Infrastruktur, informasjonssikkerhet og personvern er grunnmuren for utvikling

Utbygging av infrastruktur sikrer at alle er med

Digital transformasjon krever ikke bare nok personlig utstyr, som pc-er og nettbrett, men også tilstrekkelig kapasitet på nettverk, servere og plattformer for deling av data. For at Drammen kommune skal ha mulighet til å benytte teknologi i utvikling av sine tjenester, er det nødvendig med en betydelig investering i infrastruktur i årene som kommer. Dette gjelder både fysisk infrastruktur og programvare. Organisasjonens omfattende bruk av videomøter har for eksempel utfordret nettkapasiteten i flere av kommunens bygg, deriblant på rådhuset. Det samme har helseteknologi.

Ved prioritering av infrastruktur skal innbyggernes behov være førende. Det er viktig å legge til rette for at innbyggere og næringsliv har den infrastrukturen som kreves, for at de skal kunne være med på en digitalisering av samfunn og tjenester. Det er lettere å få øye på et hull i veien, enn mangler i den teknologiske infrastrukturen. Derfor kan teknologisk infrastruktur stå i fare for å bli nedprioritert. Over tid vil det være viktig å sidestille digital infrastruktur med fysisk infrastruktur, slik at tjenester kan leveres til innbyggere og brukere både stabilt og sikkert.

IKT-sikkerhet er høyt prioritert

Teknologisk infrastruktur og systemløsninger for IKT blir stadig mer komplekse, globale og integrerte. Den raske utviklingen gjør det krevende å forutse hvilke trusler som vil prege risikobildet fremover. Digital sikkerhet er et prioritert satsingsområde for Drammen kommune. Det digitale sikkerhetsarbeidet må sees i et helhetlig perspektiv, på tvers av sektorene, og i sammenheng med det øvrige arbeidet for samfunnssikkerhet. Drammen kommune søker et tett samarbeid med andre kommuner, statlige etater og næringslivet for å møte utfordringene innen sikkerhet.

Alle er trygge på at personvern er ivaretatt

God digital informasjonssikkerhet innebærer at Drammen kommune sikrer at behandling av informasjon er lovlig, at informasjon ikke skal komme på avveie, at informasjonen er tilgjengelig og korrekt, og at tilgang til og endringer av informasjon er sporbare. Alle skal føle seg trygge på at personvernet blir ivaretatt, både for ansatte og for innbyggere. Kommunen skal være åpen med hensyn til deling og bruk av data, og gi plass for refleksjoner og debatt av de etiske dilemmaer som kan oppstå.

Mål

  • Drammen kommune skal prioritere investering i infrastruktur som kommer innbyggerne og næringslivet til gode.
  • Drammen kommune skal ha et høyt digitalt sikkerhetsnivå som ivaretar personvern og sikrer IKT-infrastrukturen mot uønsket risiko.
  • Innbyggere, næringslivet og kommunens brukere skal ha tillit at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt.
  • All nødvendig investering skal ta utgangspunkt i hensynet til personvern og informasjonssikkerhet.