Har du fått registrert kulturminne på din eiendom?

Flere innbyggere i Svelvik og Drammen sentrum har fått brev om høring av kommuneplanens arealdel fordi det nylig er registrert kulturminne på deres eiendom.

I listene under kan du se om du er en av de som eier en eiendom eller bygning som har fått ny vernekategori.

 

Hva betyr dette for deg?

I kommuneplanens arealdel foreslås det bestemmelser for å sikre at disse verneverdige byggene ikke går tapt, samt føringer for hvordan disse byggene skal vedlikeholdes. Bestemmelsene vil tre i kraft når kommuneplanens arealdel er vedtatt. Dersom du har innspill til plandokumentene finner du mer informasjon på nettsiden Høring av kommuneplanens arealdel.

 

Forslaget til kulturminnebestemmelsene:

11.1 Bevaring av eksisterende bygninger og kulturmiljø (pbl. § 11-9, nr. 7)

  • 11.1.1  Kulturminner, - miljø og -landskap skal tas vare på i steds- og byutviklingen. Målet for vern er å bevare det verneverdige både som autentisk objekt og som formuttrykk og å videreføre byggeskikk og arkitektur. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved større byggeprosjekter som berører kulturminneverdier skal det utarbeides en DIVE analyse eller en kulturminneutredning.
  • 11.1.2  Kulturminner avmerket i temakart i kommunens DOK datasett skal søkes bevart og tillates ikke revet uten en helhetlig vurdering i en reguleringsplan.
  • 11.1.3  Nye tiltak skal ikke forringe kulturmiljøets kulturminneverdier særpreg, stedsidentitet, gateløp og kvartal- og tomtestruktur. Endringer av eksisterende bygninger og oppføring av ny arkitektur skal integreres i kulturmiljøet med tilpasning til omkringliggende kulturminner i høyde, volum, størrelse, utforming og material- og fargebruk.
  • 11.1.4  Før det gis tillatelse til søknadspliktige tiltak på bygg eldre enn 1950 innenfor planavgrensningen til kommunedelplan for Drammen sentrum, skal det foreligge en oppdatert kulturminneutredning på objektnivå. Totalskadede kulturminner (forfall/skade) innenfor planavgrensningen skal gjenoppbygges som kopi der det er sammenhengende kulturmiljø.
  • 11.1.5  Ved tilbakeføring av verneverdig kulturminne skal tiltaket forelegges kommunen for eventuelt vurdering av unntak fra søknadsplikt. Ved tilbakeføring av kulturminner kan kommunen kreve at form, takform, fasader, vinduer, dører, materialbruk, byggeteknikk og farger mv opprettholdes eller tilbakeføres til godt dokumenterte faser i bygningens eller anleggets historie.
  • 11.1.6  Ved istandsetting og vedlikehold av verneverdige bygg skal: a. tilbygg og andre eksteriørmessige endringer utføres slik at antikvariske verdier ivaretas. b. bygningsdeler med verneverdi beholdes og istandsettes etter antikvarfaglige metoder. Dette omfatter for eksempel materialer, konstruksjoner, byggeteknikk, overflatebehandlinger og farger.

Retningslinjer: DIVE analyser utarbeides i tråd med Riksantikvarens veileder. Ved fasadeendringer og hovedombygginger kan det kreves tilbakeføring av fasade. Ved søknad om riving av verneverdig kulturminne kan det kreves bygningsantikvarisk dokumentasjon.