Kunnskapsgrunnlag

2.1. Sentrale funn fra kunnskapsoppsummeringen

En kunnskapsoppsummering som er gjennomført av kommunens kompetansesenter i samarbeid med ressurser fra virksomhet for Aktivitet og rehabilitering viser at tverrfaglig strukturert og intensiv døgnbasert rehabilitering i primærhelsetjenesten (i kommunene) er nærmest dobbelt så effektivt som standard rehabilitering i korttidsplass på sykehjem hos eldre med funksjonsfall. Funnene viser nesten halvert rehabiliteringstid der tilbudet i kommunen gis som strukturert og intensiv rehabilitering i institusjoner som er tilrettelagt for dette.

I tillegg viser det seg at dagrehabilitering i helsesentre i kommunen er en like bra måte å organisere tjenesten på sammenlignet med at tjenesten gis i hjemmet til bruker.

Når det kommer til organiseringen av hverdagsrehabilitering viser det seg at kommunene i Norge organiserer dette på forskjellige måter.

2.2. Hvilke diagnoser/funksjonsutfordringer som kan ha nytte av rehabilitering, rammer flest?

DALY er et mål på sykdomsbyrden i en befolkning og på effekten av tiltak. DALY er en forkortelse for det engelske disability-adjusted life years og kan oversettes med «leveår justert for funksjonshemming». DALYs kombinerer informasjon om både sykelighet og dødelighet.

De høyeste DALY- tallene omfatter personer med korsrygg- og nakkesmerter, iskemisk hjertesykdom (f. eks hjertekrampe og hjerteinfarkt), sykdommer i hud og underhud, Alzheimer og annen demens, hjerneslag, kreft i luftveiene, migrene, sykdommer i sanseorganer, KOLS og fallskader. Det som finnes av oppsummering av forskning, har sett på forekomst på ulike vis. Tabellen under er et forsøk på å oppsummere, og regne nasjonale tall over til mulige forekomsttall for Drammen. Forutsetningen er at Drammen befolkningen ligner de nasjonale tallene. Noe som vil stemme i det store bildet, men blir kun et estimat. Tallene gir en oversikt over forekomsten i Drammen.

Diagnose Tall Drammen Formulering
Ryggplager 16 667 Til enhver tid
Hoftebrudd 156 Nye hvert år
Revmatiske lidelser 8 000 Rammes i løpet av livet
Hjerteproblemer 1 037 Behandles årlig
Hjerneslag 204 Behandles årlig
KOLS med mer 204 Behandles årlig på sykehus
MS 222 Til enhver tid
Parkinson 148 Til enhver tid
Kreft 592 Nye tilfeller i Drammen i 2016

Tabell 1. Forekomst av utvalgte diagnoser i Drammen kommune (antall, ulike tidsintervall).

Dette er pasientkategorier som kan ha nytte og effekt av rehabilitering. I hvilken grad de vil ha behov for et systematisk rehabiliteringsløp, vil være en individuell vurdering. Noen vil klare å komme tilbake til god funksjon uten bistand fra helsetjenesten, andre vil ha omfattende behov for spesialisert rehabilitering. Eksempelvis vil svært mange av hjerneslagpasientene ha behov for spesialisert rehabilitering, mens mange med hoftebrudd vil ha behov for opptrening, men ikke nødvendigvis tverrfaglig rehabilitering.