Endring av eiendomsgrenser ved grensejustering

Ønsker du å selge en mindre del av eiendommen din, eller kjøpe litt av naboens eiendom? Endring av eiendomsgrenser kan skje ved grensejustering eller arealoverføring

For å gjøre eiendomsgrenser mellom naboeiendommer mer hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Vi foretar enten grensejustering (ved små endringer) eller arealoverføring (ved større endringer).

Hovedvilkår for grensejustering

  • Arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
  • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
  • Justeringen må ikke være i strid med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan, eller jordloven.

Se øvrige vilkår i matrikkelforskriften § 34

Slik ber du om grensejustering

Saksbehandlingstid

Grensejustering skal utføres innen 16 uker fra kommunen har mottatt komplett rekvisisjon.

Pris