Ny kommuneplan: Arealdelen

Høringsside av kommuneplanens arealdel

Arbeidet med arealdelen med ny kommuneplan er godt i gang. Planprogrammet ble fastsatt i desember 2021. Kommuneplanens arealdel ble 1.gangsbehandlet i formannskapet 6. desember, og i kommunestyret 12. desember.

Rådmannens forslag til kommueplanens arealdel med alle dokumenter finner du her
Digital versjon av forslag til nytt arealplankart finner du her, med drafunksjon som viser gjeldende arealplankart versus nytt forslag. Venstre del av kartet er det nye forslaget, mens den høyre delen er det gjeldende plankartet. 

Du finner også forslaget til arealplankartet, med temakart for erosjon i Drammenselva, erosjon skråningshelning, luftsoner, støysoner og kulturminneregistreringer i Svelvik her. Trykk pil ned ved rådmannens forslag til kommuneplanens arealdel, og huk av for kartet du ønsker å se. 

Den 25. oktober holdt fungerende direktør for samfunn, Bertil Horvli en orientering for formannskapet om kommuneplanens arealdel. Tema for gjennomgang var plandokumenter, arealinnspill, bestemmelser og fremdrift. Du finner opptak av orienteringen under politiske møter på nett

I formannskapsmøtet den 11. oktober holdt Bertil Horvli, en orientering om arbeidet med kommuneplanens arealdel, med særlig fokus på parkeringsstrategi. Opptak av orienteringen finner du under politiske møter på nett

Hensikten med planarbeidet

Kommuneplanens arealdel skal legge føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Planen skal blant annet bestemme hvor vi kan bygge nye boliger, hvilke områder som bør utvikles først, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres og hvordan vi skal komme oss rundt på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte. Planprogrammet skal gjøre rede for hvordan arbeidet med arealdelen skal foregå, ved å beskrive blant annet formålet med planarbeidet, planprosessen med fremdriftsplan, opplegg for medvirkning og behov for utredninger.

Før ny kommuneplan er vedtatt, gjelder de tre kommuneplanene for tidligere Drammen kommune, tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Svelvik kommune. Det samme gjelder for kommunedelplaner og retningslinjer.

Mer om kommuneplanen i Drammen

Kommuneplanen til Drammen består av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel rulleres hvert 4 år og har et 12 årsperspektiv. Du finner veileder til hva kommuneplanen skal inneholde her: t-1492.pdf (regjeringen.no).

Kommuneplanen inneholder målene til kommunen. Handlingsplanen og økonomiplanen følger opp målene og viser det økonomiske handlingsrommet, disse rulleres hvert år og har et 4 årsperspektiv. Økonomiplanen til Drammen finner du her: Økonomiplan og kommuneøkonomi | Drammen kommune. Det er viktig at mål og strategier i kommuneplanen vurderes opp mot det økonomiske handlingsrommet kommunen har.

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi ble vedtatt av Kommunestyret 13. desember, se sak 0158/21.

Et planprogram skal avklare rammer, utfordringer og mål for planarbeidet. Planprogrammet skal bidra til å gjøre planleggingen av ny arealdel målrettet og forutsigbar, ved å inneholde en tydelig plan for hvordan vi som utarbeider planen skal jobbe. Planprogrammet skal inneholde en framdriftsplan, med frister og et opplegg for medvirkning. På den måten vil vi som utarbeider arealdelen og innbyggerne i Drammen kommune til enhver tid vite hvordan og når deler av planen skal ferdigstilles.

Fastsatt planprogram

Planprogrammet ble fastsatt av Kommunestyret 13.12.21, se sak 0159/21.

Kommuneplanens arealdel ble 1. gangsbehandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyret 12.12.2022. Mer informasjon om høringsprosessen finner du her

Kommuneplanens arealdel blir snart lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Da kan du komme med innspill og si hva du mener om planen. Du finner mer informasjon om det offentlige ettersynet av kommunedelplanen her

Innledning om bokvalitet

Kommunalsjef Anne Marie Vikla og virksomhetsleder Elisabet Finne holdt innledning om hvordan det jobbes med spørsmål rundt bokvalitet og boliger samt hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i kommuneplanens arealdel i formannskapet 14.juni. Innledningen kan du se i lenken under, under avsnitt "Orientering kommuneplanens arealdel, tema bokvalitet og typer boligområder".

Spørsmål

Har du spørsmål om prosessen, henvend deg via:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller
Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Vennligst merk spørsmål til planarbeidet med: "PLAN-20/03047"

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.