Innsatsområder

Sysselsetting, utdanning og oppvekst, bo- og nærmiljøkvaliteter, helse

Strømsø 2030 har fire innsatsområder, med tilhørende delmål:

Sysselsetting

  • Bidra til økt arbeidsdeltakelse, gjennom blant annet samarbeid med privat næringsliv, sosiale entreprenører og yrkesrettede kvalifiseringstiltak

Utdanning og oppvekst

  • Utvikle nye måter å møte behovene til barn, unge, og deres familier, særlig gjennom økt samspill mellom tjenester, frivillige aktører og innbyggere.
  • Utvikle helhetlige kvalifiseringsløp for unge og voksne slik at flere fullfører utdanning og kvalifiseres til arbeid, særlig gjennom koordinert samspill mellom utdanningsinstitusjoner i kommunedelen og andre relevante aktører.

Bo- og nærmiljøkvaliteter

  • Øke beboernes trivsel og livskvalitet ved å legge til rette for områdeutvikling som styrker fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter, tar klimahensyn og utvikler grønne områder for friluftsliv og rekreasjon.
  • Bidra til at innbyggere får hjelp til å mestre sine boforhold.

Helse

  • Utvikle gode psykososiale miljøer for barn, unge og voksne i kommunedelen.
  • Skape et solid grunnlag for systematisk og samordnet innsats for bedre folkehelse og levekår i kommunedelen, gjennom utvikling av lokale tiltak som understøtter folkehelseprogrammet Drammen 2019-2023.

Innsatsområdene er basert på velferdspilarene, og bygger opp under de fire målene som Folkehelseinstituttet trekker frem som viktige i planlegging av sosialt bærekraftige lokalsamfunn: at innbyggerne har god tillit til samfunnet og hverandre, har tilgang til bolig, arbeid, utdanning og gode nærmiljø, at de føler at de hører til, og at de opplever trygghet.