Flom- og kvikkleiresikring i Mjøndalen

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Drammen kommune gjennomfører en omfattende flomsikring av Mjøndalen sentrum. Tiltakene vil sikre store deler av sentrum mot fremtidige flommer.

Mjøndalen sentrum har opp gjennom tiden vært rammet av flere store flommer. Flommene har ført til omfattende skader på utsatt bebyggelse og infrastruktur. Klimaendringer med et våtere og villere klima vil i fremtiden øke sannsynligheten for slike store flomhendelser.

Flere tiltak er allerede gjennomført. Les mer om noen av disse på NVEs nettside NVE sikrer Mjøndalen mot flom og i artikkelen Wildenveys plass i ny drakt.

Åpning av Vrangbekk

Vrangbekk er en naturlig bekk. Deler av bekken renner i dag i en ca. 600 meter lang lukket kulvert med utløp ved Wildenveys plass. Dagens kulvert har en innvendig diameter på 1000 mm. Denne kulverten er ikke stor nok til å håndtere vannmengden fra en fremtidig ekstremværhendelse. Ved en fremtidig storflom vil flomvann renne ukontrollert ned gjennom bebyggelsen og vil kunne føre til omfattende skader på utsatt bebyggelse.

Planene for å sikre en tilfredsstillende kapasitet i Vrangbekk innebærer å flytte flomvann ut av dagens kulvert og føre dette kontrollert ned til Evja ved Nedbergkollveien. Eksisterende kulvert vil bli plugget ved inntaket og vannet vil bli ført i et nytt bekkeløp over dagens kulvert ned til Korvaldveien 13. Videre nedover er det dessverre ikke tilstrekkelig plass til å etablere et åpent bekkeløp. Her tas derfor bekken inn i en ny lukket kulvert i adkomstveien mellom Korvaldveien 9 og 11 og over Korvaldveien.

Ved Kirkebakken slippes vannet ut av den lukkede kulverten og ut i et nytt bekkeløp rundt Mjøndalen kirke. Det vil bli etablert et nytt vannspeil nederst på kirkebakken som et nytt landskapselement mot Nedbergkollveien. Den nye bekken føres videre under Vikveien og ut i Evja.

De nye tiltakene i Vrangbekk er dimensjonert for å tåle en 200-års flom korrigert for fremtidige klimaendringer.

Sikring av kvikkleiresone Vika – oppstart sommeren 2023

I øvre del av Vrangbekk planlegges det større sikringsarbeider som vil redusere faren for et kvikkleireskred. Sikringsarbeidene vil bli videreført som en forlengelse av flomsikringstiltakene. Det nye bekkeløpet vil bli sikret mot fremtidig erosjon.

Det planlagte tiltaket omfatter inntransport av steinmasser langs Vrangbekk som vil fungere som en støttefylling mot kvikkleiresona.

Vrangbekk blir erosjonssikret opp mot Hermanbakken. Vrangbekk skal reetableres som et naturlig bekkeløp etter at støttefyllingen er etablert.

Det blir anleggstrafikk i området

Prosjektene vil medføre en god del anleggstrafikk i nærområdene. Det vil dessverre også bli noe støy og støv fra anleggsmaskinene.

Arbeidene vil hovedsakelig pågå mandag til fredag klokken 07.00–17.30, men det kan også bli noe kvelds- og nattarbeid. Ved eventuelle nattarbeider vil det bli sendt ut varsel til naboer via skriv i postkassen.

Alle berørte naboer i området har blitt kontaktet direkte for informasjon og dialog.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om arbeidet kan rettes til: