Utvikling og digitalisering

Visjonen «Et godt sted å leve», danner grunnlaget for hvordan Drammen kommune skal utvikles i årene som kommer. Alle hovedmål, delmål og strategier skal bidra til at kommunen når visjonen, samtidig som verdiene nær, inkluderende og nytenkende legger premissene for hvordan vi i Drammen kommune skal jobbe sammen.

Med visjonen og verdiene som utgangspunkt bistår Utvikling og digitalisering hele kommunen med utvikling av tjenester. Digitale løsninger og hjelpemidler skal gi fremtidsrettede og moderne tjenester og bidra til en enklere hverdag både for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Slik støtter vi utvikling i kommunen vår

Tjenesteutvikling

Utvikling og digitalisering bistår og støtter kommunens programområder i tjenesteutvikling. Dette gjør vi ved å tilby og benytte kunnskapsbaserte arbeidsmetoder og verktøy innenfor:  

 • prosessveiledning
 • prosjektstøtte
 • porteføljestyring
 • tjenestedesign
 • implementeringsmetodikk

Målet er å skape gode samarbeidsrelasjoner når flere tjenester og fagområder skal samarbeide for å løse oppgaver.

Stedsutvikling

Sammen med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre aktører utvikler vi kommunen vår. Tre viktige bærebjelker i dette arbeidet er:

 • Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning
 • Tjenester nær innbyggerne
 • Offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn

Områdesatsning Strømsø 2030 og Knutepunkt Strømsø er eksempler der Utvikling og digitalisering bistår tjenestene i å oppnå disse målene.

Digitalisering og digital transformasjon

Digitalisering av tjenester skal gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggerne, slik det beskrives i kommunens Digitaliseringsstrategi.

Utvikling og digitalisering har vært en viktig bidragsyter for å utarbeide Digitaliseringsstrategien. Vi benytter den aktivt og målrettet i samhandling med tjenestene. Målet er å oppnå hensiktsmessig bruk og utnyttelse av teknologi som skal fornye, forenkle og forbedre samfunnet og kommunens tjenester til innbyggerne.

Organisasjonsutvikling, kompetanse- og fagutvikling

Drammen kommune sin Kompetansestrategi påpeker hva den lærende organisasjon handler om, og hvordan ledere og medarbeidere innlemmer nødvendig læring og endring som en del av daglig praksis. I dette arbeidet bidrar Utvikling og digitalisering med bl.a. lederutvikling, kollegalæring og oppfølging/rekruttering av lærlinger. Målet er å bistå tjenestene i strategisk kompetanseplanlegging og rekruttering som bidrar til bærekraftige tjenester i et langtidsperspektiv.

Innenfor organisasjonsutvikling leder Utvikling og digitalisering bl.a. arbeidet med Heltidskultur, Lederskolen og Spillbasert læring i kompetanseheving av ansatte.

 • USN
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Vestre Viken
 • Viken Fylkeskommune
 • Senter for omsorgsforskning
 • Helseviken
 • OsloMet
 • Sosiokulturell stedsanalyse for Strømsø (NIBR)
 • Samarbeid og erfaringsdeling med andre kommuner gjennom DigiViken, Helsehub og USHT Viken (Buskerud)
 • Samarbeid og erfaringsdeling med Næringsforeningen i Drammensregionen gjennom Helsehub

Drammen kommune, ved Utvikling og digitalisering, er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Buskerudområdet. USHT er pådriver for praksisendring, gjennom å øke bevissthet, kunnskap, forståelse og refleksjon rundt praksisområder tilknyttet samfunnsoppdraget gitt av Helsedirektoratet.

Sommerskolen er et samarbeid med interne og eksterne aktører. Målet er at tilbudet skal bidra til læringsglede, mestring og opplevelser i et aktivt og trygt læringsmiljø.

First Lego Leauge er en verdensomspennende kunnskaps- og teknologi- og forskerkonkurranse som har som mål å inspirere barn og unge i alderen 10-16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere.

Nøkkelinformasjon

Besøksadresse

Grønland 53
3019 Drammen