Veien videre og oppfølging av strategien

Digitaliseringsstrategien vil på kort og mellomlang sikt følges opp med handlingsplaner som konkretiserer hvordan vi skal nå målene. På noe lengre sikt, og i samsvar med kommunens planstrategi, skal det utarbeides en Temaplan for innovasjon og digitalisering. Prioritering av temaplaner skal skje i Økonomiplanen for 2022.

Faktorer som blir viktige i både handlingsplaner og den kommende temaplanen er følgende:

  1. Innbyggere: Digitalisering skal være inkluderende, og det krever at kompetansebygging og teknisk infrastruktur gjøres tilgjengelig for alle innbyggere. Kommunen må prioritere teknisk infrastruktur i alle kommunale bygg og boliger, offentlige parker og torg, og andre viktige møteplasser og arenaer.
  2. Næringsliv: I smarte byer er næringslivet en viktig aktør for å bidra i utviklingen av gode lokalsamfunn. Kommunen kan bidra med å være en tilrettelegger for verdiskapning og innovasjon, gjennom kunnskapsdeling, partnerskap og som reguleringsmyndighet. Videre må teknisk infrastruktur som nettkapasitet og plattformer for sikker datadeling, gjøres tilgjengelig for deltagende parter.
  3. Kommunen og den ansatte: Helhetlig prioritering, styring og oppfølging skal sikre at de prosjektene som prioriteres, er de som gir mest tilbake til samfunnet og innbyggerne. Dette krever et kompetanseløft i organisasjonen av hvordan man jobber med digital transformasjon, samt en vilje til og utprøving av ny tenking rundt organisasjon, ledelse og arbeidskultur.