Vilkår for elevplass ved Drammen kulturskole

Påmelding og opptak

 • Påmeldingsfrist for hovedopptak er 15. mai, men påmelding kan også registreres fortløpende gjennom året.
 • Ved opptak blir det tatt hensyn til søkedato, alder og andre momenter som kan spille inn med tanke på gruppesammensetning og logistikk.
 • Elevplassen må bekreftes av elevens foresatte i forkant av hvert skoleår, gjennom re-registrering. Frist for re-registrering er 1. mai.
 • Angrefrist for tildelt eller re-registrert elevplass er 1. august 2023. Sier du opp plassen innen da, så får du ingen faktura.

Skolepenger

 • Her finner du satser for skolepenger.
 • Det er samme pris for enkeltundervisning og gruppeundervisning. Det gjøres pedagogiske og faglige vurderinger innenfor hver enkelt disiplin om undervisningen skal gå som enkelt- eller gruppeundervisning.
 • Faktura for elevplass blir sendt ut to ganger i løpet av skoleåret. Ved manglende betaling mister eleven elevplassen.
 • Det tas forbehold om at kommunestyret kan justere skolepengene i løpet av skoleåret.

Søskenmoderasjon

 • 30% for barn nr. 2
 • 50% for barn nr. 3, 4, 5 osv

Inntektsgraderte skolepenger

Kulturskolen har inntektsgradering av skolepenger for familier med lav inntekt (6G eller mindre): 

Utmelding

 • Ønsker du å melde deg ut fra et undervisningstilbud i løpet av skoleåret (noe vi selvsagt ikke anbefaler, da kulturskoletilbudet krever tålmodighet og langsiktighet for virkelig å oppleve gleden av mestring i kunst og kultur), så kan dette enten gjøres via elevportalen SpeedAdmin eller ved å sende en mail til drammen.kulturskole@drammen.kommune.no. NB! For å bli fritatt for betaling for vårsemesteret må utmelding være registrert senest 15. november.
 • Elever som ikke er re-registrert innen fristen 1. mai, blir automatisk utmeldt av Kulturskolen.
 • Re-registrert elevplass er økonomisk bindende og vil bli fakturert selv om eleven ombestemmer seg og ikke ønsker tilbudet (unntak hvis angrefristen 1. august benyttes).
 • Eleven er automatisk påmeldt vårsemesteret hvis ikke utmelding foreligger innen fristens utløp. Fristen for utmelding til vårsemesteret er 15. november. NB! Ved utmelding etter fristene må hele påfølgende semester betales.
 • Elever på enkelte disipliner må binde seg for et år om gangen. Årsaken til dette er at undervisningen i seg selv og prosjektene det jobbes med er helt avhengig av kontinuitet i gruppen. Dette gjelder pr høst 2022 talentprogram for unge musikere, fordypningsprogram på visuell kunst og teatergruppene Griff og Sfinx.
 • Lærer kan IKKE motta formelle utmeldinger.

Timeavtale

 • Timeavtale gjøres direkte med lærer ved begynnelsen av hvert semester. Enkelte disipliner har allerede fastsatte tidspunkter og dager (dette gjelder særlig gruppeundervisning).

Aktivitetsplan

 • Kulturskolen følger skoleruten til Drammen kommune i forhold til ferier og helligdager. Små forskjeller kan forekomme og oppdatert aktivitetsplan ligger på nettsiden.

Informasjon

 • Informasjon om Kulturskolen finnes på nettsiden.
 • Kulturskolen bruker e-post og SMS som primære kommunikasjonskanaler. Elever og foresatte er selv ansvarlig for at disse er oppdatert til enhver tid.