Videosamtale med Drammen legevakt

Du har gjennomført en videosamtale med Legevaktsentralen (LVS) ved Drammen legevakt. Tilbudet med videosamtale er et innovasjonsprosjekt. Takk for at du bidrar, slik at vi kan gi bedre og riktigere hjelp.

Bruk av video er et innovasjonsprosjekt hos Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK/113), som Drammen legevakt har inngått innovasjonspartnerskap med.

Det betyr at det testes videosamtaler til både AMK og LVS. Dette kan gi grunnlag for bruk av video som fast tjeneste senere.

Slik ivaretar vi personvern

  • Løsningen ivaretar taushetsplikt og personvern til pasienter, innringere og helsepersonell.
  • Samtykke er et viktig prinsipp i helsevesenet; det er innringer selv, som beslutter om han/hun samtykker i at videosamtale gjennomføres.
  • Legevaktsentral-operatør (som er sykepleier ved Drammen legevakt) avklarer med innringer, om video kan/skal benyttes. I bekreftende fall mottar innringer en lenke på sms fra legevaktsentral-operatør og må på den bekrefte tillatelse til at legevaktsentral-operatøren får tilgang til kamera.
  • Lyd er ikke en del av denne video, men lyd er en del av et annet opptak. Lydopptak er å anse som en del av pasientens journal og lagres derfor i henhold til Akuttmedisinforskriften, paragraf 20.
  • Prosjektet følger norm for personvern og informasjonssikkerhet.

Lover og forordninger

Videosamtalen er en del av oppfyllelsen av rett til nødvendig og forsvarlig helsehjelp; dette i henhold til følgende forordning og lover:

Tiltak for dataminimering

Følgende tiltak sikrer nødvendig dataminimering:

  • Video ses kun av helsepersonellet, som er involvert i pasientveiledning, -rådgivning og -behandling i den aktuelle hendelsen, jevnfør Pasientjournalforskriften
  • Video er kun tilgjengelig for Legevaktsentral-operatør 1 time etter at videosamtalen er avsluttet, og kan kun hentes opp ved behov.

Om innovasjonsprosjektet