Seksjonering

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen.

Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering. Du kan også slette en seksjonering. Seksjonering og reseksjonering er regulert av lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). 

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering og søknadsskjemaer med utfyllingsveiledninger er vedtatt 17. desember 2017, og disse skjemaene må brukes ved innsending av søknad.

Krav om rammetillatelse før seksjonering

Ved seksjonering og reseksjonering av planlagt bygning eller endring i eksisterende bygning skal det foreligge rammetillatelse før seksjonering/reseksjonering kan foretas, jf. eierseksjonsloven § 8. d.

Fordeling av sameieandeler ved seksjonering

Dette skjemaet skal kun brukes ved fordeling av seksjoner mellom sameiere i forbindelse med seksjonering av eiendom. Det er bare aktuelt når flere personer har grunnbokshjemmel til en eiendom sammen før seksjoneringen, og etter seksjoneringen ønsker å innveksle sine tidligere sameieandeler i bestemte seksjoner.

Les mer om hvilke tilfeller dette skjemaet brukes i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 12.1. problemstilling nr. 3.

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Alle sameierne må signere med penn i signaturfeltene før skjemaet leveres til kommunen, som sender det til tinglysing sammen med seksjoneringsbegjæringen og melding til tinglysing.

Alternativt kan sameierne selv sende skjemaet til tinglysing umiddelbart etter at eiendommen er ferdig seksjonert. Skjemaet sendes da i to eksemplarer til følgende adresse:

Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

Krav om oppmålingsforretning for uteareal som tilleggsdel

Rekvisisjon om oppmålingsforretning skal følge søknaden om bruksenheten har utendørs tilleggsdeler, jf. eierseksjonsloven § 11 d. Grensene for utearealet må tydelig fremkomme av målholdig kartutsnitt.

Det samme gjelder når uteareal til eierseksjon endres.  

Pris

Gebyr for kommunens arbeid med saken følger av eierseksjonsloven § 15: Se kommunens gebyrregulativ kapittel 6.

Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. For saker med oppmåling av uteareal betales i tillegg oppmålingsgebyr i henhold til gebyrregulativet kapittel 7.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema

Dette må legges ved søknadene

  • Plantegninger og situasjonsplan skal alltid legges ved søknadsskjemaet. Det bør fremgå av tegningene hvor sikringsskap, varmtvannsbereder, stoppekraner er plassert, merket med seksjonsnummer, samt bruken av rommene.
  • Vedtekter for sameiet.
  • Når noen signerer begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver, vil det være behov for en fullmakt på vegne av hjemmelshaver, dersom det er et firma må firmaattesten vedlegges.
  • Hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke fra panthaver ved reseksjonering.

Husk å legge ved kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse) og hvor fakturaen skal sendes. Hvis saken gjelder seksjonering med uteareal trenger vi også å kontakte eiere for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning. Legg derfor med rekvisisjon av oppmålingsforretning og kontaktinformasjon til minimum en eier.

Du må alltid legge ved en kopi av eksisterende tinglyst seksjonering, tilhørende plantegninger og situasjonsplan når du søker om reseksjonering. Hvis du ikke har disse dokumentene kan de bestilles hos Kartverket (tinglysingen). Ved reseksjonering må det også innsendes kopi av gjeldende vedtekter.

Kommunen måler opp og holder oppmålingsforretning når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdeler. Du kan eventuelt sende inn koordinater for tilleggsdelene på eiendommen.

Slik leverer du dokumentene

Dokumentene skal være i A4-format og med trykk bare på én side. Dersom plantegningene blir utydelige om de nedfelles på ett A4-ark, kan det brukes A3-format.

Send søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller lever ved oppmøte på Rådhuset. Du kan ikke levere dette digitalt, ettersom vi må ha originale signaturer. Postadresse og besøksadresse finner du nederst på siden.

Veiledere

Husk å legge ved kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse) og hvor fakturaen skal sendes. Hvis saken gjelder seksjonering med uteareal trenger vi også å kontakte eiere for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning. Legg derfor med rekvisisjon av oppmålingsforretning og kontaktinformasjon til minimum en eier.

Du må alltid legge ved en kopi av eksisterende tinglyst seksjonering, tilhørende plantegninger og situasjonsplan når du ber om en begjæring om reseksjonering. Hvis du ikke har disse dokumentene kan dette bestilles hos Kartverket (tinglysingen). Ved reseksjonering må det også innsendes kopi av vedtekter.

Kommunen måler opp og holder oppmålingsforretning når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdeler. Du kan eventuelt sende inn koordinater for tilleggsdelene på eiendommen.

Dokumentene skal være i A4-format og med trykk bare på én side. Dersom plantegningene blir utydelige om de nedfelles på ett A4-ark, kan det brukes A3-format.

Når kan du vente svar?

Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Ved retting av søknaden etter § 12 første ledd løper fristen fra kommunen har mottatt en rettet søknad.

Oversitter kommunen disse fristene, reduseres seksjoneringsgebyret etter § 15 med 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.

For seksjoneringssaker som omfatter uteareal, gjelder i tillegg egen frist for oppmålingsforretningen. Denne fristen er i utgangspunktet 16 uker, og regnes fra seksjoneringsvedtaket er fattet til seksjonen er registrert i matrikkelen.

Den samlede fristen i slike saker blir dermed som hovedregel 12 + 16 uker. Fristen på 16 uker kan i enkelte tilfeller forlenges, jf. matrikkelforskriften § 18 andre ledd.