Lokal forskrift om skoletilhørighet

Drammen kommune arbeider med en lokal forskrift om skoletilhørighet. Forskriften skal omhandle kommunale regler for tildeling av skoleplass. Hovedutvalg for oppvekst og utdanning har frem til nå vedtatt to forhold som regulerer dette.

Skolekretsgrenser

Drammen kommune har i hovedsak faste skolekretsgrenser mellom barneskolene, men for noen områder i kommunen er det valgfri skoletilhørighet mellom skoler. Alle elever fra en barneskole begynner på samme ungdomsskole.

Tildeling av skoleplass ved annen ungdomsskole, dersom ungdomsskolen eleven sokner til er full

Ungdomsskolene må ta inn elever fra barneskolene i egen skolekrets, så lenge ungdomsskolen har ledig kapasitet. Det skal tas en vurdering av kapasitet ved ungdomsskolen for hvert skoleår.

Dersom nærskolen er full kan elever som skal begynne på 8.trinn få tildelt skoleplass ved en annen ungdomsskole med ledig kapasitet i nærheten. Hvilke elever som får plass ved opprinnelig nærskole velges ut fra
a. faglige eller psykososiale forhold ved den enkelte elev,
b. barnets beste,
c. geografisk nærhet,
d. søsken på skolen,
e. farlig skolevei, og
f. akseptabel reisetid

Vedtak om skoleplass på annen ungdomsskole enn nærskole fattes av rektor på opprinnelig ungdomsskole. Vedtaket skal fattes i samarbeid med rektor for tilhørende barneskole.

Foresatte har rett til å uttale seg før kommunen fatter vedtak om skoleplass på annen ungdomsskole enn den skolen barnet tilhører, og kan i forbindelse med dette komme med et ønske om hvilken skole barnet skal få plass på.

Elever som får skoletilhørighet på annen ungdomsskole skal få vedtak om skoleplass på annen ungdomsskole tidlig høsthalvåret på 7.trinn. Likevel skal vedtak alltid gis før 15.oktober det året eleven går på 7.trinn.

Rektor ved ungdomsskolen skal gi informasjon om at skolen er full til foreldreutvalget ved ungdomsskolen og rektorer ved tilhørende barneskoler i god tid. God tid vil aldri være kortere enn ett år før oppstart på ungdomsskolen. Rektor på barneskolen har ansvar for å gi informasjon videre til foreldreutvalget på barneskolen og foreldre på 7.trinn.

Foreldreutvalgene skal også informeres om at elevene har rett til å søke plass på annen ungdomsskole i kommunen, jf. Opplæringsloven § 8-1 andre ledd. Rektor på barneskolen skal informere foresatte på 7.trinn om
a. at opprinnelig ungdomsskole er full,
b. utvalgsprosessen for tildeling av skoleplass på opprinnelig nærskole,
c. at elevene kan søke seg til andre ungdomsskoler i kommunen, og
d. hvordan man søker til annen ungdomsskole.

Foresatte kan klage på enkeltvedtak om skoleplass på annen ungdomsskole (forvaltningsloven § 28). Klagefrist er tre uker etter mottatt vedtak. Klagen sendes til rektor som har foretatt enkeltvedtaket. Dersom skolen ikke omgjør vedtaket, vil skolen sende klagen videre til Statsforvalteren i fylket. Statsforvalteren i fylket er endelig klageinstans.