Årsplan Åssiden barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 03.07.2023

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2023.

Se oversikt

Våre satsninger

Åssiden barnehage har som mål, i samarbeid med foresatte, å bidra til å gi barna både «røtter og vinger». Det betyr at hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensiale og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske, klar for livet. På veien skal hver dag oppleves meningsfull.

Våre utviklingsmål

Alle barn i Åssiden barnehage skal:

 • møte varme, tydelige og anerkjennende relasjoner
 • oppleve vennskap og inkludering
 • forstå og bli forstått; språklig og emosjonelt
 • få verktøy til å kunne uttrykke seg
 • oppleve et innbydende og engasjerende lekemiljø
 • kjenne mestringsglede, hvor vi heier på hverandre
 • utvikle god psykisk og fysisk helse

Våre utviklingstiltak

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • ha en «autorativ voksenstil» – dvs. voksne som er tydelige, tilstedeværende, varme og grensesettende
 • tilrettelegge slik at hvert barn har bedre forutsetninger til å bli sett og inkludert
 • være språklig bevisst og møte hvert enkelt barn utfra deres forutsetninger
 • ha kompetanse og tilrettelagt miljø innenfor «alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)» og «utviklingsstøttende kommunikasjon (USK)»
 • kontinuerlig evaluere og utvikle lekemiljøet utfra barnets interesser og behov
 • gi barn tid og rom til å utfolde seg i leken med lekekompetente voksne
 • være gode rollemodeller ved å løfte hverandres gode handlinger og sette ord på ulike emosjonelle uttrykk
 • praktisere tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid
 • bruke og kjenne til handlingsplan mot mobbing, dersom vi opplever at barn blir mobbet og utsatt for krenkelser i barnehagen, jfr. Barnehageloven tilrettelegge for felles opplevelser

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

I Åssiden barnehage anerkjenner vi barns meninger og interesser, og legger til rette for lek og aktiviteter med barnas medvirkning og innflytelse i fokus. Vi er opptatt av å være lydhøre for barnas ulike uttrykksformer hvor de får bruke sin fantasi og kreativitet i lek og det fysiske rommet, inne og ute. Barna blir sett, hørt og tatt på alvor ut ifra deres individuelle behov og hvordan de har det. Vi tar oss god tid til å møte barna når de har noe på hjertet. Vi imøtekommer de signalene barna gir oss både muntlig og gjennom nonverbal kommunikasjon. Det betyr ikke at alt blir som enkeltbarn vil, men alle blir møtt på sine ønsker og synspunkter på en respektfull måte.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • legge til rette for aktiviteter og leker som tar utgangspunkt i barns interesser, kompetanse og behov
 • dele barn i mindre grupper
 • observere og undre seg sammen over hva barn tenker, føler og mener på barnets premisser

Å være en autoritativ voksen er en viktig forutsetning for at barn skal tilegne seg evnen til omsorg, selvregulering, empati og bevissthet rundt egne og andre barns følelser og følelsesuttrykk. Vi er varme og tydelige voksne med fokus på å anerkjenne barns følelser og opplevelser som måtte oppstå i løpet av en barnehagedag. Vi heier og løfter fram gode og omsorgsfulle handlinger både hos voksne og barn. Samtidig hjelper vi også barna til å forstå og sette ord på og håndtere de vanskelige følelsene og lære akseptable måter å uttrykke disse på. Vi setter grenser for uakseptabel atferd ved å være autoriteter som er tydelige, sterke, varme og omsorgsfulle.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • jobbe etter Drammen kommunes grunnverdier for barnehager
 • praktisere «utviklingsstøttende kommunikasjon (USK)» og «alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)»
 • fremme verdier som toleranse og respekt for ulikheter hos barn, personale og foresatte
 • forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. Jfr., Barnehageloven
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Lek er barns viktigste læringsarena. Barns inntrykk fra verden tolkes i leken; de imiterer, gjør kroppslige erfaringer, prøver ut roller og måter å samspille med andre barn på, og eksperimenterer med ulikt materiell. Fysisk aktivitet påvirker og utvikler barns hjerne og er en forutsetning for barns utvikling. I Åssiden barnehage er alle typer lek av stor verdi, og vi vektlegger å bruke tid og rom til barns lek alene eller sammen med andre, gjennom hele barnehagedagen. Vi støtter barna til å etablerer vennskap og beriker barns initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet og læringslyst. Slik vil de oppleve mestringsfølelse og tro på seg selv og egne evner.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • være aktive, deltakende og observerende voksne som veileder, støtter og inspirerer
 • legge til rette for lek som gir opplevelser og læring gjennom sansene
 • tilrettelegge for og sikrer at alle barn får erfaring med og deltar i variert og stimulerende fysisk og kreativ lek
 • organisere et lekemiljø med fokus på førstehåndserfaringer og felles opplevelser
 • ha kontinuerlig utvikling med fokus på voksenrollen og lekemiljø
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Åssiden barnehage gjenspeiler samfunnets forskjellighet, i form av ulike etnisiteter, familier, kulturer, språk, funksjonsevner og livssyn. Et positivt menneskesyn med respekt og likeverd for andre og hverandre, fremmer demokrati og likestilling og motarbeider alle former for diskriminering. Vi vektlegger å ha et grunnleggende ressursperspektiv og ser barnas muligheter, ikke hindringer. Vi har forventninger og stiller krav til barna, samtidig som vi støtter deres opplevelse av mestring, tro på seg selv og egne evner. Det gir trygghet og mot til å møte nye utfordringer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • tilrettelegge for at alle barn uavhengig av kjønn, bakgrunn og etnisitet får like utviklingsmuligheter gjennom lek og aktiviteter
 • synliggjøre og framheve mangfoldet i fellesskapet – alle har lik verdi
 • vurdere kontinuerlig hvilket læringsmiljø barn med spesialpedagogiske utfordringer har behov for
 • vektlegge tidlig innsats for alle barn – «forebygge framfor å reparere»
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Språk og kommunikasjon er en sentral del av hverdagen vår. Dette er en forutsetning for læring, vennskap, språkutvikling og livskvalitet. Vi er bevisste på at alle barn har en kommunikasjonsform, men ikke nødvendigvis et verbalt språk. All atferd anses som en kommunikasjonsform som må tolkes.

Vi har et bredt mangfold av ulike språk- og kommunikasjonsverktøy i barnehagen vår. Dette forplikter personalet til å være bevisst vår språklige tilnærming i ulike sosiale-, leke- og læringssituasjoner. Forskning har påvist en nær sammenheng mellom kognitiv, sosial og språklig utvikling, og har pekt på betydningen av tidlig innsats når barn har språklige forsinkelser eller vansker. At barna utvikler et funksjonelt språk og kommunikasjonsform, både verbalt og non- verbalt, er sentralt i alt arbeid i Åssiden barnehage.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • sammen med barna bruke «alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)» og «utviklingsstøttende kommunikasjon (USK)»
 • gjennomføre ulike språkstimulerende aktiviteter, der lesing tilpasset barns behov har en sentral rolle
 • anerkjenne og oppmuntre barn til å dele sitt morsmål med de andre barna
 • være positive til flerspråklighet i dagligdagse situasjoner for språklig og semantisk utvikling
 • benytte digitale språkstimulerende app’er
 • vurdere barns språklige ferdigheter og sette inn ulike tiltak ved behov

Fagområdene:

 1. Kommunikasjon, språk og tekst
 2. Kropp, bevegelse, mat og helse
 3. Kunst, kultur og kreativitet
 4. Natur, miljø og teknologi
 5. Antall, rom og form
 6. Etikk, religion og filosofi
 7. Nærmiljø og samfunn

Fagområdene legger grunnlag for barnets utvikling, læring og danning. Dette blir ivaretatt ved å jobbe både tverrfaglig og fordypende. Barna får utviklet sin fantasi, skaperglede og samarbeid gjennom arbeid med ulike materialer, organiserte aktiviteter og opplevelser.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • tilrettelegge for et miljø og aktiviteter som inspirerer og utfordrer innenfor de ulike fagområdene
 • organisere for aktiviteter med aldersprogresjon
 • legge til rette for felles opplevelser basert på norske og flerkulturelle tradisjoner gjennom året
 • implementere fagområdene i leke- og hverdagssituasjoner
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Personalet observerer, deltar, følger opp og tilrettelegger for at hvert barn skal oppleve utfordringer og mestring tilpasset alder og individuelle behov. Vi heier og synliggjør for barnet selv dets styrker, samtidig som vi oppmuntrer og veileder i situasjoner barnet behøver å øve seg. Tett foreldresamarbeid er en forutsetning for god progresjon og mestring, og legger et grunnlag for felles tilnærming til barnet hjemme og i barnehagen. Vi legger også til rette for gode samtaler, undring og refleksjon i grupper og individuelt. Vi stiller krav og har forventninger i ulike situasjoner, slik at barna kan få strekke seg, mestre, få tro på seg selv og bli selvstendige individer. Dette er viktige forutsetninger for utvikling og progresjon. Barna støttes i sin utvikling av nødvendig selvregulering, sunn selvfølelse og selvmedfølelse.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • bruke ulike kartleggingsverktøy tilpasset individuelle utfordringer og behov
 • ha grupper på tvers av avdelinger med pedagogisk tilpasset opplegg knyttet til alder og individuelle forutsetninger
 • vurdere enkeltbarn og gruppen som helhet fortløpende
 • bytte ut materialer, leker, bøker og endrer det fysiske rommet for inspirasjon, utvikling og ny mestring
 • gjennomføre kompetanseheving av personalet innenfor barns utvikling, lek og læring
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Barnehagen har en digital praksis som gir supplement til barnas lek, kreativitet og læring. En sentral del av den digitale praksisen i barnehagen er å legge til rette for barnas utforskning med vekt på å oppøve evne til en begynnende digital dømmekraft. Vi vektlegger at barna blir produsenter, ikke konsumenter ved at personalet har et bevisst og kritisk forhold til bruk av digitale verktøy. Det er viktig å ha en tanke bak bildene som tas, og stille seg spørsmålet; hva er hensikten med å ta dette bildet? Det er særlig to hensyn som er sentrale; den pedagogiske verdien av å ta bildet (pedagogisk dokumentasjon), og hensynet til barnets personvern.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • ivareta barns personvern og åndsverkloven
 • ha en utforskende, kreativ og skapende bruk av de digitale verktøy sammen med barna
 • gi barna en begynnende digital dømmekraft og kompetanse
 • benytte bilder til pedagogisk dokumentasjon og refleksjon
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Det å begynne i barnehagen innebærer en ny hverdag i ukjente omgivelser og med nye mennesker. Dette krever en oppstartstid hvor det etableres gode, trygge relasjoner for barn og foresatte med personalet i barnehagen. Oppstartstiden skal gi forutsigbarhet og stabilitet som er en viktig forutsetning for samarbeid, trygghet, trivsel og læring for barnet. Ved oppstart i Åssiden barnehage blir derfor barn og foresatte møtt av en fast samarbeidskontakt. Oppstartstiden varierer fra barn til barn, og bruker den tiden barnet trenger. For at barn og foresatte skal oppleve en trygg og god oppstart i vår barnehage er vi avhengige av et godt og tett samarbeid med foresatte og god informasjonsflyt.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:  

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • invitere til samarbeid i forkant av barnehagestart
 • gjennomføre oppstartsamtale med foresatte
 • avtale med foresatte om oppstartstid og gjennomføring
 • gjennom dialog og samarbeid med foresatte tilrettelegge for barnets beste
 • Åssiden barnehage er en liten barnehage, og vi samarbeider ofte på tvers av avdelingene, blant annet for å skape gode og trygge overganger.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:  

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • føle et ansvar for å gjøre seg kjent med og skape en relasjon til alle barn
 • tilrettelegge for at barn besøker andre avdelinger gjennom året for å leke med venner, søsken eller være med på ulike aktiviteter
 • gjennomføre planlagte besøksdager før overflytting til ny avdeling
 • organisere og gjennomføre felles aktiviteter i løpet av barnehageåret
 • gi informasjon om overflytting i god tid til foresatte

Åssiden barnehage ligger «vegg i vegg» med Åssiden skole. Dette gir barna konkret kjennskap til hva en skole er. Vi jobber i henhold til «Lekbasert læring», med fokus på sosial kompetanse, selvregulering, språk og matematikk. Hovedfokuset det siste året i barnehagen er at barna blir trygge på seg selv og egne evner, utvikler selvstendighet, samt mestrer sosiale- og lekbaserte situasjoner. De tilegner seg ferdigheter for å mestre utfordrende følelser og følelsesutbrudd, vise empati og forståelse for andre samt mestre å fullføre en kollektiv beskjed. Barna blir kjent med bokstaver og tall gjennom lek og daglige situasjoner. Målet er at barna kjenner forventning og glede ved tanken på skolestart, at de føler seg klare og motiverte til nye utfordringer og har tro på egen mestring når de begynner på skolen.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:  

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • tilrettelegge for besøk på skolens fasiliteter gjennom året
 • bruke Drammen kommunes rutiner for overgang barnehage/skole, inkludert en overgangssamtale med skjema

Den beste tilretteleggingen for barnet krever teamarbeid; vi drøfter sammen, observerer, reflekterer og veileder hverandre. Åssiden barnehage har en ressursavdeling for barn med store hjelpebehov, samt et etablert spesialpedagogisk tilbud på de ordinære avdelingene.

