Strategiens mål

Digitaliseringsstrategien har følgende mål:

 • Digital transformasjon skal fornye, forenkle og forbedre samfunnet og kommunens tjenester til innbyggerne.
 • Ny teknologi skal gjøre kommunen enda mer tilgjengelig, og medvirkning om samfunns- og tjenesteutvikling skal bli enklere.
 • Drammen kommune skal være en smart by, der data deles på en sikker måte med innbyggere og næringsliv og kan benyttes til verdiskapning og innovasjon.
 • Drammen kommune skal samarbeide nasjonalt, regionalt og lokalt for å sikre at digitalisering skjer på en rask og effektiv måte, hvor investering og gevinst fordeles på flere parter.
 • Drammen kommune skal aktivt benytte digitaliseringen slik at det blir enklere for innbyggerne å delta i de lokaldemokratiske prosessene, samtidig som det blir mer forståelig og interessant.
 • Drammen kommune skal sikre at de til enhver tid holder berørte brukere av systemene oppdatert på eventuelle feilmeldinger, status for pågående feilrettinger og informasjon om kommende oppgraderinger og forventet nedetid.
 • Ledere og ansatte skal ha kompetanse til å drive den digitale transformasjonen.
 • Drammen kommune skal ha en endringskultur som skaper engasjement for digitalisering blant ansatte, brukere og andre interessenter
 • Drammen kommune skal prioritere investering i infrastruktur som kommer innbyggerne og næringslivet til gode
 • Drammen kommune skal ha et høyt digitalt sikkerhetsnivå som ivaretar personvern og sikrer IKT-infrastrukturen mot uønsket risiko.
 • Innbyggere, næringslivet og kommunens brukere skal ha tillit at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt.
 • All nødvendig investering skal ta utgangspunkt i hensynet til personvern og informasjonssikkerhet.