Eldre personer som trimmer med strikk.

Strategi for rehabilitering 2023 - 2032

Strategi for rehabilitering er utarbeidet for å møte behovet for en overordnet plan som kan vise retning for hele rehabiliteringsfeltet i Drammen kommune. Beslutningen om å utarbeide en egen strategi for rehabilitering ble gjort av kommunestyret høsten 2020 i forbindelse med behandling av Bolig og omsorgsbygg - strategi for å møte fremtidens behov for heldøgnsomsorg for innbyggere som er 80 år og eldre.

1.1. Avgrensninger

I rehabiliteringsstrategien er det valgt en avgrensning der fokus er på rehabilitering med bakgrunn i funksjonsfall i somatisk (kroppslig) funksjon. Det innebærer at strategien ikke omhandler Habilitering eller psykososial rehabilitering. Habilitering og rehabilitering styres av samme forskrift og veileder, noe som innebærer at enkelte av forslagene også vil ha påvirkning på tilbudet til personer med behov for habiliteringstjenester og i noen grad psykososial rehabilitering. Det gjelder særlig forslag knyttet til koordinering av tjenestene.

1.2. Nasjonale føringer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. Formålet er også å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes

 1. ut fra et pasient- og brukerperspektiv,
 2. i eller nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø,
 3. samordnet, tverrfaglig og planmessig,
 4. i en for pasienten og brukeren meningsfylt sammenheng.

Forskriften gjelder for habiliterings- og rehabiliteringstjenester som ytes både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Nasjonale veiledere inkluderer veiledere til lov og forskrift, prioriteringsveiledere og veiledere for tekniske prosedyrer. Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale veiledere.

Nasjonal veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator har samme målsetting og virkeområde som forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Noen kommuner har utarbeidet differensierte beskrivelser av sitt helhetlige tilbud. Etter modell fra dette arbeidet beskriver veilederen en tredelt fremstilling av tilbud som bør finnes i kommunene. Beskrivelsene tar utgangspunkt i omfanget av brukernes behov og vektlegger kjennetegn og innhold i tilbudene fremfor organisering.

Pasienter og brukere med mindre omfattende behov omfatter brukere med mindre funksjonsnedsettelse og/eller begynnende funksjonssvikt, sykemeldte og unge med utfordring knyttet til utdanning og arbeid.

Anbefalte tiltak for denne gruppen er målrettede og planlagte tiltak, ofte av kortere varighet. Enkle tiltak knyttet til fysisk tilrettelegging av bolig, eventuelt skole og arbeidsplass. Tilbud hovedsakelig til hjemmeboende, gjerne organisert som hverdagsrehabilitering/hjemmerehabilitering. For eldre kan tilbudet eventuelt gis i korttidsopphold i sykehjem.

Pasienter og brukere med middels omfattende behov omfatter pasienter og brukere med noe mer omfattende tjenestebehov og lengre varighet. Brukere og pasienter i denne gruppen har gjerne tjenester fra flere sektorer.

Anbefalte tiltak for denne gruppen er blant annet intensiv fysikalsk trening i avgrensede perioder, tverrfaglig tilbud med rehabiliteringsfaglig kompetanse hovedsakelig i hjem, dagtilbud, skole eller på arbeidsplass, eventuelt kombinert med frisklivtilbud, lærings- og mestringstilbud. Habiliterings- og rehabiliteringstilbud i institusjon i kortere perioder, enten i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. Eventuelt ambulante tjenester fra spesialisthelsetjenesten herunder veiledning. Pasienter og brukere i denne gruppen har ofte rett på og nytte av Individuell plan og koordinator.

Pasienter og brukere med omfattende behov omfatter pasienter og brukere med høyt bistandsbehov, vedvarende funksjonssvikt, med behov for intensiv habilitering og rehabilitering for å opprettholde sitt funksjonsnivå og/eller motvirke tiltagende negativ utvikling, personer med funksjonsnedsettelse på flere områder og langtidssykemeldte og uføretrygdede.

Anbefalte tiltak for denne gruppen er kompleks og intensiv kommunal habilitering og rehabilitering med høy grad av faglig spesialisering på kommunalt nivå. Tilbud i hjem, barnehage, dagtilbud og skole samt arbeidsrettede tiltak. Tett oppfølging fra tjenester i kommunen, kombinert med ambulante tjenester fra spesialisthelsetjenesten. Pasienter og brukere i denne gruppen har ofte rett på og nytte av Individuell plan og koordinator.

Strategier

For å nå målet med å sikre innbyggere tilbud om tilstrekkelig og riktig rehabilitering, sett i et 12 års perspektiv, skal:

 1. kommunen og innbyggerne ha en omforent forståelse for hva rehabilitering er og hva som er riktig rehabiliteringsnivå
 2. kommunen satse på hverdagsrehabilitering
 3. kommunen etablere et dagrehabiliteringstilbud
 4. kommunen samle spisskompetanse og ressurser om spesialisert rehabilitering
 5. rehabiliteringstjenestene være kunnskapsbaserte og samhandle rundt brukeren
 6. kommunens øke ansatte i helse- og omsorgstjenestenes kompetanse til å vurdere behov for rehabilitering/rehabiliteringspotensiale
 7. kommunen ha god samhandling mellom ulike deler av kommunen og spesialisthelsetjenesten
 8. kommunen ha gode arenaer for tverrfaglig kartlegging og tverrfaglige møter identifiserer brukere som kan ha nytte av rehabilitering
 9. kommunen ha tydelige funksjoner som rehabiliteringskoordinator for voksne og koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
 10. kommunen utnytte de ulike fagressursene i rehabiliteringsarbeidet
 11. kommunen ta i bruk digital løsning for rehabiliteringsplaner