Arbeidet med ny skolestruktur

Kommunestyret har bedt om en utredning av ny skolestruktur. På denne siden kan du følge prosessen fram til endelig vedtak i 2025.

Sist endret:

Antall elever i grunnskolen har gått ned de siste årene, og som følge av det har også de økonomiske rammene til grunnskolen i Drammen gått ned. Det er vanskelig å kutte mer i selve opplæringstilbudet innenfor grunnskolen, og derfor er det behov for å se på kostnader knyttet til skolebygg og skolestruktur. Det betyr i praksis å vurdere hvor mange skoler kommunen skal ha og hvor skolegrensene skal gå. Kommunestyret har nylig vedtatt en helhetlig prosess for dette arbeidet.

På denne nettsiden vil du finne informasjon om arbeidet, og du kan finne informasjon om hvordan og når du kan medvirke i prosesser og uttale deg i saken. 

For å følge prosessen kan du holde deg oppdatert ved å lese aktuelle sakspapirer som kommunestyret får til behandling:

Dette skjer fram mot februar 2025

Juni-august 2024
Uke 39
Uke 44
Uke 45-52
Første kvartal 2025
 • FAU, elevråd, ledergrupper, tillitsvalgte og verneombud på alle skoler involveres. 
 • Kunnskapsgrunnlaget legges fram for kommunestyret.

 

Forslag til ny skolestruktur legges fram for kommunestyret, før det skal ut på høring.

 • Høringsperiode der du kan si din mening om forslaget ny skolestruktur.
 • Kommunestyret vedtar hvordan ny skolestruktur vil bli.

Involvering

Fra juni 2024 og frem til slutten av august involveres FAU-ene, elevrådene, ledergruppene på alle skoler og plasstillitsvalgte fra fagforbund og lokale verneombud. Disse gruppeneinvolveres tidlig i prosessen for å hente inn kunnskap og få innsikt, tips og råd til arbeidet, og sikre forankring og engasjement.

Kommunalsjef for barnehage og skole, Thomas Larsen Sola, inviterte representanter fra alle FAU-ene til et møte 10.juni. Han informerte om prosessen og ba om innspill på hva foreldregruppa mener er viktig å ha med i kunnskapsgrunnlaget om alle skolene, og hva som er viktig for foreldregruppa i arbeidet med ny skolestruktur. God informasjon og åpne prosesser ble blant annet nevnt av flere. 

Kunnskapsgrunnlaget legges frem

I uke 39 legges kunnskapsgrunnlaget om alle skolene frem for kommunestyret. Dette kunnskapsgrunnlaget vil inneholde:

 • fakta om skolebyggene og fremtidig behov for vedlikehold
 • prognoser for boligutvikling og for hvilke skolekretser som kan forvente økning, stabilitet eller nedgang i antall elever i fremtiden (demografi)
 • kostnader for alle skolebygg/moduler (husleie, strøm, renovasjon, renhold)
 • nærhet til andre skoler
 • behov for skoleskyss
 • videre bruk av skolebyggene/vurdering av skolebyggene 
 • bruk av skolene som nærmiljøanlegg
 • annet 

Kunnskapsgrunnlaget vil brukes som bakgrunn for å foreslå endringer i skolestrukturen i uke 44.  

Forslag til ny skolestruktur

I uke 44 legges et forslag til ny skolestruktur frem for kommunestyret. Kommunestyret bestemmer ikke ny struktur da, men vedtar om forslaget til ny struktur skal sendes ut på høring. Dersom de restemmer at det skal sendes ut på høring, åpner høringsperioden ganske umiddelbart.

Si din mening  

I ukene 45-52 er perioden for høring. I disse ukene kan hvem som helst medvirke. Her kan man uttale seg om forslaget til ny struktur som er lagt ut på høring. Det betyr at både FAU som gruppe, enkeltpersoner eller andre grupper av foresatte eller innbyggere kan uttale seg om saken. 

 • Høringer skal sikre mulighet for demokratisk deltakelse og åpenhet i beslutningsprosesser.
 • Høringer gjennomføres for at kommunestyret skal få kunnskap om hva berørte parter og du som innbygger mener om forslaget til ny skolestruktur.
 • Alle innspillene som kommer inn i høringsperioden, vil danne grunnlag for endelig beslutning i kommunestyret.  

Ny skolestruktur vedtas

I løpet av de første månedene i 2025 vil endelig forslag til ny skolestruktur legges frem for kommunestyret. Det er først da kommunestyret vedtar hvordan ny skolestruktur i Drammensskolen skal bli.  

Møter med FAU-ene

Det er ønskelig med åpne prosesser og god og tilstrekkelig informasjon. For å kunne få med synspunkter og innspill fra foresatte i denne prosessen er det lagt opp til to digitale møter med medlemmer fra FAU-ene på alle skolene i Drammen,  også kalt Sammen om Drammensskolen - foreldre. Disse møtene vil handle om kunnskapsgrunnlaget og kommunedirektørens forslag til ny skolestruktur.

Sammen om Drammensskolen - elever vil også bli invitert til fysiske møter.  

Skoler og skolekretser

Aktuelle saker