Hovedfordelingen

Hovedfordeling

Nye retningslinjer for tildeling av treningstid ble politisk vedtatt i Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet 09.03.2022. Fordeling av treningstid gjelder fra uke 33 (skolestart) til uke 22. Avtaler om trening i skolenes ferier, og fra og med uke 23 til skoleslutt, må gjøres med hall- eller saleier. 

Grunnlaget for tildelingen vil i stor grad basere seg på aktivitetstallene fra Samordnet rapportering til NIF. Ut fra antall aktive medlemmer og antall lag regnes det ved hjelp av en matematisk modell ut hvor mange timer hvert idrettslag får tildelt i de kommunale idrettshallene og gymsalene.

Frist for å søke om fast treningstid for sesongen 2024-2025 er 1. mai, 2024. 

Fordelingen skal være klar innen uke 23.

Alle idrettslag må innen 31. april ha rapportert inn medlemstall til NIF,  antall lag til særkretsene og sendt inn søknad om fast treningstid.

 

Idrettshaller

Treningstid i haller vil fordeles etter retningslinjene kommunen har utarbeidet sammen med idretten via Drammen idrettsråd. Tiden fordeles basert på medlemstallene som blir rapportert inn til NIF innen 31. april og antall lag som er påmeldt til særkretsene. Hvilken hall som benyttes til de ulike grenene baseres på tidligere fordelinger og rammer som de ulike idrettene krever.

For å søke om treningstid i haller må en representant fra hvert idrettslag sende e-post til ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no med redegjørelse av hvilken gruppe det er som søker fast halltid og hvilken hall som er ønsket. Vi kan ikke garantere for at ønsket om valg av hall blir oppfylt, men prøver å ta hensyn der det er mulig.

Eks. Sportsklubben Drammenselva søker fast treningstid til håndballgruppen aldersgruppen 5-12 år for sesongen 2024-2025 og ønsker å trene Fjell- og Brandengahallen. Så vil kommunen hente ut medlemstall eller antall påmeldte lag i den aktuelle gruppen.

Gymsaler

Treningstid i kommunale gymsaler vil behandles separat fra hovedfordelingen, etter søknad.

Alle skal sende inn søknad for treningstid for 2024-2025. Søknader sendes til ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no og må inneholde opplysninger om organisasjon, aldersgruppe, gymsal, aktivitet, ønsket dag og tid. 

Åssiden fotballhall 

Fra om med sesongen 2024-2025 vil treningstid i Åssiden fotballhall tildeles samtidig med treningstider i kommunale haller og gymsaler. Fordelingen følger ikke de samme kriteriene som hovedfordelingen, men blir fordelt i samarbeid med fotballklubben i Drammen og rådgiver ved Drammen kommune. Idrettslag som søker treningstid hele sesongen vil prioriteres. Timer som ikke blir fordelt overføres til strøtimeordningen. Også klubber utenfor Drammen og privatpersoner kan booke strøtimer. 

Veien videre

Når tidene er ferdig fordelt må alle idrettslag bekrefte hvilke tider de benytter, hvilke tider som byttes eller hvilke tider som overføres til andre i alliansen. Dersom timene ikke tas i bruk til andre aktiviteter skal kommunen varsles skriftlig senest innen 14 dager at fordelingen er gjort offentlig. Tider som ikke benyttes overføres til strøtimeordningen.

Idrettslagene må også sende over internfordelingen i idrettslaget til kommunen innen oppstart 16. august, for å få tilgang til hallen/gymsalen.