Innbyggere og næringsliv skal være inkludert og prioritert i digitaliseringen av samfunnet

Digitalisering er inkluderende, gir bedre tjenester og styrker demokratiet

Digitalisering av tjenester skal gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggerne. Digital kommunikasjon og samhandling gir nye muligheter for medvirkning og samskaping i utforming av lokalsamfunn og kommunale tjenester. I møte med innbyggere og næringsliv, skal digital dialog og samhandling være førstevalget, der dette gir merverdi i form av økt tilgjengelighet og/eller kvalitet.

Økt samhandling om samfunns- og tjenesteutvikling er en styrke for demokratiet i kommunen. Drammen kommune jobber med en lokaldemokratisk verktøykasse, hvor en viktig del av prosjektet er en innbyggerportal for innspill og medvirkning for utvikling av lokalsamfunn. Dette blir én av mange muligheter for innbyggerne til å komme i dialog med kommunen.

En digital transformasjon² av arbeidsprosesser i kommunen vil føre til at kommunens medarbeidere bruker mer tid til samhandling med innbyggere og tjenestemottakere og mindre tid på saksbehandling. Dreining av ressursbruk fra saksbehandling til brukerkontakt er et nødvendig grep med dagens demografiske utvikling, hvor blant annet flere eldre vil ha behov for flere tjenester, uten at kommunen vil få et større handlingsrom. Ansatte skal ikke erstattes av maskiner, men mer automatiserte saksbehandlingsprosesser vil gi de ansatte mer tid til innbyggere og brukere.

Et av områdene som peker seg ut som spesielt viktig er mestrings- og trygghetsskapende teknologi. Drammen kommune jobber med en helhetlig leveranse med vekt på opplæring til bruker og tjenesteyter. Gevinsten for sluttbruker er stor, med økte muligheter for å leve et selvstendig og trygt liv i eget hjem.

For at kommunen skal lykkes, er vi avhengig av at alle er inkludert og med i arbeidet. Det er derfor en prioritering å øke digital inkludering og motvirke digital ekskludering i samfunnet. For å kunne realisere gevinster i form av felles samfunnsutvikling, er det en risiko dersom enkelte grupper står utenfor og bremser den digitale utviklingen. Gjennom å etablere en kultur der digitalisering er en naturlig del av hverdagen, og ikke noe vi gjør i tillegg til, vil vi skape forutsetninger for å lykkes.

Forvaltning og deling av data med innbyggere og næringsliv gir åpenhet og verdiskapning

Drammen kommune forvalter store mengder data om innbyggerne og om viktige samfunnsendringer. Digitalisering av data forenkler åpenhet og innsynsmuligheter. Ved å gi innbyggerne tilgang til informasjon om og kontroll over egne data, kan de kommunale tjenestene utvikles til å bli mer personlige og relevante. Personvernloven pålegger kommunen å gi innbyggerne innsyn i opplysninger som er lagret om dem og til hvilket formål. Innbyggerne har også rettigheter til å kreve sletting, korrektur og begrensning av informasjon. Eksempelvis har Drammen kommune gjort et stort arbeid med digitalisering av eiendomsarkivene, som nå gir innbyggerne enkelt innsyn i egne saker og dokumenter om eiendom. Digitalisering av data er derfor viktig for å sikre innbyggernes rettigheter.

Drammen kommune jobber for å utvikle seg til en smart by³ . Smarte byer tar i bruk alle byens ressurser for at den skal bli et best mulig sted å bo og jobbe. Felles plattformer for lagring og deling av data er viktig for utvikling av smarte byer. Nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter bidrar i utviklingen av plattformer for datadeling, som innbyggere og næringsliv kan dra nytte av. Data skal gjøres tilgjengelig på en sikker måte, slik at private og offentlige aktører kan bruke data til innovasjon og verdiskapning.

Drammen kommune bidrar til utvikling av smarte byer gjennom deltakelse i forskningsprosjekter og uttesting av sensorteknologi. Et eksempel er måling av vann- og luftkvalitet som skal gjøres tilgjengelig for alle, og som vil bidra i arbeidet med utviklingen av en grønn by. En annen liten men populær tjeneste, er måling av badetemperaturer, som innbyggerne har hatt glede av de siste somrene.

I et tett samarbeid med kommuner, fylker, KS og stat, skal Drammen kommune benytte utviklede fellesløsninger fremfor egenutviklede løsninger, og på den måten bidra til å realisere den nasjonale digitaliseringsstrategien Én offentlig sektor. Et eksempel er DigiSOS , et prosjekt som omfatter flere forvaltningsnivåer. Innbyggerne kan bruke digitale løsninger for å få sosialtjenester, uten å måtte oppgi de samme opplysningene flere ganger, til flere etater, eller ta hensyn til hvem som leverer tjenesten. Kommunen sparer tid, og innbyggerne får en enklere tjeneste.

Samarbeid på tvers av kommunegrenser sikrer at Drammen kommune bidrar til å spare kostnader og jobbe mer effektivt, ved at risiko reduseres og gode løsninger deles. Et tydelig søkelys på gevinstrealisering er grunnlaget for gode beslutninger, som igjen bidrar til mer kostnadseffektive løsninger og kvalitativt bedre tjenester for innbyggerne. Gjennom deltakelse i prosjekter finansiert via DigiFin5 og på sikt det regionale samarbeidet i DigiViken6 , skal Drammen være en aktiv part for digitalisering så vel nasjonalt som regionalt og lokalt. Det etableres nå økosystem7 innenfor helse, skole og smarte byer med deling av åpne data, som bidrar til rask læring, inspirasjon og større muligheter for digitalisering på kortere tid.

Mål

  • Digital transformasjon skal fornye, forenkle og forbedre samfunnet og kommunens tjenester til innbyggerne.
  • Ny teknologi skal gjøre kommunen enda mer tilgjengelig, og medvirkning om samfunns- og tjenesteutvikling skal bli enklere.
  • Drammen kommune skal være en smart by, der data deles på en sikker måte med innbyggere og næringsliv og kan benyttes til verdiskapning og innovasjon.
  • Drammen kommune skal samarbeide nasjonalt, regionalt og lokalt for å sikre at digitalisering skjer på en rask og effektiv måte, hvor investering og gevinst fordeles på flere parter.
  • Drammen kommune skal aktivt benytte digitaliseringen slik at det blir enklere for innbyggerne å delta i de lokaldemokratiske prosessene, samtidig som det blir mer forståelig og interessant.
  • Drammen kommune skal sikre at de til enhver tid holder berørte brukere av systemene oppdatert på eventuelle feilmeldinger, status for pågående feilrettinger og informasjon om kommende oppgraderinger og forventet nedetid.