Bevaring av kulturminner

Det skal sikres at viktige kulturminner i minst mulig grad går tapt som følge av utbygging. Det gjøres gjennom føringer i kommuneplanens arealdel. Bragernes og Strømsø pekes på som særlig viktige områder med kulturminner som skal bevares.

KULTURMINNER: Gammel bebyggelse i Øvre Storgate.

Arealplanen skal både legge til rette for bolig- og næringsutvikling og sørge for at vi tar vare på historien rundt oss. Historien er for eksempel gamle hus, særegne områder og spesielle stilarter. En del av dette defineres som kulturminner og skal bevares.

Det understrekes i forslag til ny arealplan at kulturminner og kulturmiljøer skal vernes, fordi det er en del av vår kulturarv og identitet. Dette er også noe som er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Der står det «utviklingen skal bygge på eksisterende stedsidentitet og særpreg og sikre vern av kulturmiljøer og kulturminner».

Høringsside av kommuneplanens arealdel

Strømsø og Bragernes

I hovedsak er kulturminneplanene fra tidligere Nedre Eiker og Drammen videreført. I Svelvik fantes det ikke noe slik plan fra før, så der er det gjort nye registreringer av kulturminner i forbindelse med arealplanen. Les mer om arbeidet med kulturminneregistreringen i Svelvik (pdf).

Særlig byområdene Strømsø og Bragernes har viktige områder som må bevares. Strømsø øst har en «gamleby» med landets rikeste utvalg av 1600- og 1700-talls trehus, mens Strømsø vest har rik arkitektur fra 1600-tallet og frem til i dag. På Bragernes er en av landets flotteste byplaner utformet etter bybrannen i 1866. Torget på Bragernes pekes også på som et flott kulturminne, med murbebyggelse og etterkrigsmodernisme, omkranset av store trehusområder.

Det legges opp til å fortette sentrumsnært og utnytte arealene så godt som mulig. Samtidig skal det eksempelvis tas vare på verneverdige hus. Dette kan være en krevende balanse.

Flere bestemmelser

I arealplanen er det lagt inn nye bestemmelser knyttet til kulturminner under bakken. Det gjelder de delene av Drammen by hvor man kan finne kulturminner i grunnen med varslingsplikt til kommune og fylkeskommune. Dette er i tråd med kulturminneloven, som blant annet handler om at man må varsle så tidlig som mulig før man skal bygge noe eller gjøre andre tiltak som kan påvirke fredete kulturminner.

I arealplanen er det også bestemmelser om rivningsforbud av listeførte kulturminner fra tidligere Drammen og Nedre Eiker, samt nye registreringer i Svelvik. Det er krav om at det ikke kan utføres tiltak uten en reguleringsplan. I tillegg er det krav om at alle bygg eldre enn 1950 skal utredes, hvis de er innenfor området som omfattes av kommunedelplan for Drammen sentrum.