Booking av treningstid

Retningslinjer for tildeling av treningstid i kommunale idrettshaller og gymsaler i Drammen kommune for sesongen 2022-2023

Nye retningslinjer for tildeling av treningstid ble politisk vedtatt i Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet 09.03.2022.

Grunnprinsippet i kriteriene er at man ikke lenger skal søke om treningstid. Grunnlaget for tildelingen vil i stor grad basere seg på aktivitetstallene fra Samordnet rapportering til Norges idrettsforbund. Ut fra antall aktive medlemmer og antall lag regnes det ved hjelp av en matematisk modell ut hvor mange timer hvert idrettslag får tildelt i de kommunale idrettshallene og gymsalene.

Fordeling av treningstid for sesongen 2022-2023 er ferdigbehandlet. 

Ledige timer kan søkes om av idrettslag og privatpersoner over 18 år. Strøtimer kan bestilles av både den organiserte og den uorganiserte idretten. Det vil i løpet av høsten bli mulig å bestille timene via en digital bookingløsning. Inntill løsningen er lansert så kan timer bestilles ved å ta kontakt med avdeling Anlegg, idrett og natur.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ole-Petter Askim Vatne, rådgiver i Anlegg, idrett og natur på e-post ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no