Innledning

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Det handler om å tilby tjenester til flere, ofte rimeligere enn alternativene ville ha gjort mulig. Digitalisering har i seg selv begrenset egenverdi; for kommunen er digitalisering først og fremst et virkemiddel for utvikling av samfunnet og kommunale tjenester.

Drammen kommune har høye ambisjoner for digitalisering. Arbeidet med en digitaliseringsstrategi startet med at et politisk styrt idéutvalg samlet innbyggere og næringsliv i 2019, for å diskutere utfordringer, mål og visjoner for digitalisering i nye Drammen kommune. Strategien bygger i tillegg på den nasjonale strategien Digitalisering i offentlig sektor.

En strategi for arbeidet med digitalisering har to formål:

  1. Digitaliseringsstrategien skal gi retning og være førende for kommunens prioriteringer på området.
  2. Digitaliseringsstrategien skal bidra til økt digital modenhet (kunnskap, holdninger og engasjement) i egen organisasjon, hos innbyggerne og andre interessenter.

Store samfunnsendringer utfordrer norske kommuner til å levere tjenester med høy kvalitet, i et stadig større omfang. Teknologiske nyvinninger, endret demografi, klima, arbeidsliv og stor mobilitet på tvers av landegrenser vil få store konsekvenser i framtida.

Den teknologiske utviklingen har en sterk påvirkning på samfunnet, og endringstakten øker stadig. Med smarttelefoner, smartklokker og nettbrett er teknologi blitt en naturlig del av hverdagen. Vi leser aviser, handler og ser film over nett, og sosiale medier overtar stadig mer av kommunikasjonen mellom oss mennesker. Utviklingen foregår i et høyt tempo og snart vil uttrykk som robotisering, kunstig intelligens, tingenes internett og stordata være integrert i vårt språk. I teknologien ligger helt nye muligheter til å utvikle de kommunale tjenestene. For eksempel kan en mobil trygghetsalarm bidra til at flere kan bo hjemme, lenger. Vi vil få digitale tjenester vi knapt kan forestille oss, som vil være tilgjengelige hele tiden og over alt.

Samtidig stiller teknologien krav til etiske refleksjoner og informasjonssikkerhet som utfordrer oss som enkeltmennesker, organisasjon og offentlig tjenestetilbyder. Personvernet kommer under press ved utvikling av teknologi som skal lære av vår atferd, kunstig intelligens, for å tilby stadig mer skreddersydde tjenester. Både muligheter og trusler skal balanseres opp mot effektivitet og kvalitet på kommunens tjenester.