Ny kommuneplan: Arealdelen

Høringen for kommuneplanens arealdel er over. Vi har mottatt ca. 300 merknader og jobber nå med å gå igjennom alle merknader. Med bakgrunn i vedtak i formannskapet 9. mai 2023, og basert på innkomne merknader, jobber vi nå med oppdatering av plandokumenter og utredninger. Vi skal videre i dialog med regionale myndigheter om innsigelsene. Fremdriftsplanen legger opp til mulig 2.gangsbehandling og endelig vedtak våren 2025.

Alle merknader ligger tilgjengelig i innsynsløsningen. Søk på stikkord "kommuneplanens arealdel 2023-2035", saksnummer 20/47156.

For arbeidet med ny arealdel finnes det en egen kartløsning med ulike tema- og hjelpekart: Kommuneplanens arealdel 2023-2035 – arbeidet med ny kommuneplanens arealdel.
Her finner du blant annet arealinnspill som er innarbeidet / ikke innarbeidet til offentlig ettersyn, oversikt over innkomne merknader og innsigelser i høringsperioden, resultat av konsekvensutredningen for foreslåtte arealbruksendringer, ulike kartlegginger og temakart ifm. planutarbeidelse (kulturminneregistrering, nye støysoner, luftforurensning mm.), plankartet som var på høring og andre grunnlags-, hjelpe- og temakart.

 • Merk: ved å klikke på områder i kart med nr. 1 «Arealinnspill til offentlig ettersyn» og kart med nr. 2 «Merknader og innsigelser til foreslåtte arealbruksendringer» er det mulig å hente opp dokumenter (arealinnspill til planoppstart, innsigelser og merknader innkommet i høringsperioden).

Dokumenter som var på høring

Informasjon om videre prosess


Det ble gitt informasjon om kommuneplanen i formannskapet 13. mars 2024. Dette kan du se opptak av. Det legges i formannskapet den 30. april frem en sak om innsigelser til arealformål til kommuneplanen. 

Tidligere prosess

9. mai 2023 behandlet formannskapet i sak 42/23 videre prosess for kommuneplanens arealdel. Hensikten med saken var å vedta hvilken prosess som skal følges i arbeidet frem mot ferdigstillelse av kommuneplanens arealdel. 

Det ble i formannskapet vedtatt følgende:

 • Vedta planen når alle vurderinger av arealer og forhandlinger om innsigelser er ferdigstilt.

25. april 2023 var det arbeidsverksted om kommuneplanens arealdel med kommunestyret. Under finner du lenker til møteinnkallingen med agenda for arbeidsverkstedet og lenke til foilene som ble vist i arbeidsverkstedet.

Hensikten med planarbeidet

Kommuneplanens arealdel skal legge føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Planen skal blant annet bestemme hvor vi kan bygge nye boliger, hvilke områder som bør utvikles først, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres og hvordan vi skal komme oss rundt på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte. Planprogrammet skal gjøre rede for hvordan arbeidet med arealdelen skal foregå, ved å beskrive blant annet formålet med planarbeidet, planprosessen med fremdriftsplan, opplegg for medvirkning og behov for utredninger.

Før ny kommuneplan er vedtatt, gjelder de tre kommuneplanene for tidligere Drammen kommune, tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Svelvik kommune. Det samme gjelder for kommunedelplaner og retningslinjer.

Mer om kommuneplanen i Drammen

Kommuneplanen til Drammen består av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel rulleres hvert 4 år og har et 12 årsperspektiv. Du finner veileder til hva kommuneplanen skal inneholde her: t-1492.pdf (regjeringen.no).

Kommuneplanen inneholder målene til kommunen. Handlingsplanen og økonomiplanen følger opp målene og viser det økonomiske handlingsrommet, disse rulleres hvert år og har et 4 årsperspektiv. Økonomiplanen til Drammen finner du her: Økonomiplan og kommuneøkonomi | Drammen kommune. Det er viktig at mål og strategier i kommuneplanen vurderes opp mot det økonomiske handlingsrommet kommunen har.

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi ble vedtatt av Kommunestyret 13. desember, se sak 0158/21.

Et planprogram skal avklare rammer, utfordringer og mål for planarbeidet. Planprogrammet skal bidra til å gjøre planleggingen av ny arealdel målrettet og forutsigbar, ved å inneholde en tydelig plan for hvordan vi som utarbeider planen skal jobbe. Planprogrammet skal inneholde en framdriftsplan, med frister og et opplegg for medvirkning. På den måten vil vi som utarbeider arealdelen og innbyggerne i Drammen kommune til enhver tid vite hvordan og når deler av planen skal ferdigstilles.

Fastsatt planprogram

Planprogrammet ble fastsatt av Kommunestyret 13.12.21, se sak 0159/21.

Kommuneplanens arealdel ble 1. gangsbehandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyret 12.desember 2022. Høringsperioden var fra 19. januar - 15. mars 2023.

Under høringsperioden kom det inn hundrevis av merknader til forslaget til kommuneplanens arealdel. Nå jobbes det for fullt med å registrere og vurdere merknadene som er kommet inn. Alle merknader vil følge med til politisk behandling.

25. april skal kommunestyret gjennomføre et arbeidsverksted for å få informasjon om alle merknadene til kommuneplanens arealdel, og diskutere videre fremdrift.

Innledning om bokvalitet

Daværende kommunalsjef Anne Marie Vikla og virksomhetsleder Elisabet Finne holdt innledning om hvordan det jobbes med spørsmål rundt bokvalitet og boliger samt hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i kommuneplanens arealdel i formannskapet 14.juni 2023. Innledningen kan du se i lenken under, under avsnitt "Orientering kommuneplanens arealdel, tema bokvalitet og typer boligområder".

Spørsmål

Har du spørsmål om prosessen, henvend deg via:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller
Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Vennligst merk spørsmål til planarbeidet med: "PLAN-20/03047"

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post. 

Fremdriftsplan for kommuneplanens arealdel

Juni - oktober 2021
November - desember 2021
Januar - september 2022
Mars - april 2022
Desember 2022
Januar - mars 2023
Mars 2023 - sommer 2024
Høst 2024
 • Varel om oppstart
 • Høring av forslag til planprogram (10 uker)
 • Mottak av gjennomgang av innspill
 • Revisjon og utarbeidelse av endelig planprogram
 • Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning
 • Dialog med politiske utvalg og offentlige myndigheter
 • Medvirkning
 • Vedtatt senterstruktur
 • Siling av boligarealinnspill
 • Vurdering av arealreserve
 • Høring og offentlig ettersyn
 • Medvirkning
 • Mottak og gjennomgang av merknader
 • Revisjon og utarbeidelse av endelig planforslag
 • 2.gangsbehandling og vedtak av plan i formannskapet og kommunestyret