviteter:

  • Aktiviteter rettet mot barn og unge: Arbeidsverksted med ungdom, gåbefaring med barneskolen, barnetråkkregistreringer og orientering i Ungdomsrådet.
  • Aktiviteter rettet mot lokalt tjenestetilbud (skole, barnehage, helse- og omsorgsdistrikt), FAU, idretts-, kultur- og foreningsliv: fokusgruppeintervju, arbeidsverksted med tema nærmiljø.
  • Aktiviteter rettet mot naboer, grunneiere og innbyggere: åpne kontordager, informasjonsbrev til alle grunneiere i kommunedelen, oppdatert nettside for prosjektet.

Oppsummering av medvirkningsaktivitetene inkludert en vurdering av hvordan innspillene fra medvirkningen ivaretas i de ulike lokaliseringsalternativ for skole og flerbrukshall, samt innsendte nabomerknader er vedlagt politisk sak til formannskapet 1. desember. Dokumentene kan leses i lenken under. Se spesielt vedlegg 3, 4, 5 og 9.

Videre prosess

Videre prosess i planarbeidet vil avhenge av politisk behandling 1. desember i formannskapet, om valg av lokaliseringsalternativ. Det vil bli gitt mer informasjon på denne nettsiden i etterkant av politisk behandling.

Etter at konsept/lokaliseringsvedtak er valgt i planprosessen, anslås det at fullføring av reguleringsplanen vil ta ca 1-1,5 år.

Beslutning om å begynne å bygge skole og flerbrukshall er avhengig av det fattes et investeringsvedtak av politikerne. Det er ikke reguleringsplanen som avgjør om skolen skal bygges. Det vises til forslag til økonomiplan 2021-2024 for en oversikt over når det kan være aktuelt for kommunen å investere i ny ungdomsskole på Åskollen

En ferdig reguleringsplan er imidlertid en viktig forutsetning for å kunne begynne å bygge ny skole og hall. Bygging kan starte etter at politikerne har fattet investeringsvedtak, og etter at reguleringsplanen er ferdig. Byggetid anslås til 18-24 måneder. Drammen Eiendom KF er ansvarlig forslagsstiller for reguleringsprosessen, og vil være byggherre i byggeprosessen.

Dokumenter i saken

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor:

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/2098.

Politiske vedtak i saken

Det ble i 2018 vedtatt at ny ungdomsskole skal plasseres sentralt på Åskollen, i sak 0166/18 – Utbygging av Marienlyst skole.

Konkret lokaliseringsalternativ sentralt på Åskollen ble nærmere behandlet i politisk sak 104/19, 18.06.2019 – Valg av tomt til ny ungdomsskole på Åskollen.

Nordby gård ble i etterkant av dette kjøpt av kommunen, etter vedtak i Kommunestyret 18.02.2020, sak 19/20 – Kjøp av Nordby gård.

Med bakgrunn i at anskaffelsen av Nordby gård gir nye muligheter for arealdisponering i området, ble det derfor i politisk sak 71/20, 09.06.2020, besluttet at det «i videre planprosess åpnes det for å gjøre en ny vurdering av ungdomsskolens og idrettsflatenes plassering innenfor sentrumsområdet på Åskollen, med bakgrunn utviklingspotensialet i arealene ved Nordby gård». Det ble videre i samme sak vedtatt rammer for medvirkningsopplegget til planarbeidet for ny ungdomsskole med idrettshall.

Kontaktpersoner