Årsplan Kobbervik gård barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 28.06.2022

Planleggingsdager og feriestengt

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2023.

Se oversikt

Våre satsninger

Felles satsingsområder for Drammen kommunale barnehager er språk, sosial og emosjonell kompetanse, fysisk aktiv læring, forebyggende arbeid og tidlig innsats. I Kobbervik gård barnehage har vi ekstra fokus på leken som læringsarena. Leken skal ha en sentral plass i barnas hverdag og er en viktig arena for læring og utvikling av sosiale ferdigheter. Vi organiserer derfor lekegrupper ute og inne og vi har i fellesskap laget en standard som beskriver den voksnes ansvar og rolle i møte med barns lek.

Våre utviklingsmål

 • Vi skal være autoritative, omsorgsfulle og støttende voksne i møte med barna.
 • Vi skal legge til rette for et lekemiljø som bidrar til reell medvirkning i forhold til egen læring og som gir god variasjon i innhold og tema.
 • Personalet skal være gode rollemodeller i leken og bidra til at alle barn føler mestring og inkluderes i lek og samspill med andre. Teori og kunnskap om lek skal gjenspeiles i praksis.

Våre utviklingstiltak

 • Vi skal utøve faglig bevissthet, stille kritiske spørsmål og reflektere i forhold til egen pedagogisk praksis.
 • Personalet skal være godt kjent med helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse og handlingsplan mot mobbing, utestengelse og krenkelser.
 • Teori skal gjenspeiles i praksis. Alle skal ha kjennskap til og bruke Være sammen som metode i arbeidet med sosial kompetanse.
 • Vi tilrettelegger for allsidig fysisk aktivitet, - både ute og inne.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Barns medvirkning har en stor plass i barnehagehverdagen, og henger tett sammen med vårt grunnsyn om at barn og voksne er likeverdige. Alle barn skal oppleve at de har en stemme og at den betyr noe. Å la barna medvirke betyr at de voksne i barnehagen må legge til rette for å involvere barna i det som skjer. Vi må være lydhøre ovenfor barnas uttrykk, både verbalt og nonverbalt. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi gir barna valg og muligheter til å medbestemme ut ifra alder og modning.
 • Vi legger til rette for aktiviteter og lek med utgangspunkt i barnas interesser, undringer og opplevelser.
 • Vi oppfordrer barna til å mestre selv, og tilpasser det fysiske miljøet i barnehagen slik at de får anledning til dette. Materiell og leker er plassert i høyde med barna slik at de selv kan velge hva de vil holde på med.
 • Vi anerkjenner og viser respekt for barnas følelsesuttrykk.
 • Barna deltar i samtalegrupper der de kan reflektere sammen, komme med ønsker om aktiviteter og der de kan løse utfordringer sammen.
 • Barna velger også selv både aktiviteter og hvilke grupper de ønsker å delta i lek med.

