Kulturmiljøforvaltning i Drammen

Forvaltningen av kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnevern handler om hvordan knappe areal- og bygningsressurser med særlig kulturell og historisk verdi kan forvaltes på en langsiktig måte. Kulturminner er ikke-fornybare ressurser og må forvaltes etter de samme prinsippene som andre miljøverdier. Videre bruk av eksisterende bygningsmasse sparer miljøet for store utslipp knyttet til nybygging, samtidig som eldre bygg vanligvis er robuste mot klimaendringer.

Bevaring av eldre bygningsmasse er det naturlige utgangspunkt for utviklingen av en klimavennlig by.

Sterk vekst i en lengre periode har ført med seg større press på kulturminnene. Samtidig er det en økende bevissthet om verdien av de historiske kulturmiljøene i en by som ellers endres sterkt. Kulturminneverdiene som ligger i den eldre bebyggelsen og de historiske strukturene, er nøkkelen til å videreutvikle Svelvik, Drammen og Mjøndalen. Dette gir den nødvendige karakter og attraktivitet som midtpunkt i en region vest for Oslo.

Les mer om viktige kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune.  

Kulturminneplaner:

Svelvik har ikke tidligere hatt Kulturminneplan. Høsten 2021 starter arbeidet med å lage en samlet kulturminneplan for den nye kommunen. 

SEFRAK register 

Riksantikvaren gjennomførte også på 1970 til 1990 tallet nasjonalt dekkende masseregistreringer av bygninger eldre en 1900. I alle kommuner er disse såkalte SEFRAK registreringene en basis for lokal kulturminneforvaltning.

miljøstatus sine sider kan du finne ut om ditt hus er SEFRAK-registrert. NB!-Områder

Bygninger i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt godkjenning til å endre, flytte eller rive bygningen.

For meldepliktige bygninger (bygninger som er eldre enn 1850), er det lovfestet i §25 i Kulturminneloven at en vurdering av verneverdien MÅ gjøres før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.

Saksgang for endring på meldepliktig bygning:

  • Eier må søke kommunen om alle endringer på bygningen.
  • Kommunen sender søknaden til fylkeskommunen som skal uttale seg om søknaden FØR kommunen fatter vedtak.
  • Kommunen skal melde alle endringer på bygningen til fylkeskommunen.
  • Kommunen kan gi godkjenning til riving selv om kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen anbefaler at bygget bør vernes.

NB!- Områder

Riksantikvaren har i samarbeid med regionale kulturminnemyndighet og kommunen, etablert områder av nasjonal interesse i norske byer. Dette skal styrke kommunens kulturminneforvaltning. I NB!-områdene bør både enkeltbygninger og strukturelle stedsdefinerende trekk bevares. I riksantikvarens veileder for NB!-områdene går det klart fram at kommunen bør avsette disse områdene til hensynssone kulturmiljø i kommunens arealplan, og at innsigelse vil vurderes dersom dette ikke blir gjort. Til nå har ikke NB!-områdene blitt avsatt til hensynssone bevaring i Drammen.

Riksantikvarens kartløsning viser de forskjellige NB-områdene, der kan du finne mer informasjon om NB-områdene i Drammen.