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • skape inkluderende møtesteder for barna som fremmer felles glede
 • stille krav til barnet, og motiverer til selvhjelp og deltakelse
 • utarbeide IOP for barn med krav på spesialpedagogisk tilrettelegging (individuell opplæringsplan)
 • gi barn et individuelt tilpasset tilbud, for å fremme positiv utvikling
 • ha et kritisk blikk på barnehagens systemer og organisering, for bedre tilrettelegging
 • gjennomføre samarbeids- og ansvarsgruppemøter med eksterne instanser

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage: 

 • jevnlige møter gjennom året i samarbeidsutvalget (SU)
 • foreldrerådsmøte (alle foresatte i barnehagene) v/ foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
 • daglig dialog ved overgangssituasjoner hjem/barnehage
 • tilbud om foreldresamtale 2 ganger i året og ved behov
 • skriftlig informasjon gjennom Vigilo eller SMS om planlegging og evaluering
 • brukerundersøkelse en gang i året
 • ulike felles arrangementer

Samarbeid med lokalmiljøet

Åssiden barnehage har ulike samarbeidspartnere i lokalmiljøet. Det er ulikt hvilke erfaringer og opplevelser barna får i sin fritid. Barnehagen har et viktig ansvar for å bidra til sosial utjevning og gi barn like muligheter. Det gjør vi gjennom å gi barna opplevelser og erfaringer utenfor barnehagens område. Dette gir ny viten om det samfunnet de lever i. Barna får erfaringer som fremmer utviklingen og fellesopplevelser som de tar med inn i leken og aktivitetene i barnehagen. Dette styrker vennskap og fellesskapet.

 • Drammens bibliotek: lån av bøker
 • Bo- og servicesenter
 • Aktiv Åssida
 • Frelsesarmeen
 • Åssiden kirke
 • Åssiden skole
 • Fotballhallen
 • Forretningsvirksomheter i nærmiljøet
 • Elveparken med lekeplass og fugleliv
 • Vanntilvenning (Trygg i vann)

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med flere forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

I Åssiden barnehagen jobber vi sammen med følgende fagmiljøer, enten i direkte samarbeid knyttet til tiltak for enkeltbarn, i forbindelse med prosjekter eller for å få styrket personalets kompetanse:

 • Vestre Viken Habiliteringssenter: veiledning og kurs
 • USN – Universitetet i Sørøst-Norge
 • Viken fylkeskommune: for lærlinger
 • Åssiden skole: besøksdager, overgangsmøter, ulike aktiviteter for barnehagebarn og skolebarn
 • Åssiden Familieteam
 • Frydenhaug skole
 • Tjenestetildelende og koordinerende enhet
 • Fysio- og Ergoterapitjeneste for barn og unge
 • Barneavlastningsboliger
 • Kompetanseteamet for levekår i Drammen
 • Vestre Viken Barne- og ungdomspsykiatri
 • Andre relevante kompetansesentre

Slik jobber vi med planlegging:

For å lykkes med å gi et godt barnehagetilbud til alle barn må vi ha retning og mål (jfr. RP17) som alle ansatte er kjent med og forstår betydningen av i praksis. Faglig kompetanseheving av personalet, faglige refleksjoner og diskusjoner i hele personalgruppa må til for å bygge en felles kompetanse og få forståelse av vårt samfunnsoppdrag. Dette forplikter hver enkelt av personalet og krever at vi setter av tid til kursing og interne møter for å planlegge arbeidet.

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • avvikle 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår
 • gjennomføre personalmøter på kveldstid
 • ha ukentlige møter i lederteamet og avdelingsvis
 • utarbeide diverse plandokumenter gjennom året som beskriver det pedagogiske innholdet
 • legge til rette for at barnehagens årsplan og saker behandles i SU (samarbeidsutvalget)

Slik jobber vi med vurdering:

Vi har et kontinuerlig kritisk blikk på egen og felles praksis, gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger og støtte for å både individuelt og i fellesskap, stadig bli bedre og sikre kvalitetsutviklingen av barnehagen.

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • lytte til barnas stemme
 • gjennomføre og evaluere medarbeiderundersøkelser og utviklingssamtaler
 • reflektere og evaluere i personalgruppen gjennom året i forskjellige møtearenaer
 • ha foreldresamtaler
 • tilrettelegge for foreldreundersøkelse

Slik jobber vi med dokumentasjon:

Vi skiller mellom synliggjøring og pedagogisk dokumentasjon. Vi kan vise fram produkter av det barna har laget, bilder av opplevelser og aktiviteter og skriftliggjøre det vi har opplevd og gjort. Pedagogisk dokumentasjon innebærer også filosofiske, etiske og kritiske tankerekker som fører til midlertidige konklusjoner. Det midlertidige gjør at refleksjon er en kontinuerlig prosess. Vi har en kritisk innstilling til de etiske perspektivene ved dokumentasjon.

Personalet i Åssiden barnehage skal:

 • henge opp/stille ut produkter som barna har laget
 • fortelle muntlig sammen med barna til foreldrene
 • oppslag og presentasjon av prosjekter
 • evaluere plandokumenter
 • utarbeide barnehagens årsplan

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner