Digital transformasjon krever kompetanse og endringskultur hos ledere og ansatte

Kompetanseløft endrer holdninger og skaper engasjement

Digital transformasjon krever en økt satsing i kommunen på digital kompetanse hos ledere og ansatte. Et kompetanseløft skal ha som mål å skape engasjement, sikre at alle er oppdatert og bidrar til at initiativ kan komme fra hele organisasjonen. Bare på denne måten, med alle om bord, kan vi lykkes godt.

Den store endringstakten innen teknologi, kombinert med de raske endringene i samfunnet ellers, gjør at vi må utvikle en kultur for kontinuerlig læring. Kompetanse er nøkkelen til å ta i bruk ny teknologi og samtidig endre måten vi jobber og organiserer oss på, og kompetanse omfatter både kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon.

En digital modenhetsanalyse ble gjennomført blant ledere og tillitsvalgte i kommunen våren 2020. Den viser at mange ønsker mer kunnskap om hvordan man kan bruke digitalisering som virkemiddel for utvikling. Kommunens ledere opplever at det er utfordrende å holde seg oppdatert, og at mulighetene for utforsking og eksperimentering er varierende. Et kompetanseløft kan vi få til ved å utvikle nye måter å tilby gode læringsopplevelser på, på varierte plattformer, som treffer ulike behov og forskjellige læringsstiler.

Endringskultur styrkes med kunnskap og medvirkning

Stadig ny teknologi påvirker og endrer måten vi yter tjenester på til våre innbyggere. For å lykkes må vi få med alle, og det krever god medvirkning og forankring hos ledere og ansatte. Deltakelse og mermedbestemmelse skaper en driftsnær endringskultur som gir motivasjon og engasjement til innovasjon hos ledere og medarbeidere.

Modenhetsanalysen viser at det er stor variasjon i opplevelsen av om organisasjonen utvikler arbeidsprosesser, kultur og teknologi basert på de behov innbyggerne har for bedre tjenester. For å bli mer fleksibel og brukerfokusert, må organisasjonen bevege seg fra tradisjonelle silomodeller, hvor sektorene har lite samhandling på tvers, til å bygge sammensatte, oppdragsbaserte team, som jobber med spesifikke utfordringer og oppgaver på tvers av sektorer. Digitalisering fører dermed ikke bare med seg ny teknologi, men grunnleggende nye måter å jobbe sammen på. Drammen kommune har tatt i bruk porteføljestyring for å forvalte utviklingsprosjektene i kommunen på en best mulig måte. Formålene med porteføljestyring er blant annet å sikre god prioritering av ressurser, og at enkeltprosjekter både organisatorisk og teknologisk passer inn i helheten. Porteføljestyring skal bidra til at de prosjektene som gir mest verdi for innbyggerne, er de prosjektene som prioriteres.

Mål

  • Ledere og medarbeidere skal ha kompetanse til å drive den digitale transformasjonen.
  • Drammen kommune skal ha en kultur som skaper engasjement for digitalisering blant ansatte, brukere og andre interessenter.