Gjeldende kommunedelplaner

I tillegg til kommuneplanens arealdel, har kommunene utarbeidet flere kommunedelplaner for delområder i kommunen, samt temaplaner som kommunedelplan for kulturminner.

Tidligere Drammen kommune

Kommunedelplan sentrum, vedtatt av Drammen Bystyre 30. mai 2006 med følgende unntak:

  • Område 16 i kommunedelplan for sentrum endrer formål fra boligområde til transformasjonsområde for byutvikling gjennom kommuneplanen.
  • Byggehøyder for knutepunktutvikling ved Strømsø torg og Høgskolen/Papirbredden, jf retningslinjer til pkt 2.1 gjelder foran sentrumsplanen.
  • Tolkning av gesims- og mønehøyde for bygg med flate tak, jf retningslinje til pkt 2.1 gjelder foran sentrumsplanen 

Kommunedelplan Strømsø, gatebruk, vedtatt av Drammen bystyre 22. juni 2004

Kommunedelplan for Drammenselva, vedtatt av Drammen bystyre 29. april 1991

Kommunedelplan for Verkenselva, vedtatt av Drammen bystyre 22. mars 1994

Kommunedelplan for Sentrumsring, parsell Bragernes, vedtatt av Drammen bystyre 28. februar 1995

Kommunedelplan for Gulskogen, vedtatt av Miljøverndepartementet 7. mai 1997

Kommunedelplan for Tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud, vedtatt av Drammen bystyre 17. desember 2002

Kommunedelplan for Fv. 319 Svelvik, vedtatt i bystyret 21. juni 2016

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, vedtatt i bystyret 25. september 2018 (pdf)

Vedleggene er nummerert slik de var til politisk førstegangsbehandling av saken og det er henvist til i kommunedelplanen. Til sluttbehandlingen ble flere vedlegg sammenslått.

Tidligere Nedre Eiker kommune

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2016-2027, vedtatt i Nedre Eiker kommunestyre 12. oktober 2016 (pdf)

Vedlegg:

Tidligere Svelvik kommune

Kommunedelplan for Svelvik sentrum, vedtatt av Svelvik kommunestyre 8. september 2003

Planbeskrivelsen (pdf)

Plankart (pdf)

Planbestemmelser og retningslinjer (pdf)

Kommunedelplan for Svelvik sentrum gjelder der arealbruken er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Ved avvik i arealbruken gjelder kommuneplanens arealdel foran kommunedelplan for sentrum. Kommuneplanens arealdels bestemmelser som tomteutnyttelse (pkt. 9.2) skal gjelde foran utnyttelsesgrad gitt i kommunedelplan for sentrum.