Flom- og kvikkleiresikring i Mjøndalen

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Drammen kommune gjennomfører en omfattende flomsikring av Mjøndalen sentrum. Tiltakene vil sikre store deler av sentrum mot fremtidige flommer.

Mjøndalen sentrum har opp gjennom tidene vært rammet av flere store flommer. Flommene har ført til omfattende skader på utsatt bebyggelse og infrastruktur. Klimaendringer med et våtere og villere klima vil i fremtiden øke sannsynligheten for slike store flomhendelser.

Flere tiltak er allerede gjennomført. Les mer om noen av disse på NVEs nettside NVE sikrer Mjøndalen mot flom og i artikkelen Wildenveys plass i ny drakt.

Vrangbekk er åpnet

Det siste halvannet året har det pågått arbeid med å åpne Vrangbekk. Deler av bekken rant i en ca. 600 meter lang lukket kulvert med utløp ved Wildenveys plass. Kulverten var for liten til å ta unna vannmengdene fra en eventuell ekstremværhendelse, noe som ville ha ført til at vannet hadde flommet ned gjennom bebyggelsen og ført til omfattende skader.

Nå som Vrangbekk er åpnet vil flomvann føres kontrollert ned til Evja ved Nedbergkollveien. Den gamle kulverten er plugget (stengt) ved inntaket og vannet føres i stedet i et nytt bekkeløp over kulverten ned til Korvaldveien 13.

Fra Korvaldveien 13 og videre nedover er det ikke tilstrekkelig plass til å etablere et åpent bekkeløp. Her går derfor bekken inn i en ny lukket kulvert.

Ved Kirkebakken slippes vannet ut i et nytt bekkeløp rundt Mjøndalen kirke. Det er etablert et vannspeil nederst på kirkebakken som et nytt landskapselement. Den nye bekken går videre under Vikveien og ut i Evja.

Tiltakene i Vrangbekk er dimensjonert for å tåle en 200-års flom korrigert for fremtidige klimaendringer.

Prosjekter er for det meste ferdigstilt. Det gjenstår kun mindre oppussingsarbeider i noen private hager langs bekken.

Vrangbekk er steinsatt
STEINSATT: Dette er det nye bekkeløpet til Vrangbekk. Tidligere gikk vannet i et rør under bakken, noe som kunne ført til store oversvømmelser ved en fremtidig ekstremværhendelse.
Det nye bekkeløpet ved Mjøndalen kirke
NY BEKK: Bak gjerdet er det anlagt et nytt bekkeløp og vannspeil ved Mjøndalen kirke. Vannspeilet skal fordrøye vannet hvis det kommer store nedbørsmengder.

Sikring av kvikkleiresone Vika snart ferdig

Det har lenge vært kjent at området som kalles Vika i Mjøndalen ligger på kvikkleire. Det har vært gjennomført grundige utredninger av Norges Geotekniske Institutt (NGI) på oppdrag fra NVE. Rapporten viser at det kan få alvorlige konsekvenser dersom et skred utløses. NVE har derfor prioritert å sikre dette området mot utglidning.

I fjor startet derfor arbeidene med å sikre området. I øvre del av Vrangbekk har det pågått større sikringsarbeider for å redusere faren for et kvikkleireskred. Vrangbekk er erosjonssikret opp mot Hermanbakken. Vrangbekk er også reetablert som et naturlig bekkeløp.

Totalt er det fylt på ca. 25 000 kubikkmeter med stein i og langs Veia og Vrangbekken. Dette tilsvarer ca. 2500 lastebillass. Det gjenstår oppussing av ravinen, samt beplantning.

Prosjektet vil være ferdig i midten av mai 2024.

Tegning som viser hvordan bekken og sidene langs bekken vil bli steinsatt for å forhindre erosjon.
PRINSIPPSKISSE: Tegningen viser hvordan sikringsarbeidene er gjennomført. Det er lagt mye stor stein både i bekken og oppover skråningen. Bekken blir ca. 6 meter bred og løftet 0,5 til 2 meter.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om arbeidet kan rettes til: