Endring av eiendomsgrenser ved arealoverføring

Ønsker du å selge en mindre del av eiendommen din, eller kjøpe litt av naboens eiendom? Endring av eiendomsgrenser kan skje ved grensejustering eller arealoverføring

For å gjøre eiendomsgrenser mellom naboeiendommer mer hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Vi foretar enten grensejustering (ved små endringer) eller arealoverføring (ved større endringer).

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser

 • Saksbehandling av søknad om arealoverføring. Saksbehandlingsfrist er 12 uker fra kommunen har mottatt komplett søknad.
 • Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret. Saksbehandlingsfrist er 16 uker.

Slik søker du om arealoverføring

 1. Bestill situasjonskart og naboliste fra våre leverandører. Du kan lage det selv, dersom du søknaden ikke krever at vann- og avløpsledninger vises i situasjonskartet, se veiledning.  
 2. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel og kvittering fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
 3. Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet. Vedlegg:
  • Følgebrev med redegjørelse for arealoverføringen
  • Kart som viser ønsket grenseforløp etter arealoverføringen.
  • Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel.
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
  • Erklæring om arealoverføring når det gjelder arealoverføring mellom eiendommer med forskjellige eiere.
  • Erklæring om pantefrafall fra panthaver i areal som skal overføres
  • Andre vedlegg kan være aktuelle for den enkelte saken.

Søknad med vedlegg sendes per vanlig post eller leveres i resepsjonen på rådhuset, ikke per epost. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

 1. I kommunens karttjeneste kan du se om eiendommen har koordinatbestemte grenser, ofte omtalt som "sikre" grenser. Dersom grensen er markert med grønn strek er grensene sikre. Dersom grensene er markert med lilla eller rød strek må du kontakte virksomhet Geodata, avdeling Matrikkel og oppmåling, for mer informasjon.
 2.  Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m.
 3. Eiendommer som brukes til, eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må i tilegg ha samtykke etter jordlovens § 12.
 4. Dersom arealoverføringen gjelder eiendommer med forskjellige eiere, må det foreligge erklæring om eiendomsoverdragelse av det areal som overføres. Erklæringen skal inneholde opplysninger om kjøpesum og verdi som kreves for beregning av dokumentavgift.
 5. Vilkårene for sammenslåing må være oppfylt; jf. matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43. Det vil si at:
  • Ved arealoverføring må det tinglyses pantefrafall på originale pantedokumenter hvis det hefter pant i den avgivende eiendommen. Pantefrafallet bør formuleres slik: "X frafaller pant i arealoverføring mellom gnr.../ bnr... og gnr.... og bnr.... på ca. xxx m2".
  • Eiere på begge eiendommer som er involvert må kontakte tinglysingen på telefon 08700 kl. 08.00-14.00 for å sjekke om det foreligger andre typer heftelser som kan være til hinder for tinglysing av arealoverføringen. Samtykke til tinglysing fra rettighetshaver må foreligge, eller sletting av heftelse må være utført før arealføring kan gjennomføres. Dette kan gjelde for eksempel forkjøpsretter, kjøpekontrakter, og annet.

Total frist for kommunen er 28 uker, fordelt på saksbehandling fram til vedtak og oppmåling/tinglysing:

 1. Tidsfrist for saksbehandling etter plan- og bygningsloven er 12 uker for søknader i samsvar med reguleringsplan og under forutsetning av at søknaden er komplett. Fristen gjelder ikke i de tilfellene det søkes om dispensasjon. Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter.
 2. Landmåler får saken direkte, dersom rekvisisjon av oppmålingsforretning fulgte søknaden. Tidsfristen er da 16 uker for ferdigstilt oppmåling og tinglysing (saksbehandling etter matrikkelloven; jf. matrikkelforskriften § 18).
 3. Tillatelsen er gyldig i tre år. Du må sende inn rekvisisjon av oppmålingsforretning senest seks måneder før tillatelsen utløper.
 1. Gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven beregnes etter gebyrregulativets § 4.3.2.
 2. Gebyr for saksbehandling etter matrikkelloven (oppmålingsforretning, dokumentavgift og tinglysing) beregnes ut fra arealstørrelsen etter gebyrregulativets § 7.2.1.b, samt 7.2.2.b og 7.7.7d, der det er aktuelt.
 3. Gebyr for klarlegging av grenser kommer i tillegg der eiendommen(-e) har usikre grenser, § 7.3.1.e.
 4. For søknad om dispensasjon gjelder også § 4.5.1.

Plan- og bygningsloven

Kommuneplanens arealdel

Matrikkeloven

Matrikkelforskriften