Årsplan Kobbervik gård barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 13.06.23.

Planleggingsdager og feriestengt

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Felles satsingsområder for Drammen kommunale barnehager er språk, sosial og emosjonell kompetanse, fysisk aktiv læring, forebyggende arbeid og tidlig innsats. I Kobbervik gård barnehage har vi ekstra fokus på leken som læringsarena. Leken skal ha en sentral plass i barnas hverdag og er en viktig arena for læring og utvikling av sosiale ferdigheter. Vi organiserer derfor lekegrupper ute og inne og vi har i fellesskap laget en standard som beskriver den voksnes ansvar og rolle i møte med barns lek.

Våre utviklingsmål

 • Vi skal være autoritative, omsorgsfulle og støttende voksne i møte med barna.
 • Vi skal legge til rette for et lekemiljø som bidrar til reell medvirkning i forhold til egen læring og som gir god variasjon i innhold og tema.
 • Personalet skal være gode rollemodeller i leken og bidra til at alle barn føler mestring og inkluderes i lek og samspill med andre. Teori og kunnskap om lek skal gjenspeiles i praksis.

Våre utviklingstiltak

 • Vi skal utøve faglig bevissthet, stille kritiske spørsmål og reflektere i forhold til egen pedagogisk praksis.
 • Personalet skal være godt kjent med helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse og handlingsplan mot mobbing, utestengelse og krenkelser.
 • Teori skal gjenspeiles i praksis. Alle skal ha kjennskap til og bruke Være sammen som metode i arbeidet med sosial kompetanse.
 • Vi tilrettelegger for allsidig fysisk aktivitet, både ute og inne.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Barns medvirkning har en stor plass i barnehagehverdagen, og henger tett sammen med vårt grunnsyn om at barn og voksne er likeverdige. Alle barn skal oppleve at de har en stemme og at deres stemme betyr noe. Å la barna medvirke betyr at de voksne i barnehagen må legge til rette for å involvere barna i det som skjer. Vi må være lydhøre ovenfor barnas uttrykk, både verbalt og nonverbalt. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet gir barna valg og muligheter til å medbestemme ut ifra deres alder og modning.
 • Personalet legger til rette for aktiviteter og lek med utgangspunkt i barnas interesser, undringer og opplevelser.
 • Personalet oppfordrer barna til å mestre selv, og tilpasser det fysiske miljøet i barnehagen slik at de får anledning til dette. Materiell og leker er plassert i høyde med barna slik at de selv kan velge hva de vil holde på med.
 • Personalet anerkjenner og viser respekt for barnas følelsesuttrykk.
 • Barna deltar i samtalegrupper der de kan reflektere sammen, komme med ønsker om aktiviteter og der de kan løse utfordringer sammen. 
 • Barna velger også selv både aktiviteter og hvilke grupper de ønsker å delta i lek med.

