Helsestasjon for barn 0–5 år tilbyr gratis tjenester:

 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelser
 • Vaksinering
 • Individuell veiledning
 • Henvising til andre instanser ved behov
 • Jordmortjeneste

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt og gratis tjeneste som skal jobbe helsefremmende og forebyggende. Vi gir gravide og barn i alderen 0-5 år oppfølging etter nasjonale retningslinjer. På helsestasjonen skal foreldre få råd, veiledning og støtte i foreldrerollen. Formålet med helsestasjonstjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdommer og skader. Helsestasjonstjenesten er et lavterskeltilbud.

På helsestasjonen vil du møte kontorfaglig konsulent, jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut. I tillegg har vi et tett samarbeid med Familieteamet/psykolog som har faste dager på hver helsestasjon. Helsestasjonene samarbeider også med andre faggrupper slik som barnehagene, spedbarnsteam, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), spesialisthelsetjeneste, tannhelsetjeneste, frivillige organisasjoner m.m.

Tilbudet på helsestasjonen omfatter:

 • svangerskaps- og barselomsorg
 • hjemmebesøk etter fødsel
 • helseundersøkelser
 • barselgrupper
 • foreldreveiledningsgrupper

Vi har veiledningstelefon hvor helsesykepleier kan besvare spørsmål du har om barnet ditt, samt gi råd og veiledning. Telefonnummer og åpningstider finner du på siden til den enkelte helsestasjon.

Helsestasjonene i Drammen kommune er godkjente som ammekyndig helsestasjon. Alle jordmødre og helsesykepleiere tilbyr ammeveiledning. Vi følger faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Drammen kommune tilbyr kurs og grupper som kan være med på å styrke deg/dere i foreldrerollen. Ta gjerne kontakt med din lokale helsestasjon for mer informasjon. Familieteamet er et lavterskeltilbud som samarbeider tett med helsestasjonen. Familieteamet har faste dager på alle helsestasjonene og kan tilby støtte og veiledning i foreldrerollen.

Et tverrfaglig samarbeidsmøte kan være en måte å få hjelp på dersom du er urolig for barnet ditt. Spør helsesykepleier eller barnehagen om et slikt møte.

I følge Pasient- og brukerrettighetsloven §6-1 har barn rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroller i den kommunen de bor eller oppholder seg. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. Alle ansatte har taushetsplikt. Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger.

Helsestasjonen tilbyr vaksiner som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene.

 • Ta kontakt med Smittevernkontoret for andre vaksiner utenom program.

Migra helsestasjon

Migra helsestasjon er et tilbud til nybosatte familier som flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og norske som kommer tilbake til landet.

Tilbud

Helsesykepleier

Alle nybosatte familier med barn i alderen 0-18 år barn tilbys helsesamtale med helsesykepleier. Samtalen tar utgangspunkt i migrasjonsprosessen og den enkeltes behov som ny i Norge. Vi kartlegger barnets og familiens helse, og tilbyr veiledning i aktuelle temaer som kosthold/levevaner, foreldrerolle, barneoppdragelse i nytt land. Tidligere vaksiner kartlegges og det gis tilbud om oppjustering.

Jordmor

Alle nybosatte kvinner tilbys en helsesamtale hos jordmor. Samtalen tar utgangspunkt i det kvinnen har behov for. Aktuelle tema kan være kvinnehelse med informasjon om familieplanlegging, oppfølging i graviditet, celleprøve, selvundersøkelse av bryst og HpV-vaksine. Kvinner som får oppfølging i svangerskap på Migra helsestasjon har også tilbud om barselbesøk etter hjemkomst fra sykehuset samt etterkontroll og hjelp med prevensjon.

Foreldreveiledning/ICDP

Vi tilbyr foreldreveiledningskurs i grupper på ulike språk ved ICDP - International Child Development Programme. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Åpningstider

Åpningstider hverdager 08.30-15.00

Telefontid 08.30-11.30 og 12.30-14.00

Telefon

32 04 95 90

E-post

stromso.helsestasjon@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Telthusgata 8, bygg B
3044 Drammen