Barnehagens felles visjon er: " Med hjerte for barna, sammen skaper vi gode hverdager" og respekt, forståelse, gode relasjoner mellom barn-barn / barn-voksne skal prege hverdagen i barnehagen. Omsorgen barna får hos oss skal skape trygge rammer for læring og utvikling samt bidra til å forsterke barnas fysiske og psykiske helse. Barna skal føle seg «gode nok», verdifulle for andre, og som en del av et fellesskap. Barna skal møte passende utfordringer som er med på å øke deres mestringsfølelse. Vårt verdisyn skal prege vår pedagogiske praksis i møte med barn og foreldrene.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi møter barna med sensitivitet, innlevelse, lydhørhet og nærhet.
 • Vi er varme, trygge tilstedeværende voksne som gir av oss selv.
 • Vi er der for barna og ser deres behov, både som individ og som en del av en gruppe.
 • Vi ser samarbeid med foreldre som viktig for å skape best mulig trivsel og trygghet for barnet i barnehagen.
 • Vi legger til rette for åpen kommunikasjon og tett samarbeid omkring barnas behov.
 • Vi bruker blant annet Psykologisk førstehjelp, Være sammen, utviklings støttende kommunikasjon (USK) og Marte Meo som metoder i arbeidet med barna.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Vi ønsker at barna skal oppleve glede, trivsel, mestring og vennskap gjennom lek og fysisk aktiv læring. Leken er en viktig arena for relasjonsbygging, læring og utvikling. I leken kan barna utforske ting gjennom å prøve ut ulike roller, teste grenser, bearbeide følelser og øve på å løse ulike konflikter som oppstår. Fysisk aktivitet bidrar til utvikling av fin - og grovmotorikk, økt styrke, utholdenhet og bevegelighet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi organiserer lekegrupper og lager temakroker for ulik type rollelek basert på barnas alder, interesser, behov og forutsetninger.
 • Vi legger til rette for allsidig type lek ute og inne som støtter hele barnets utvikling, også gjennom fysisk aktiv læring.
 • Personalet verner om lek som er i gang, støtter og veileder i konfliktløsning.
 • Personalet deltar aktivt i barnas lek og viser engasjement for hva barna holder på med.
 • Vi har laget en egen standard som beskriver personalets rolle i leken.
 • Vi samarbeider med USN i forbindelse med prosjekt som omhandler barnas psykososiale trygghet i barnas leke- og læringsmiljø.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Alle barn har behov for å føle trygghet, sosial tilknytning og etablere vennskap. Dette er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen. Mobbing tolereres ikke og barn skal oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med andre barn og voksne. Det er også viktig at barna utvikler trygghet på seg selv og egen identitet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Personalet skal møte barna på en autoritativ, varm og grensesettende måte.
 • Legge merke til, anerkjennende og følge opp barnas perspektiver og handlinger.
 • Vi skal bidra til at barna forstår felles verdier og normer i samspill med andre. Vi skal derfor fremme vennskap og hjelpe barna å bygge gode relasjoner til hverandre.
 • Personalet skal støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og veilede barna til å finne løsninger i konfliktsituasjoner.
 • Personalet skal arbeide med å forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.
 • Samarbeid og åpen dialog med foreldrene er også en viktig del av det forebyggende arbeidet mot utestenging og negativ utvikling i barnas forhold til hverandre.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Kommunikasjon og språk påvirker barnets allsidige utvikling og er viktig for at barnet skal kunne samhandle og leke med andre. Barna skal derfor oppleve et rikt og allsidig språkmiljø i barnehagen. Personalet skal ha et bevisst forhold til egen rolle og betydning for barnas språkutvikling. De skal være oppmerksomme på hvordan de i praksis bruker språket med barna og hverandre. Det språklige arbeidet må arbeides tverrfaglig med, ha en sentral rolle i leken og gjenspeiles i barnehagens fysiske læringsmiljø.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi bruker ulike metoder og verktøy etter alder for å utvikle og forsterke språkforståelsen og begrepsbanken til barna.
 • Vi anerkjenner og støtter barns ulike former for kommunikasjon, som kroppsspråk, mimikk og gester. Vi teller og synger på ulike språk for å styrke det språklige mangfoldet.
 • Vi skaper et godt språkmiljø gjennom hverdagssamtaler, lesestunder, eventyr, sanger, rim og regler.
 • Vi legger til rette for at alle barn får utviklet språkforståelsen og språkkompetansen sin gjennom å sette ord på det vi gjør, bruker tegn-til-tale, konkreter og bilder.
 • Vi benytter dagstavle for å støtte opp om språkforståelsen.
 • Vi deler barna i språkgrupper og lesegrupper.
 • Vi bruker blant annet TRAS-skjema for å registrere barnets språkutvikling, utvikling støttende kommunikasjon (USK), språkløyper, Salaby mm.

Rammeplanens 7 fagområder danner grunnlag for innholdet i det pedagogiske arbeidet og utviklingen av barnehagens læringsmiljø. Vi jobber tverrfaglig med de ulike fagområdene og disse danner grunnlag for våre periodeplaner. I det praktiske arbeidet gjenspeiles fagområdene blant annet i hverdagsaktiviteter, lekegrupper, språkgrupper, temaarbeid, barnehagens tradisjoner og fellesarrangementer, organiserte og uorganiserte aktiviteter.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Trekke ut felles mål og tiltak i periodeplanene fra kompetansetrapp som er inndelt i henhold til rammeplanens fagområder, samt lokale og nasjonale føringer.
 • Variere innhold og tema gjennom året for å sikre allsidig læring i tråd med rammeplan og som følger de ulike årstidene.
 • Utarbeide barnehagens fysiske rom på en måte som legger til rette for varierte aktiviteter knyttet til de ulike fagområdene: naturfagrom, konstruksjonsrom, bibliotek, rollelek, malerom, formingsrom, festsal til fellesarrangementer, sansemotorisk rom.
 • Inndele uteområde i ulike aktivitetssoner som innbyr til ulik type lek og aktiviteter.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Barnehagens kompetansetrapp er inndelt etter rammeplanens fagområder og beskriver ulike felles mål, tiltak og metoder i det pedagogiske arbeidet for å sikre progresjon i arbeidet med barna. Mål, tiltak og metoder vi benytter beskrives ytterligere i periodeplanene som er tilpasset hver enkelt aldersgruppe. Tema, aktiviteter og metoder tilpasses både enkeltbarn og grupper.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Vi har organisert basene i aldersinndelte grupper, 1-2 år, 2-3 år, 4 år, 5 år.
 • Hvert alderstrinn har sine kompetansemål som de skal jobbe med. Disse er beskrevet i kompetansetrapp og i periodeplanene.
 • Vi bruker ulike observasjon og kartleggingsverktøy for å følge medpå barnas utvikling.
 • Vi legger til rette for at barna får nye opplevelser og utfordringer, som igjen gir mestring.
 • Vi har varierte lekerom og temakroker tilpasset barnas alder for å gi naturlig progresjon i leken.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Digitale verktøy skal bidra til en mer allsidig læring i tråd med samfunnets utvikling. Digitale verktøy skal brukes i samarbeid med voksne, og i forbindelse med pedagogiske aktiviteter. Etiske vurderinger rundt bruk skal foretas. Vi bruker i dag ulike digitale verktøy og apper i arbeidet med barna, i forbindelse med lek og aktiviteter, utforsking, innhenting av informasjon og i forhold til språkstøtte og spesialpedagogisk arbeid. Vi bruker VIGILO som kommunikasjonsplattform med foreldrene. Ved hjelp av VIGILO sikrer vi at alle får lik informasjon. Her distribueres planer og beskjeder ut og foreldre kan melde ifra om fravær og sende beskjeder til barnehagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.
 • Lære barna om nettvett og etiske vurderinger rundt bruk av digitale verktøy.
 • Barnehagen benytter, smartboard, pc, nettbrett, mobil, programmeringsroboter, kodetog og digitalt mikroskop i det pedagogiske arbeidet.
 • Vi tar ikke bilder/ video av barn som gir uttrykk for at de ikke ønsker dette, av hensyn til barnets personvern og rett til medvirkning.
 • Vi og barna tar bilder under aktiviteter og på tur som vi bruker til refleksjon, samtaler og videre arbeid med barna.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

For at tilvenningen skal oppleves trygg for barna og foreldrene, er det viktig med gode rutiner og opplegg rundt oppstart i barnehagen. Vi arrangerer åpen dag og eget møte for de nye foreldrene før sommeren der planer for tilvenningen og pedagogisk opplegg på tidlig høst presenteres og man får en omvisning på huset. Ved oppstart vil foreldrene og barna bli møtt av en kontaktperson som gir nødvendig informasjon og som følger dem tett igjennom den første tiden i barnehagen. Vi følger et trinnvis opplegg over noen dager slik at barna, foreldrene og personalet skal bli gradvis kjent med hverandre, andre barn tilhørende gruppa og barnehagens hverdagsrutiner.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen

 • Vi sender ut tilvenningsbrev til alle nye barn med informasjon om tilvenningen, basen, primærkontakten og bilder av personalet på basen.
 • Vi er i dialog med foreldrene om hvordan barnet har det i løpet av dagen via Vigilo, SMS og telefonsamtaler ved behov.
 • Vi setter opp for oppstartssamtale for å bli godt kjent med foreldre og få mest mulig informasjon om barnet og familien slik at vi kan støtte barnets behov på best mulig måte.
 • Vi bruker god tid på tilvenning for at barna skal bli trygge, knytte vennskap og føle tilhørighet i gruppa.

Når barna skal flytte baser internt på huset følger vi et opplegg som starter etter påsken, og går over flere uker frem til sommerferien. På den måten blir de gradvis bedre kjent med personalet, den nye barnegruppa de skal bli en del av og dagsrytmen på den nye basen før alle skal være på plass til høsten. Kontaktpersoner fra den «gamle» basen følger barna for at de skal oppleve trygge rammer under overgangen. Basene samarbeider på tvers og vi har mange felles arenaer som barn og personale møtes på gjennom året. Derfor er de allerede relativt godt kjent med både huset og øvrig barn og personale før de bytter basene.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen

 • Informasjon om hvilke baser barna skal flyttes til og opplegg for overgangene sendes ut på våren.
 • Faste voksne følger med barna til ny base under tilvenning.
 • Barna gjøres kjent med ny dagsrytme og rutiner gjennom ukentlige " besøk" på ny base.
 • Det organiseres lekegrupper for at barna skal bli mer kjent før flytting.
 • Ved behov følger voksne med barna over de første ukene på høsten for å skape en tryggere oppstart etter sommerferien. Dette vurderes fra år til år.

Skolestarterne

I tillegg til å følge barnas initiativ følger førskolegruppa sitt eget opplegg i forbindelse med overgang til skolestart. Dette heter lekbasert læring og er et førskoleopplegg som er delt inn i 4 kjerneråder som man skal jobbe med. All læringen skal være lekbasert og omhandle disse kjerneområdene:

 • Sosial kompetanse
 • Selvregulering
 • Språk
 • Matematikk

Det arrangeres møter og besøk på skole før oppstart på høsten slik at barna kan forberedes litt på hvaen skole er, hva man gjør der og hvordan det kan se ut der. Vi arrangerer et eget foreldremøte for førskolebarna, her informerer vi om hvordan vi arbeider med å forberede barna til skolestart. Dette gjøres blant annet ved å hjelpe barna med å bli selvstendige, lyttende og ta ansvar for seg og sitt.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen

 • Individuelle foreldresamtaler
 • Foreldremøte for førskolegruppa på høsten
 • Overføringsmøte med skolene
 • Plan for overgang barnehage/skole i Drammen kommune

Alle barn skal ha mulighet til å delta i pedagogiske opplegg og aktiviteter som vi arrangerer og det er viktig at alle barn inkluderes i så stor grad som mulig i hverdagsaktivitetene. Personalet skal følge barna tett i lek og aktiviteter, legge opp til aktiviteter som gir mestring. Barna skal gis passende utfordringer og gis nødvendig støtte, slik at alle skal inkluderes i lek og samspill med andre.

Vi observerer og kartlegger barnas behov, interesser og hva de mestrer godt. Dette danner grunnlag for tema vi jobber med, metoder og verktøy vi benytter og type aktiviteter vi iverksetter. Vi deler barna inn i mindre grupper tilpasset alder og mestringsnivå slik at alle skal føle på mestring, kunne danne vennskap og føle tilhørighet i gruppa.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud

 • Vi har en målsetting om at alle barna skal kunne bidra i alle aktiviteter ut ifra eget behov og mestringsnivå.
 • Vi arrangerer språk-, leke- og aktivitetsgrupper.
 • Vi lager individuelle handlingsplaner og tilrettelegger aktiviteter med utgangspunkt i barnas styrker og behov for øving av nye ferdigheter over en kortere eller lengre periode. Dette gjøres i samråd med foreldrene.
 • Vi benytter ulike verktøy og metoder som bidrar til å styrke og utvikle barnas ferdigheter innen ulike fagområder: Være sammen, Psykologisk førstehjelp, snakkepakken, ulike språkapper, Marte Meo, utviklingstøttende kommunikasjon (USK), dagstavle, språkkort med mer.
 • Personalet samarbeider med foreldre og ulike eksterne instanser for råd og veiledning.

Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd er den formelle samarbeidsarenaen mellom hjem og barnehage. Via møter med disse samarbeidsorganene inviteres foreldrene til medvirkning og drøfting omkring tema som berører barnas hverdag i barnehagen. Vi arrangerer også fellesarrangementer i samråd med foreldreråd og SU. Det viktigste samarbeidet og informasjonsflyten foregår imidlertid i den daglige dialogen med foreldrene i forbindelse med bringing og henting.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage

 • Jevnlige møter med foreldreråd og samarbeidsutvalg.
 • Felles foreldremøter og individuelle foreldresamtaler.
 • Foreldreundersøkelse.
 • Daglig kontakt og ukerapportering via Vigilo.
 • Informasjonsskriv via Vigilo, mail og SMS tjenester.
 • Invitasjon til felles arrangementer som FN dag, foreldrekaffe, Luciafeiring, påskekaffe, sommeravslutning.
 • Felles kurs / temakvelder i regi av barnehagen eller andre kommunale instanser.

Samarbeid med lokalmiljøet

For å tilrettelegge for et best mulig tilbud til barna samarbeider vi med ulike andre instanser, lag og foreninger. Det kan variere fra år til år hva vi deltar på, men noen relativt faste aktiviteter er vi med
på. Disse er:

 • Vi samarbeider med knutepunkt Strømsø og Strømsø helsestasjon i pilotprosjekt.
 • Deltakelse på Åpen dag arrangert av Drammen brannstasjon.
 • Arrangementer i Tangen menighet i forbindelse med jul og påske.
 • Besøk på Drammen bibliotek.
 • Vi benytter Drammensbadet i regi av statsforvalteren når tildelt svømmeopplæring.
 • Vi skal ha besøk av Søndre Gjerpen gård under lammingen.
 • Besøk på ulike kulturarrangementer som tilbys gjennom året. Faste arrangementer er for øvrig beskrevet i barnehagens årshjul.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer, gjennom:

Barnehagen har hatt barnehagelærerstudenter i praksis fra Universitetet i Sørøst - Norge tidligere, men ikke inneværende år. Vi har i dag barnehagelærerstudent fra OsloMet - universitetet i Oslo..

Vi har med jevne mellomrom praksiselever fra videregående skoler som tar utdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfag. Vi har også med jevne mellomrom personer i arbeidstrening og språkpraksis. Vi har etablert et samarbeidsprosjekt med USN i forbindelse med barnehagebasert kompetanseheving. Jft punkt lek og læringsmiljø. Dette prosjektet innlemmer flere av Drammen kommunale barnehager.

Slik jobber vi med planlegging

For at vi skal ha tid til planlegging av det pedagogiske arbeidet avholdes det 5 planleggingsdager i året. Vi har også jevnlige personalmøter. Her gis det kompetanseløft via interne foredrag eller kurs, det reflekteres over pedagogisk praksis og drøftes etiske dilemmaer. På disse møtene utarbeides planer for året eller kortere perioder. Hele personalet dras inn i dette arbeidet.

 • Styrer og de pedagogiske lederne har ukentlige møter, hvor det diskuteres saker som er av betydning for det pedagogiske tilbudet og som legger føringer for videre planlegging.
 • Det arrangeres ukentlige basemøter.
 • Støttepedagogene kommer med innspill i forhold til det pedagogiske arbeidet rundt barna.
 • Vi tar med innspill fra foreldreundersøkelser, innspill på møter med SU, foreldremøter og foreldresamtaler når vi legger planer for hvordan vi skal jobbe med det pedagogiske arbeidet.
 • Planleggingen av det pedagogiske arbeidet skjer på grunnlag av det vi ser barna er opptatt av og interesser de formidler gjennom lek og valg av aktiviteter. Det gjøres også ut ifra samtaler og tilbakemeldinger de kommer med i samlingsstund.

Slik jobber vi med vurdering

I Kobbervik gård barnehage reflekterer vi rundt det som skjer i det daglige arbeidet og vurderer det pedagogiske arbeidet fortløpende etter endt periodeplan. Vi benytter våre ulike møtearenaer til å vurdere planer og prosessarbeid.

Vårt vurderingsarbeid baseres også på tilbakemeldinger fra barn og foreldre, observasjoner, barnesamtaler og dokumentasjonsarbeid, samt refleksjoner i personalgruppa. Jf. pkt. om planlegging.

Vurderingene som blir gjort er utgangspunktet for videre og ny planlegging av vårt arbeid.

Slik jobber vi med dokumentasjon

Arbeidet med barna dokumenteres via rapporter i vigilo, informasjonstavler, ulike typer utstillinger og prosjekter på basene. Deler av det barna holder på med blir også dokumentert via læringsreisen som er en perm med bilder, tegninger og beskrivelser av aktiviteter barna har deltatt på fra tiden i barnehagen. Denne får de med seg når de slutter i barnehagen.  Noen av våre aktiviteter dokumenteres også på Facebook.

Hver base skriver en rapport på vigilo hver uke som oppsummerer ukas aktiviteter. Dokumentasjon av aktiviteter brukes til samtaler og refleksjon med barna i ettertid. Vi dokumenterer også arbeidet vi gjør via ulik type kartleggingsverktøy og observasjonsskjema som benyttes.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Forbedringsarbeidet har særskilt fokus på hovedsatsningene; språk, sosial -og emosjonell kompetanse, fysisk aktiv læring, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

Det er viktig å ta mangfoldperspektivet på alvor allerede fra tidlig alder. Hvert barn utvikles på sin måte og i sitt tempo, og derfor må barna i barnehagen oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Ved å se forskjellene og godta dem, vil barna lære at det er akseptabelt å være forskjellige.