Barnehagens felles visjon er: " Med hjerte for barna, sammen skaper vi gode hverdager". Respekt, forståelse, gode relasjoner mellom barn-barn / barn-voksne skal prege hverdagen i barnehagen. Omsorgen barna får hos oss skal skape trygge rammer for læring og utvikling, samt bidra til å forsterke barnas fysiske og psykiske helse. Barna skal føle seg « gode nok », verdifulle for andre, og som en del av et fellesskap. Barna skal møte passende utfordringer som er med på å øke deres mestringsfølelse. Barnehagens verdisyn skal prege vår pedagogiske praksis i møte med barn og foreldrene.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet møter barna med sensitivitet, innlevelse, lydhørhet og nærhet.
 • Personalet er varme, trygge tilstedeværende voksne som gir av oss selv
 • Personalet er der for barna og ser deres behov, både som individ og som en del av en gruppe.
 • Personalet ser samarbeid med foreldre som viktig for å skape best mulig trivsel og trygghet for barnet i barnehagen. for barnet i barnehagen.
 • Personalet legger til rette for åpen kommunikasjon og tett samarbeid omkring barnas behov. 
 • Personalet bruker blant annet Psykologisk førstehjelp, Være sammen, utviklingsstøttende kommunikasjon (USK) og Marte Meo som metoder i arbeidet med barna.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Vi ønsker at barna skal oppleve glede, trivsel, mestring og vennskap gjennom lek og fysisk aktiv læring. Leken er en viktig arena for relasjonsbygging, læring og utvikling. I leken kan barna utforske ting gjennom å prøve ut ulike roller, teste grenser, bearbeide følelser og øve på å løse ulike konflikter som oppstår. Fysisk aktivitet bidrar til utvikling av fin - og grovmotorikk, økt styrke, utholdenhet og bevegelighet. Vi jobber med å utvikle lekemiljøene slik at det legges til rette for og inspirerer til god lek.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet avsetter tid og rom til lek og har fokus på lekens egenverdi. Det er gjennom leken barna sanser, erfarer, lærer og bearbeider ulike inntrykk.
 • Personalet har laget en egen standard som beskriver personalets rolle i leken.
 • Personalet skal være autorative voksne som fungerer som gode rollemodeller for barna, som bidrar til at barna føler mestring og inkluderes i lek og samspill med andre.
 • Personalet verner om lek som er i gang, støtter og veileder i konfliktløsning.
 • Personalet deltar aktivt i barnas lek og viser engasjement for hva barna holder på med.
 • Vi organiserer lekegrupper og tilrettelegger lekemiljøer for ulike type lek basert på barnas alder, interesser, behov og forutsetninger.
 • Personalet legger til rette for allsidig type lek ute og inne som støtter hele barnets utvikling, også gjennom fysisk aktiv læring.
 •  Personalet samarbeider med USN i forbindelse med utviklingsarbeid som omhandler barnas psykososiale trygghet i barnas leke- og læringsmiljø.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Alle barn har behov for å føle trygghet, sosial tilknytning og etablere vennskap. Dette er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen. Mobbing tolereres ikke og barn skal oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med andre barn og voksne. Det er også viktig at barna utvikler trygghet på seg selv og egen identitet. Vi jobber med sosial kompetanse på en sånn måte at barna blir trygge på seg selv, utvikler god selvtillit og samtidig utvikler seg selv og egen identitet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet skal møte barna på en autoritativ, varm og grensesettende måte.
 • Personalet skal anerkjenne, observere og følge opp barnas perspektiver og handlinger
 • Personalet skal bidra til at barna forstår felles verdier og normer.
 • Personalet skal fremme vennskap, støtte barna i å bygge gode relasjoner til hverandre.
 • Personalet skal støtte barna i å sette egne grenser, respektere andre grenser og veilede barna i konflikthåndtering.
 • Personalet skal arbeide med å forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.
 • Samarbeid og åpen dialog med foreldrene er en viktig del av det forebyggende arbeidet mot utestenging og negativ utvikling i barnas forhold til hverandre.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Kommunikasjon og språk påvirker barnets allsidige utvikling og er viktig for at barnet skal kunne samhandle og leke med andre. Barna skal derfor oppleve et rikt og allsidig språkmiljø i barnehagen. Personalet skal ha et bevisst forhold til egen rolle og betydning for barnas språkutvikling. De skal være oppmerksomme på hvordan de i praksis bruker språket med barna og hverandre. Det språklige arbeidet må arbeides tverrfaglig med, ha en sentral rolle i leken og gjenspeiles i barnehagens fysiske læringsmiljø.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet bruker ulike metoder og verktøy etter alder for å utvikle og forsterke språkforståelsen og begrepsbanken til barna.
 • Personalet anerkjenner og støtter barns ulike former for kommunikasjon, som kroppsspråk, mimikk og gester. Vi teller og synger på ulike språk for å styrke det språklige mangfoldet.
 • Personalet skaper et godt språkmiljø gjennom hverdagssamtaler, lesestunder, eventyr, sanger, rim og regler.
 • Personalet legger til rette for at alle barn får utviklet språkforståelsen og språkkompetansen sin gjennom å sette ord på det vi gjør, bruker tegn-til-tale, konkreter og bilder.
 • Personalet benytter dagstavle for å støtte opp om språkforståelsen.
 • Personalet deler barna i språkgrupper og lesegrupper.
 • Personalet bruker blant annet TRAS-skjema for å registrere barnets språkutvikling, utvikling støttende kommunikasjon (USK), språkløyper, Salaby mm.

