Årsplan Fjell barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 01.02.2022.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Fjell barnehages visjon

Vi vil gi barna rike og varierte erfaringer og opplevelser.

Mål og tiltak for det pedagogiske arbeidet vårt

Vi er en flerkulturell barnehage med mange ulike kulturer og nasjonaliteter. De ansatte er med på å skape en trygg og mangfoldig hverdag for barna. Personalsammensettingen gjenspeiler barnas oppvekstmiljø.

Fjell barnehage skal være et sted hvor gjensidig respekt og toleranse står sentralt. Barnehagen skal være en arena hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer og verdier kan møtes i respekt for det som er forskjellig. Fjell barnehage jobber for å ha bevisste og omsorgsfulle voksne, med hvert enkelt barn i fokus. Personalet skal ha en felles holdning til at barn er likeverdige, selv om de ikke er jevnbyrdige. Vår oppgave vil være å formidle grunnleggende holdninger, ferdigheter og kunnskap slik at barna styrkes i en positiv selvoppfatning og til å bli selvstendige individer, ved å tørre å ta egne valg. Barna skal få oppleve trygghet og stolthet av egen tilhørighet, samtidig som de skal gjøres kjent med og vise respekt for andres kulturelle verdi og ytring.

“Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut i fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.”

“Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap” (RP17)

Barnehagen innehar en flerkulturell pedagogisk forankring, hvor likeverd og respekt for individet står i fokus.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Tilltak for vårt arbeid med barns medvirkning

“Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. (RP17)

Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk, og dette må bli tatt på alvor. Vi oppmuntrer barna til å undre seg og stille spørsmål, til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger, - og vi møter dem med anerkjennelse for sine uttrykk.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

I Fjell barnehage skal hvert enkelt barn oppleve å

 • få dekket sine grunnleggende behov for mat, klær, nærhet, tilknytning, aktivitet, ro og hvile
 • bli behandlet likeverdig, men ulikt ut ifra sine egne erfaringer, forutsetninger og behov
 • møte varme, grensesettende og empatiske voksne som er tilstede i relasjonen
 • bli møtt med anerkjennelse og få mulighet til medvirkning i sin hverdag
 • bli verdsatt og oppmuntret i sine omsorgshandlinger som for eksempel når de trøster hverandre, viser hensyn, lytter og gleder hverandre
 • få hjelp til å håndtere følelsesuttrykk som for eksempel sinne, glede og frustrasjon føle tilhørighet og å være en del av fellesskapet
 • få og å beholde venner
 • møte voksne som legger til rette for trygghet, tillit og trivsel
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Lek

“Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.” (RP17)

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

I Fjell barnehage skal hvert enkelt barn oppleve å

 • møte voksne som anerkjenner lekens egenverdi, som en aktivitet som er indre styrt, noe barnet gjør fordi det har lyst til det, fordi det er gøy!
 • være en del av et inkluderende, gjenkjennelig og anerkjennende lekemiljø der alle kan delta uavhengig av språk- og kulturbakgrunn, kjønn og alder
 • få felles erfaringer som kan gi næring til leken for eksempel via temaarbeid, turer og bearbeiding av litteratur
 • møte voksne som inspirerer, støtter, veileder og deltar i leken
 • være i et inspirerende lekemiljø, der det er tid, rom og materiell som innbyr til ulike typer lek

Læring

“I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.”

“Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.” (RP17)

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

I Fjell barnehage skal hvert enkelt barn oppleve å

 • bli sett som et helt menneske
 • bli en del av et trygt, inkluderende og anerkjennende klima
 • bli møtt av engasjerte, interesserte, bevisste og kunnskapsrike voksne som har høye forventninger til dem ut i fra deres evner og forutsetninger
 • bli støttet i sitt initiativ, sin undring, nysgjerrighet, læringslyst og sin tiltro til egne evner og sette dette i sammenheng
 • få rike og varierte muligheter, opplevelser og erfaringer både i og utenfor barnehagen
 • få utforske naturen
 • føle mestring
 • få støtte i egen utvikling
 • lære gjennom lek og samhandling med andre
 • være i et læringsfellesskap gjennom tema- og prosjektarbeid
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

"Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp.” (RP17)

Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre mennesker. Emosjonell kompetanse handler om evnen til å gjenkjenne, sette ord på og regulere følelser. Det er viktig for barna å tilegne seg gode sosiale ferdigheter for å kunne ta initiativ og opprettholde vennskap, samt møte utfordringer senere i livet. Sosial og emosjonell kompetanse utvikles daglig i hverdagssituasjoner i barnehagen som for eksempel under måltid, i påkledning, i lek, læring og omsorg. Gjennom samhandling med andre skal barnet utvikle sosiale ferdigheter som empati, selvhevdelse, selvkontroll og humor. “Være sammen” er et verktøy vi bruker i arbeidet med sosial og emosjonell kompetanse. I tillegg til dette arbeider barnehagen etter gjeldende sosemplan, sosemplan.no.

I barnehagen har vi nulltoleranse for mobbing. Drammen kommune har en egen handlingsplan for forebygging av vold og andre krenkelser. Det er personalets ansvar i samarbeid med foreldrene å sørge for at alle inkluderes i fellesskapet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

I Fjell barnehage skal hvert enkelt barn oppleve å

 • bli møtt på sitt initiativ og bli støttet i sin nysgjerrighet
 • møte en kultur der mangfold er en ressurs og der ulikheter blir synliggjort i hverdagen
 • møte voksne som styrker dets selvfølelse og identitet
 • bli oppmuntret og støttet til å tenke selv, søke kunnskap, stille spørsmål, reflektere over, resonnere og yte motstand på egne og andres vegne
 • få bli seg selv og bli oppmuntret til å gi plass til andre slik at de også blir seg
 • bli støttet i å bli kjent med egne grenser og respektere andres for blant annet å forebygge mobbing og overgrep
 • være i et miljø som har fokus på global, nasjonal og lokal kulturformidling, for eksempel FN-dagen, 17. mai og bydelsdagen
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av Fjell barnehages innhold.

Vi jobber aktivt med innlæring og utvikling av språk på en stimulerende måte. Et godt utviklet språk er avgjørende når det gjelder kommunikasjon, identitetsdannelse, lek og tankeprosesser.

At personalet oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på barns inntrykk og opplevelse, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Samtidig er språk en viktig del av vår felles kultur. Vi ser på barnas ulike språk som helhet og prøver å skape gode situasjoner og godt samspill, i et språkstimulerende miljø.

Gjennom synliggjøring er språklig mangfold en ressurs i for alle barna i barnehagen, ikke bare for de som er flerspråklige. Også de majoritetsspråklige barna profiterer på å være i et flerspråklig miljø. Språk blir et fenomen, noe man kan snakke om, sammenligne og undre seg over.

Anerkjennende kommunikasjon handler om å se det unike i barnet, med rett på sin opplevelse og sin mening. Når barnet blir møtt med en anerkjennelse på sin opplevelse, møter vi barnet ”der det er”, istedenfor å fokusere på hva det gjør. Metoden setter fokus på barnets handlinger og ikke på barnet som person. Vi viser at det er handlingen vi reagerer i forhold til, følelsene for barnet endrer seg ikke. Vi gir ros og positiv tilbakemelding når barnet gjør noe positivt. Ros for positiv adferd øker positiv adferd.

For å fremme anerkjennende kommunikasjon, bruker vi blant annet Utviklingsstøttende kommunikasjon og Marte Meo-metoden der samspill mellom mennesker er det sentrale. Det tas utgangspunkt i at alle har en iboende mulighet for et godt samspill og en god kommunikasjon.

Alle fagområdene jobbes med hele tiden gjennom året, men vi har valgt å ha ett hovedfagområde for hver måned. Dette skal gjenspeile noen av temaene og hovedaktivitetene som vi har i barnehagen. Se årshjulet.

Etikk, religion og filosofi

Tradisjoner, undring, toleranse, gjensidig respekt, normer og verdier.

Kropp, bevegelse og helse:

Kroppslig lek – ute og inne, kroppslig mestring, allsidig aktivitet.

Kunst, kultur og kreativitet:

Lytte, iaktta, uttrykke seg, fantasi, skaperglede, drama, kunnskap.

Natur, miljø og teknikk:

Respekt for naturen, årstider, innsikt i miljøvern, iaktta, undring, erfaring med teknikk.

Antall, rom og form:

Undring, kjennskap til ulike former og størrelser, sortering, matematiske begreper.

Nærmiljø og samfunn:

Barns medvirkning, fellesskap, demokratiske prinsipper, likestilling, kjennskap til lokalmiljø og samfunn.

Kommunikasjon, språk og tekst:

Lese bøker, rim, samtale, språkstimulering, begrepsforståelse.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi skal inspirere, tilby og legge til rette for allsidig og variert lek både ute og inne
 • Vi skal være støttende og tilstedeværende i barnets utforskning og lek
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Ut fra samarbeid med foresatte og vårt kjennskap til barna planlegger og tilrettelegger vi for at hvert barn skal oppleve mestring og noe å strekke seg etter i det daglige. Vi tilstreber å gi barna varierte opplevelser og erfaringer som bidrar til barnas allsidige utvikling.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • bruk av utviklingstøttende kommunikasjon i daglige samtaler
 • observasjoner av barna
 • ukentlige avdelingsmøter med barna som fokus i agendaen, der personalet reflekterer over egen praksis
 • daglige faste rutiner, men med åpenhet for fleksibilitet i metoder
 • variert bruk av vårt fysiske miljø i barnehagen og nærmiljøet
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

I Fjell barnehage bruker vi iPhone, iPad, pc og andre digitale verktøy som for eksempel digitalt forstørrelsesglass i arbeidet med barna. Gjennom arbeidet med dette skal barna få være undrende, nysgjerrige og skapende og det skal bidra til samarbeid og fellesskap. Vi vil at alle barna skal få erfaring med bruk av Ipad som et digitalt verktøy; de skal være produsenter og ikke konsumenter. Vi skal ha fokus på kvalitet framfor kvantitet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • barna skal få være deltakende i sin egen Læringsreise som vi lager i Book Creator
 • ulike apper tas i bruk i den digitale leken; Book creator, Bee-bot, Salaby, Språkkista og Tella. Gjennom disse appene får barna jobbe med kreative evner, koding/ programmering, språk og matematikk
 • bruke digitale leker i arbeid med koding
 • bruke iPhone, iPad og pc som oppslagsverk
 • bruke digitale verktøy til å se på bilder og gjenoppleve turer og aktiviteter
 • bruke vårt digitale forstørrelsesglass til å forske og forstørre ting rundt oss og i naturen - se på detaljer og undre oss
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

De fleste nye barna i Fjell barnehage starter i august på småbarnsavdeling; 1-3 år. Det er viktig for oss å trygge både barn og foreldre.

Tilvenning til barnehagen

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • foreldremøte for nye foreldre før sommeren. Styrer og ped.ledere informerer generelt og om hver avdeling
 • oppstartsamtale med foresatte før sommeren eller ved oppstart
 • tilvenningsdagene avtales etter hvert som vi ser hvor lang tid barnet trenger for en god start i barnehagen
 • det nye barnet har en primærkontakt

Overganger innad i barnehagen

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • overgangssamtaler mellom ped.lederne på avdelingene det gjelder
 • god dialog med foresatte og avdelingen barnet flytter fra/til
 • barnet som skal over på ny avdeling besøker den nye avdelingen sammen med en kjent ansatt, så barnet får sett og blir kjent med den nye avdelingen, barna som går der fra før og de ansatte

Overgang barnehage-skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning (RP17).

De fleste barna våre starter på Fjell skole og vi har hatt et nært samarbeid om skolestarterne gjennom mange år:

 • skolestarterne har grupper gjennom hele året med skoleforberedende aktiviteter. Med skoleforberedende aktiviteter mener vi trening på: selvstendighet, selvregulering, konsentrasjon, lekeferdigheter og sosial kompetanse.
 • samtaler med barn og foresatte i løpet av vinteren der foresatte kan samtykke til samarbeid om barnet mellom barnehagen og skolen
 • ped.lederne har samtale med avdelingsleder før barna blir fordelt i klasser
 • skolestarterne besøker skolen; leker ute og/eller får besøke en 1. klasse
 • trekantsamtaler mellom foresatte, ped.leder og lærer i april med utgangspunkt i overgangsskjemaet
 • besøksdager på skolen for barna.

I samarbeid med foresatte får vi en oversikt over hvert barns styrker og utfordringer og vi ser barnegruppas behov. Ut fra dette utarbeider vi planer for innhold og metoder, for det enkelte barnet og avdelingen som helhet. Når et barn har behov for ekstra ressurser utover det allmennpedagogiske tilbudet, skjer søkeprosessen til andre fagmiljøer i nært samarbeid med barnets foresatte. Barn som har ekstra ressurser er sammen med resten av barnegruppa, i liten gruppe og arbeid èn-til-èn ut fra barnets behov. Arbeidet blir beskrevet i individuell opplæringsplan (IOP) og vurdert i årsrapport årlig av barnets spesialpedagog.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • samarbeid med foresatte
 • personalets kunnskap og samarbeid
 • nærhet og kjennskap til barna
 • fleksibilitet og åpenhet i planlegging, innhold og bruk av fysisk miljø

Foresatte skal oppleve at barnehagen er et sted der deres barns egenart blir ivaretatt. Et samarbeid som skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse.

Det er verdifullt og viktig for oss å høre deres tanker og synspunkter. Dette gjelder både forhold man er fornøyd med, men også misnøye.

Slik jobber vi for et godt samarbeid med foresatte:

 • samtaler ved bringing og henting
 • dele bilder med foresatte
 • bruk av foreldreplattformen, Vigilo
 • dele informasjon og planer
 • legge til rette for samtaler på foresattes initiativ
 • avtalte foreldresamtaler
 • foreldremøter
 • faste fester og aktiviteter med barn og foresatte i løpet av året
 • møter i samarbeidsutvalget
 • tett kontakt mellom styrer og leder i foreldrerådet
 • brukerundersøkelsen

Samarbeid med lokalmiljøet

De fleste av barna i Fjell barnehage bor i nærmiljøet og det er viktig for oss å bruke nærmiljøet aktivt bl.a. for å gjøre barna kjent med mulighetene i omgivelsene sine.

Vi benytter og/eller samarbeider med:

 • biblioteket. Vi låner bøker og deltar i aktiviteter som biblioteket inviterer til for eksempel konserter, lese- og filmstunder
 • elever fra Galterud ungdomsskole i arbeidspraksis i barnehagen
 • vi bruker hyppig lekeplassene rundt oss, uteområdene til Galterud ungdomsskole og Fjell skole og skogen til utelek
 • turer utover Fjellsveien og ser på husdyrene langs veien
 • turer med bussen til for eksempel Drammen sentrum

Samarbeid med fagmiljøer og forebyggende tjenester

Det er viktig å arbeide for barna og deres familiers beste i samarbeid med ulike instanser. Vi samarbeider, med foresattes samtykke, om enkeltbarn og i noen tilfeller på generelt grunnlag med:

 • helsestasjonen
 • familiehjelpen
 • tidlig inn-teamet
 • levekårsteamet
 • sykehus
 • fastlege
 • barneverntjenesten
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge
 • Fjell skole samarbeider vi om skolestarterne og tidvis i prosjekter med enkelte klasser eller klassetrinn
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), habiliteringstjenesten, Statped og andre om enkeltbarn eller for å få veiledning

Vold

Drammen kommune har nulltoleranse for vold. Det betyr at ansatte skal gjøre sitt for å forhindre at barn utsettes for vold eller blir vitne til vold.

Vold er en kriminell handling og skal behandles deretter. Vold skal ikke unnskyldes eller bortforklares som et kulturfenomen eller annet som kan bidra til noen form for legalisering. De ansatte har i sitt daglige arbeid plikt til å prioritere arbeid med saker knyttet til mistanke om vold, især vold mot barn.

Dersom barnehagen mistenker eller avdekker vold eller andre krenkelser mot barn, plikter vi å melde fra til barnevernstjenesten.

Andre fagmiljøer

Fjell barnehage har mange ulike samarbeidspartnere, noen i perioder jevnlig og andre for eksempel årlig:

 • tar imot studenter i praksis i grunnutdanning og videreutdanning fra USN i kortere eller lengre perioder. Vi bidrar i forsknings- og utviklingsarbeid når vi blir spurt
 • har lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • har praksiselever periodevis i språk- og/eller arbeidspraksis

Slik jobber vi med planlegging:

Planleggingen gjøres under ledelse av styrer og ped.ledere på planleggingsdager, personalmøter, ped.ledermøter og avdelingsmøter. Den skriftliggjøres og deles via årsplan og avdelingsplaner.

Slik jobber vi med vurdering:

I Fjell barnehage brukes tid på planleggingsdager, personalmøter, ped.ledermøter, avdelingsmøter, foreldresamtaler, foreldremøter, FAU og SU til å vurdere arbeidet. Som utgangspunkt for vurderingene er personalets erfaringer fra arbeidet, foresattes meninger og barnas behov og trivsel. Vurderinger deles i månedsplaner, samtaler og gjennom utvikling av det pedagogiske arbeidet og gjennom utvikling av skriftlige planer.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

Ved å skrive årsplan, månedsplaner, ukeplaner og evalueringer vil vi dokumentere hva barna skal gjøre og hva de har gjort. Videre vil foreldre få innsikt i barnehagens hverdag gjennom bilder på Vigilo, oppslag i garderobe, info og bilder på Facebook, tegninger og andre produkter barna har laget i barnehagen. Hele barnets barnehageløp dokumenteres i Læringsreisen.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner