Åskollen ungdomsskole med flerbrukshall

På grunn av betydelig vekst i elevtallet er det behov for økt kapasitet i Strømsø inntaksområde.

Status

Formannskapet behandlet den 30.11.2021 forslag til detaljregulering for Åskollen ungdomsskole og idrettsanlegg. De vedtok at planforslaget kan legges ut på høring og offentlig ettersyn etter at det er gjennomført supplerende grunnundersøkelser og gjort nødvendige endringer i kart og bestemmelser.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av Åskollen ungdomsskole med integrert flerbrukshall, og legge til rette for videreutvikling av idrettsområdet. Planforslaget skal sikre en helhetlig stedsutvikling på Åskollen, der ny ungdomsskole med flerbrukshall bygger opp under eksisterende knutepunkt og bidrar til videreutvikling av det samlede anlegget.

Det har vært gjennomført omfattende medvirkningsprosesser i forbindelse med valg av lokalisering og utarbeidelse av planforslaget. Innspill mottatt i medvirkningsaktivitetene, skriftlig og i møter peker hovedsakelig på at det er ønskelig med et bredt spekter av trygge, sosiale møteplasser og aktivitetsarenaer for barn og unge, både for organisert og uorganisert aktivitet innenfor idrett og kultur. I tillegg har det vært fokus på ikke å redusere tilbudet til organisert idrett i området.

Den nye skolen plasseres på areal som i dag er grøntareal og kunstgressbane. Planforslaget legger opp til at kunstgressbanen erstattes ved at det etableres ny kunstgressbane ved Nordbyveien. Bygging på et eksisterende grøntområde vil medføre tap av grønne utendørs arealer. I planforslaget er dette kompensert med tilrettelegging for takhage på den planlagte flerbrukshallen og muligheter for sosial møteplass innendørs, samt nyetablering av eksisterende idrettsbaner som må flyttes. Planforslaget legger også til rette for at det kan etableres spilleflater for fotball tilsvarende to 11-er baner og for to basketballbaner som kan islegges vinterstid i tillegg til kunstgressbanen som erstattes.

Formannskapet vedtok 30.11.2021 at forslag til detaljregulering for Åskollen ungdomsskole legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan og bygningsloven § 12-10. Før saken legges ut til offentlig ettersyn skal det gjennomføres supplerende grunnundersøkelser- og vurderinger, samtidig som plankart- og bestemmelser oppdateres med fare/hensynssoner for skred, høyspent under bakken for framtidig høyspenttrasé og hensynssone naturmiljø for hule eiker og ravinedal. Samtidig ble rådmannen bedt om raskt å starte en dialog med Glassverket Idrettslag og Drammen Idrettsråd om detaljutforming av anlegg for idrett innenfor rammene i reguleringsplanen som sikrer Glassverkets medvirkning i prosessen.

Bakgrunn

Det ble i 2018 vedtatt at ny ungdomsskole skal plasseres sentralt på Åskollen. Konkret lokaliseringsalternativ sentralt på Åskollen ble nærmere behandlet av bystyret i politisk sak 104/19, 18.06.2019. Nordby gård ble i etterkant av dette kjøpt av kommunen. Kjøpet gir nye muligheter for arealdisponering i området. Kommunestyret besluttet derfor i politisk sak 71/20, 09.06.2020, at det «I videre planprosess åpnes det for å gjøre en ny vurdering av ungdomsskolens og idrettsflatenes plassering innenfor sentrumsområdet på Åskollen, med bakgrunn utviklingspotensialet i arealene ved Nordby gård.».

I samme sak ble det også vedtatt omfattende medvirkningsaktiviteter for å sørge for at barn og unges interesser i planarbeidet, samt idrett og lokalt kulturliv blir ivaretatt.

Kommunestyret vedtok 15.12.2020 at lokalisering av skolen ved Nordbylia opprettholdes og at ny hall skal tilrettelegges for ulike typer idretter og kulturaktiviteter, sees i sammenheng med sosial møteplass og bygges integrert med skole.

Kommunestyret tok samtidig oppsummeringen av medvirkningsprosessen gjennomført høsten 2020 til orientering og vedtok at enkelte av innspillene fra gjennomført medvirkning skulle følges opp i den videre prosessen. Det ble også vedtatt å sette i gang arbeidet med et komplett reguleringsforslag.

Planprosessen – medvirkning

Drammen Eiendom KF har fått bestilling på utarbeidelse av en reguleringsplan for ny ungdomsskole på Åskollen.

Det ble varslet oppstart av planarbeid i uke 37 2020, med brev, annonse på kommunens nettside og annonse i Drammens tidende. Det har til sammen kommet inn 25 merknader innen varslingsfristen, disse følger den politiske saken til formannskapet 1. desember 2020.

Ved oppstart av planarbeidet har det har vært gjennomført følgende medvirkningsaktiviteter:

  • Aktiviteter rettet mot barn og unge: Arbeidsverksted med ungdom, gåbefaring med barneskolen, barnetråkkregistreringer og orientering i Ungdomsrådet.
  • Aktiviteter rettet mot lokalt tjenestetilbud (skole, barnehage, helse- og omsorgsdistrikt), FAU, idretts-, kultur- og foreningsliv: fokusgruppeintervju, arbeidsverksted med tema nærmiljø.
  • Aktiviteter rettet mot naboer, grunneiere og innbyggere: åpne kontordager, informasjonsbrev til alle grunneiere i kommunedelen, oppdatert nettside for prosjektet.

Oppsummering av medvirkningsaktivitetene inkludert en vurdering av hvordan innspillene fra medvirkningen ivaretas i de ulike lokaliseringsalternativ for skole og flerbrukshall, samt innsendte nabomerknader er vedlagt politisk sak til formannskapet 1. desember 2020. Dokumentene kan leses i lenken under. Se spesielt vedlegg 3, 4, 5 og 9.

Som oppfølgning av vedtaket i kommunestyret 15.12.2020, ble det høsten 2021 gjennomført medvirkningsaktiviteter med viktige brukergrupper av område, skolen og hallen, med fokus på barn og unge. Med utgangspunkt i vedtatt lokalisering av framtidig ungdomsskole med flerbrukshall ved Nordbylia, ble forslag til løsninger og skisser av plangrep presentert. I medvirkningen ble det diskutert hvilke muligheter og utfordringer de ulike brukergruppene og særinteressene så ved de presenterte skissene.

Det ble i denne fasen gjennomført medvirkningsaktiviteter med følge grupper:

  • Barn og unge: Møte med barn og unge ble gjennomført på Marienlyst ungdomsskole, Galterud ungdomsskole og Åskollen barneskole. Elevene som medvirket fra Marienlyst og Galterud bor på Åskollen.
  • Interesseorganisasjoner innen idretten: Det ble gjennomført møte med representanter fra Glassverket IF, idrettsrådet og ung kultur Asker.
  • Nærutvalget med medlemmer fra kommunedel 9
    Det ble også mottatt skriftlig innspill fra idretten og idrettsrådet. Se merknadsbehandling

 

Videre prosess

På bakgrunn av vedtaket fattet i formannskapet den 30.11.2021 vil planen legges ut på offentlig ettersyn når det er utført supplerende grunnundersøkelser og gjort nødvendige endringer i planmaterialet. Når planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn blir dette annonsert på kommunens hjemmeside og i Drammens tidende, og det vil bli sendt ut brev til naboer, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter, med frist for å komme med merknader til planforslaget.

Videre skal det gjennomføres dialog med Glassverket Idrettslag og Drammen Idrettsråd om detaljutforming av anlegg for idrett innenfor rammene i reguleringsplanen som sikrer Glassverkets medvirkning i prosessen.

Vi vurderer om det skal gjennomføres åpne kontordager, åpne møter eller møte sammen med nærutvalget, med informasjon om planforslaget i høringsperioden. Det er foreløpig ikke avklart. Ev. åpne møter vil bli annonsert.

Dokumenter i saken

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor:

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/2098.

Politiske vedtak i saken

Det ble i 2018 vedtatt at ny ungdomsskole skal plasseres sentralt på Åskollen, i sak 0166/18 – Utbygging av Marienlyst skole.

Konkret lokaliseringsalternativ sentralt på Åskollen ble nærmere behandlet i politisk sak 104/19, 18.06.2019 – Valg av tomt til ny ungdomsskole på Åskollen.

Nordby gård ble i etterkant av dette kjøpt av kommunen, etter vedtak i Kommunestyret 18.02.2020, sak 19/20 – Kjøp av Nordby gård.

Med bakgrunn i at anskaffelsen av Nordby gård gir nye muligheter for arealdisponering i området, ble det derfor i politisk sak 71/20, 09.06.2020, besluttet at det «i videre planprosess åpnes det for å gjøre en ny vurdering av ungdomsskolens og idrettsflatenes plassering innenfor sentrumsområdet på Åskollen, med bakgrunn utviklingspotensialet i arealene ved Nordby gård». Det ble videre i samme sak vedtatt rammer for medvirkningsopplegget til planarbeidet for ny ungdomsskole med idrettshall.

Det ble i kommunestyret 15.12.2020 vedtatt at oppsummeringen fra medvirkningsprosessen gjennomført høsten 2020 skulle tas til orientering. Innspill fra medvirkningsprosessen skulle utredes i det videre arbeidet med prosjektering av ny skole og flerbrukshall og det ble besluttet å gå videre med alternativ 1, lokalisering av skole med flerbrukshall ved Nordbylia. Det ble videre vedtatt å påbegynne utarbeidelsen av et detaljreguleringsforlag.

Forslag til detaljregulering for Åskollen ungdomsskole og idrettsanlegg ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i formannskapet den 30.11.2021 (sak 156/21). Før saken legges ut til offentlig ettersyn skal det gjennomføres supplerende grunnundersøkelser- og vurderinger, samtidig som plankart- og bestemmelser oppdateres med enkelte hensynssoner (se vedtak). Samtidig ble rådmannen bedt om raskt å gjennomføre dialog med Glassverket Idrettslag og Drammen Idrettsråd om detaljutforming av anlegg for idrett innenfor rammene i reguleringsplanen som sikrer Glassverkets medvirkning i prosessen.

Kontaktpersoner

  • Lene Basma, prosjektkoordinator, DRMA
  • Bjørn Tollef Swang, prosjektleder Drammen Eiendom KF