Rammeplanens 7 fagområder danner grunnlag for innholdet i det pedagogiske arbeidet og utviklingen av barnehagens læringsmiljø. Vi jobber tverrfaglig med de ulike fagområdene og disse danner grunnlag for våre periodeplaner. I det praktiske arbeidet gjenspeiles fagområdene blant annet i hverdagsaktiviteter, lekegrupper, språkgrupper, temaarbeid, barnehagens tradisjoner og fellesarrangementer, organiserte og uorganiserte aktiviteter.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Trekke ut felles mål og tiltak i periodeplanene fra kompetansetrapp som er inndelt i henhold til rammeplanens fagområder, samt lokale og nasjonale føringer.
 • Variere innhold og tema gjennom året for å sikre allsidig læring i tråd med rammeplan og som følger de ulike årstidene.
 • Utarbeide barnehagens fysiske rom på en måte som legger til rette for varierte aktiviteter knyttet til de ulike fagområdene: naturfagrom, konstruksjonsrom, bibliotek, rollelek, malerom, formingsrom, festsal til fellesarrangementer, sansemotorisk rom.
 • Inndele uteområde i ulike aktivitetssoner som innbyr til ulik type lek og aktiviteter.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Barnehagens kompetansetrapp er inndelt etter rammeplanens fagområder og beskriver ulike felles mål, tiltak og metoder i det pedagogiske arbeidet for å sikre progresjon i arbeidet med barna. Mål, tiltak og metoder vi benytter beskrives ytterligere i periodeplanene som er tilpasset hver enkelt aldersgruppe. Tema, aktiviteter og metoder tilpasses både enkeltbarn og grupper.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Barnehagen har organisert basene i aldersinndelte grupper, 1-2 år, 2-3 år, 4 år, 5 år.
 • Hvert alderstrinn har sine kompetansemål som de skal jobbe med. Disse er beskrevet i kompetansetrapp og i periodeplanene.
 • Personalet bruker ulike observasjon og kartleggingsverktøy for å følge med på barnas utvikling.
 • Personalet legger til rette for at barna får nye opplevelser og utfordringer, som igjen gir mestring.
 • Barnehagen har varierte lekerom og temakroker tilpasset barnas alder for å gi naturlig progresjon i leken.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Digitale verktøy skal bidra til en mer allsidig læring i tråd med samfunnets utvikling. Digitale verktøy skal brukes i samarbeid med voksne, og i forbindelse med pedagogiske aktiviteter. Etiske vurderinger rundt bruk skal foretas. Vi bruker i dag ulike digitale verktøy og apper i arbeidet med barna, i forbindelse med lek og aktiviteter, utforsking, innhenting av informasjon og i forhold til språkstøtte og spesialpedagogisk arbeid. Vi bruker Vigilo som kommunikasjonsplattform med foreldrene. Ved hjelp av Vigilo sikrer vi at alle får lik informasjon. Her distribueres planer og beskjeder ut og foreldre kan melde ifra om fravær og sende beskjeder til barnehagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet lar barna utforske og utfolde seg kreativitet gjennom digitale verktøy.
 • Lære barna om nettvett og etiske vurderinger rundt bruk av digitale verktøy.
 • Barnehagen benytter Smart Board, pc, nettbrett, mobil, programmeringsroboter, kodetog og digitalt mikroskop i det pedagogiske arbeidet.
 • Personalet tar kun bilder/video av barn som gir uttrykk for at de ønsker dette.
 • Sammen med barna tar personalet bilder under aktiviteter og på turer. Disse brukes til refleksjoner, undring, videre arbeid og til pedagogisk dokumentasjon.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

For at tilvenningen skal oppleves trygg for barna og foreldrene, er det viktig med gode rutiner og opplegg rundt oppstart i barnehagen. Vi legger til rette for at nye foreldrene kan komme på besøk før sommeren, slik at de får se barnehagen og møte personalet. Samtidig gjennomføres et foreldremøte for nye foreldre på våren der planer for tilvenningen og vår pedagogiske plattform presenteres, og man får en omvisning på huset. Ved oppstart vil foreldrene og barna bli møtt av en kontaktperson som gir nødvendig informasjon og som følger dem tett igjennom den første tiden i barnehagen. Vi følger et trinnvis opplegg over noen dager slik at barna, foreldrene og personalet skal bli gradvis kjent med hverandre, andre barn tilhørende gruppa og barnehagens hverdagsrutiner.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen

 • Personalet sender ut informasjon om tilvenningen til alle nye barn og foreldrene om basen og tilvenningsprosessen.
 • Personalet er i dialog med foreldrene om hvordan barnet har det i løpet av dagen via Vigilo, SMS og telefonsamtaler ved behov.
 • Personalet setter opp oppstartssamtale for å bli godt kjent med foreldre og få mest mulig informasjon om barnet, og familien slik at vi kan støtte barnets behov på best mulig måte.
 • Personalet bruker god tid på tilvenning for at barna skal bli trygge, knytte vennskap og føle tilhørighet i gruppa.

Når barna bytter base internt på huset, har vi tilvenning på de nye basene. Basene samarbeider på tvers gjennom hele året. På den måten blir barna gradvis bedre kjent med personalet og de nye basene.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen

 • Informasjon om hvilke baser barna skal flyttes til og opplegg for overgangene sendes ut på våren.
 • Faste voksne følger med barna til ny base under tilvenning.
 • Barna gjøres kjent med ny dagsrytme og rutiner gjennom ukentlige " besøk" på ny base.
 • Ved behov følger voksne med barna over de første ukene på høsten for å skape en tryggere oppstart etter sommerferien. Dette vurderes fra år til år.

Skolestarterne

I tillegg til å følge barnas initiativ følger førskolegruppa sitt eget opplegg i forbindelse med overgang til skolestart. Dette heter lekbasert læring og er et førskoleopplegg som er delt inn i 4 kjerneråder som man skal jobbe med. All læringen skal være lekbasert og omhandle disse kjerneområdene:

 • Sosial kompetanse
 • Selvregulering
 • Språk
 • Matematikk

Det arrangeres møter og besøk på skole før oppstart på høsten. Barna forberedes på hva en skole er, hva man gjør der og hvordan det kan se ut der. Vi arrangerer et eget foreldremøte for førskolebarna, her informerer vi om hvordan vi arbeider med å forberede barna til skolestart. Dette gjøres blant annet ved å hjelpe barna med å bli selvstendige, lyttende og ta ansvar for seg og sitt.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen

 • Egen individuell samtale med barna, for å ivareta barnets stemme
 • Individuelle foreldresamtaler
 • Foreldremøte for førskolegruppa på høsten
 • Overføringsmøte med skolene
 • Plan for overgang barnehage/skole i Drammen kommune

Alle barn skal ha mulighet til å delta i pedagogisk opplegg og aktiviteter som vi arrangerer, og alle barn skal inkluderes. Personalet skal følge barna tett i lek og aktiviteter og legge opp til aktiviteter som gir mestring. Barna skal gis passende utfordringer og nødvendig støtte, slik at alle blir inkludert i lek og samspill. Vi observerer og kartlegger barnas behov, interesser og hva de mestrer godt. Og dette er grunnlaget for hvilke metoder og verktøy vi benytter i det pedagogiske arbeidet.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud

 • Personalet har en målsetting om at alle barna skal kunne bidra i alle aktiviteter ut ifra eget behov og mestringsnivå.
 • Personalet arrangerer språk-, leke- og aktivitetsgrupper.
 • Personalet lager individuelle handlingsplaner og tilrettelegger aktiviteter med utgangspunkt i barnas styrker og behov for øving av nye ferdigheter over en kortere eller lengre periode. Dette gjøres i samråd med foreldrene.
 • Personalet benytter ulike verktøy og metoder som bidrar til å styrke og utvikle barnas ferdigheter innen ulike fagområder: Være sammen, Psykologisk førstehjelp, snakkepakken, ulike språkapper, Marte Meo, utviklingstøttende kommunikasjon (USK), dagstavle, språkkort med mer.
 • Personalet samarbeider med foreldre og ulike eksterne instanser for råd og veiledning.

Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd er den formelle samarbeidsarenaen mellom hjem og barnehage. Via møter med disse samarbeidsorganene inviteres foreldrene til medvirkning og drøfting omkring tema som berører barnas hverdag i barnehagen. Vi arrangerer også fellesarrangementer i samråd med foreldreråd og SU. Det viktigste samarbeidet og informasjonsflyten foregår imidlertid i den daglige dialogen med foreldrene i forbindelse med bringing og henting.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage

 • Jevnlige møter med foreldreråd og samarbeidsutvalg.
 • Felles foreldremøter og individuelle foreldresamtaler.
 • Foreldreundersøkelse.
 • Kontakt og rapportering via Vigilo.
 • Informasjonsskriv primært via Vigilo. E-post og SMS ved avtale.
 • Invitasjon til felles arrangementer som for eksempel foreldrekaffe, sommeravslutning o.l.
 • Felles kurs / temakvelder i regi av barnehagen eller andre kommunale instanser.

Samarbeid med lokalmiljøet

For å tilrettelegge for et best mulig tilbud til barna samarbeider vi med ulike andre instanser, lag og foreninger. Det kan variere fra år til år hva vi deltar på, men noen relativt faste aktiviteter er vi med
på. Disse er:

 • Barnehagen samarbeider med knutepunkt Strømsø.
 • Deltakelse på Åpen dag arrangert av Drammen brannstasjon.
 • Arrangementer i Tangen menighet i forbindelse med jul og påske.
 • Besøk på Drammen bibliotek.
 • Barnehagen benytter Drammensbadet i regi av Statsforvalteren når tildelt vanntilvenning.
 • Besøk på ulike kulturarrangementer som tilbys gjennom året. Faste arrangementer er for øvrig beskrevet i barnehagens årshjul.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, barnevernet, helsestasjon, familieteam) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer:

Barnehagen har hatt barnehagelærerstudenter i praksis fra Universitetet i Sørøst - Norge tidligere, men ikke inneværende år. Vi har i dag barnehagelærerstudent fra OsloMet - universitetet i Oslo.

Vi har med jevne mellomrom praksiselever fra videregående skoler som tar utdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfag. Vi har også med jevne mellomrom personer i arbeidstrening og språkpraksis. Vi har etablert et samarbeidsprosjekt med USN i forbindelse med barnehagebasert kompetanseheving. Jf. punkt lek og læringsmiljø. Dette prosjektet innlemmer flere av Drammen kommunale barnehager.

Slik jobber vi med planlegging

For at vi skal ha tid til planlegging av det pedagogiske arbeidet avholdes det 5 planleggingsdager i året. Vi har også jevnlige personalmøter. Her gis det kompetanseløft via interne foredrag eller kurs, det reflekteres over pedagogisk praksis og drøftes etiske dilemmaer. På disse møtene utarbeides planer for året eller kortere perioder. Hele personalet dras inn i dette arbeidet.

 • Styrer og de pedagogiske lederne har ukentlige møter, hvor det diskuteres saker som er av betydning for det pedagogiske tilbudet og som legger føringer for videre planlegging.
 • Det arrangeres ukentlige basemøter.
 • Støttepedagogene kommer med innspill i forhold til det pedagogiske arbeidet rundt barna.
 • Barnehagen tar med innspill fra foreldreundersøkelser, innspill på møter med SU, foreldremøter og foreldresamtaler når vi legger planer for hvordan vi skal jobbe med det pedagogiske arbeidet.
 • Planleggingen av det pedagogiske arbeidet skjer på grunnlag av det vi ser barna er opptatt av og interesser de formidler gjennom lek og valg av aktiviteter. Det gjøres også ut ifra samtaler og tilbakemeldinger de kommer med i samlingsstund.

Slik jobber vi med vurdering

I Kobbervik gård barnehage reflekterer vi rundt det som skjer i det daglige arbeidet og vurderer det pedagogiske arbeidet fortløpende etter endt periodeplan. Vi benytter våre ulike møtearenaer til å vurdere planer og prosessarbeid.

Vårt vurderingsarbeid baseres også på tilbakemeldinger fra barn og foreldre, observasjoner, barnesamtaler og dokumentasjonsarbeid, samt refleksjoner i personalgruppa. Jf. pkt. om planlegging.

Vurderingene som blir gjort er utgangspunktet for videre og ny planlegging av vårt arbeid.

Slik jobber vi med dokumentasjon

Arbeidet med barna dokumenteres via rapporter i Vigilo, informasjonstavler, ulike typer utstillinger og prosjekter på basene. Deler av det barna holder på med blir også dokumentert via læringsreisen som er en perm med bilder, tegninger og beskrivelser av aktiviteter barna har deltatt på fra tiden i barnehagen. Denne får de med seg når de slutter i barnehagen.  Noen av våre aktiviteter dokumenteres også på Facebook.

Basene skriver rapporter på Vigilo som oppsummerer aktiviteter. Dokumentasjon av aktiviteter brukes til samtaler og refleksjon med barna i ettertid.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner