Vilkår for elevplass ved Drammen kulturskole

Påmelding og opptak

 • Påmeldingsfrist for hovedopptak er 15. mai, men påmelding kan også registreres fortløpende gjennom året.
 • Ved opptak blir det tatt hensyn til søkedato, alder og andre momenter som kan spille inn med tanke på gruppesammensetning og logistikk.
 • Elevplassen må bekreftes av elevens foresatte i forkant av hvert skoleår, gjennom re-registrering. Frist for re-registrering er 1. mai.
 • Angrefrist for tildelt eller re-registrert elevplass er 1. august 2023. Sier du opp plassen innen da, så får du ingen faktura.

Skolepenger

 • Her finner du satser for skolepenger.
 • Det er samme pris for enkeltundervisning og gruppeundervisning. Det gjøres pedagogiske og faglige vurderinger innenfor hver enkelt disiplin om undervisningen skal gå som enkelt- eller gruppeundervisning.
 • Faktura for elevplass blir sendt ut to ganger i løpet av skoleåret. Ved manglende betaling mister eleven elevplassen.
 • Det tas forbehold om at kommunestyret kan justere skolepengene i løpet av skoleåret.

Søskenmoderasjon

 • 30% for barn nr. 2
 • 50% for barn nr. 3, 4, 5 osv

Søskenmoderasjonen regnes ut automatisk hvis registrert betaler er den samme på søsken. Søsken som går på Attic? Ordningen med søskenmoderasjon gjelder for både Attic og Kulturskolen. I disse tilfellene er foresatte selv ansvarlig for å informere Attics kontor om søsken som går på Kulturskolen, og rabatten bortfaller hvis informasjon ikke er gitt innen utsending av faktura.

Inntektsgraderte skolepenger

Kulturskolen har inntektsgradering av skolepenger for familier med lav inntekt (6G eller mindre): 

Utmelding

 • Ønsker du å melde deg ut fra et undervisningstilbud i løpet av skoleåret (noe vi selvsagt ikke anbefaler, da kulturskoletilbudet krever tålmodighet og langsiktighet for virkelig å oppleve gleden av mestring i kunst og kultur), så kan dette enten gjøres via elevportalen SpeedAdmin eller ved å sende en mail til drammen.kulturskole@drammen.kommune.no. NB! For å bli fritatt for betaling for vårsemesteret må utmelding være registrert senest 15. november.
 • Elever som ikke er re-registrert innen fristen 1. mai, blir automatisk utmeldt av Kulturskolen.
 • Re-registrert elevplass er økonomisk bindende og vil bli fakturert selv om eleven ombestemmer seg og ikke ønsker tilbudet (unntak hvis angrefristen 1. august benyttes).
 • Eleven er automatisk påmeldt vårsemesteret hvis ikke utmelding foreligger innen fristens utløp. Fristen for utmelding til vårsemesteret er 15. november. NB! Ved utmelding etter fristene må hele påfølgende semester betales.
 • Elever på enkelte disipliner må binde seg for et år om gangen. Årsaken til dette er at undervisningen i seg selv og prosjektene det jobbes med er helt avhengig av kontinuitet i gruppen. Dette gjelder talentprogram for unge musikere, fordypningsprogram på visuell kunst og teatergruppene Griff og Sfinx.
 • Lærer kan IKKE motta formelle utmeldinger.

Timeavtale

 • Timeavtale gjøres direkte med lærer ved begynnelsen av hvert semester. Enkelte disipliner har allerede fastsatte tidspunkter og dager (dette gjelder særlig gruppeundervisning).

Aktivitetsplan

 • Kulturskolen følger skoleruten til Drammen kommune i forhold til ferier og helligdager. Små forskjeller kan forekomme og oppdatert aktivitetsplan ligger på nettsiden.

Informasjon

 • Informasjon om Kulturskolen finnes på nettsiden.
 • Kulturskolen bruker e-post og SMS som primære kommunikasjonskanaler. Elever og foresatte er selv ansvarlig for at disse er oppdatert i elevportalen SpeedAdmin til enhver tid.