Småspor på Strømsø: Dinosaurer, troll og raketter

Barns fantasi har ingen grenser. De elsker steder som innbyr til aktivitet og som appellerer til utforskertrang, lek og moro. Barna på Strømsø er ikke noe unntak. Men hvordan er det å være barn på Strømsø? Det har prosjektet Småspor sett nærmere på.

Er det steder her som er gode for fritidsaktiviteter og som er i passe avstand hjemmefra? Hva vet vi egentlig om hva de minste barna liker og hva de ikke liker? Hvor er det fint å leke, gå tur, utforske eller slappe av, og hvor er det ikke fint? Og hvorfor er det slik? Er det noe de kunne ønske seg annerledes?

Småspor

Småspor er et samarbeid mellom førskolelærerutdanninga på USN – Universitetet i Sørøst-Norge og Knutepunkt Strømsø. Knutepunkt Strømsø tok initiativet til Småsporprosjektet. Dette er et viktig prosjekt for å realisere knutepunktets oppdrag om å bidra til at Strømsø blir et godt sted å leve for alle generasjoner. Knutepunktet skal utvikle aktiviteter som bidrar til at lokalsamfunnet oppleves som attraktivt. For å oppnå dette må vi ha kunnskap om hvordan innbyggerne i kommunedelen bruker arealene, hva de mener om dem og hvordan de benytter seg av dem.

De minste barnas rett til å mene noe om sitt oppvekstmiljø og bli hørt i saker som angår dem, er et grunnleggende premiss i FNs barnekonvensjon. Også små barn skal høres og sees i et demokrati. Å ta barn med i byutviklingsprosjekter er en unik mulighet til å gi dem reell medvirkning. Dessuten har barn en ekspertise som er helt nødvendig for å planlegge og gjennomføre hensiktsmessige tiltak. Småspor handler om konkrete måter å få til dette på.

Flyfoto av deler av Strømsø. Knutepunkt Strømsø i front.
BILDE: Småspor ble gjennomført i 2021 som et pilotprosjekt. Dette er første gang barns bruk av nærområdene på Strømsø er kartlagt på en slik måte.

Strømsø – et godt sted å leve

Strømsø skal være et godt sted å vokse opp. Kunnskapen vi får i Småsporprosjektet skal gjøre det mer attraktivt for barnefamilier å bli boende på Strømsø og bidra til å øke beboernes trivsel og livskvalitet. Mange som flytter til og fra området, har barn i alderen 0 – 5 år. I Småsporprosjektet kartlegger vi behov for å tiltak som kan støtte opp om fysisk og sosial utvikling for barn og familier.

Informasjonsinnhenting

Kartleggingen i Småspor ble gjennomført i tett samarbeid med førskolelærerutdanningen på USN og deres studenter en kort og intens uke senhøsten 2021. Alle barnehagene på Strømsø ble invitert til å delta, men bare tre hadde anledning denne gangen. Spørreskjemaer ble utformet og sendt til barnehager og foreldre.

To studentgrupper var med barnehagebarna på tur og kartla barnas preferanser for hvilke områder og aktiviteter de liker og hvilke de ikke liker så godt.

Lekeplass ved Ulvekula med apparater i  tre.
BILDE: Ulvekula var et av stedene barna i prosjektet dro til. Her fikk de fortelle om hvor og hvorfor de liker å leke på enkelte av stedene ved Ulvekula og hvorfor de ikke liker å leke enkelte steder.

Noen studenter ble sendt ut for å spørre foreldre i byen om deres synspunkter på barns muligheter på Strømsø – 10 på gaten. Andre dro ut i kommunedelen for å kartlegge muligheter, eksisterende lekeplasser og eventuelle behov for oppgradering. Alle resultatene er grundig analysert og tiltak vurdert.

Lekeplass med husker, sklie og tårn ved Drammen museum
BILDE: Flere av de spurte foreldrene oppga Drammens museum og området rundt som et sted de benyttet med barna sine.

Barna tas på alvor

Det er ikke enkelt å imøtekomme alle barnas ønsker. Dinosaurer, troll og kanoner er utenfor. Men barna skal få se noen konkrete resultater av at de har deltatt i prosjektet. Derfor har Områdesatsing Strømsø 2030 satt av kr 300 000,- i 2022 til oppfølging av noen av innspillene fra Småspor.

Følgende tiltak er planlagt:

  • Naturtomta utenfor St. Hansberget barnehage blir foreslått vernet. Her må det lages en metode for registrering av områder en ønsker å verne, og for hvordan barns synspunkter blir tatt med i byutviklingsplaner.
  • En av lekeplassene på Strømsø får enkel oppgradering. Dette tas videre med Idrett og friluftsliv i Drammen kommune og ses i forhold til deres rulleringsplan.
  • Barna får en egen kunstvegg der de selv kan få male sine ønsker for nærmiljøet. En kunstner kontaktes angående samarbeid og et egnet sted må finnes før søknadsprosess startes.

Hva nå?

Småspor har fått mye oppmerksomhet, spesielt i universitets- og forskermiljøer. Prosjektet ble presentert på NERA-konferansen (Nordisk konferanse for pedagogisk forskning) på Island 1.-3. juni 2022.

Småspor 2021 var et pilotprosjekt. Prosjektet fortsetter i 2022. Målet denne gangen er å få med flere barnehager, nå et bredere utvalg av foreldre og kartlegge større del av Strømsø.