Ordensreglement for SFO

Ordensreglementet for SFO er en lokal forskrift og gjelder for alle skolefritidsordningene i kommunen.

Fastsatt av Hovedutvalg for oppvekst og utdanning i Drammen kommune den 02.06.2021.

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til at barn i skolefritidsordningen har et trygt og godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Reglementet skal bidra til at barna behandler hverandre og skolefritidsordningens ansatte med respekt og toleranse, og at de tar medansvar for et trygt og godt miljø.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for skolefritidsordningene i Drammen kommune.

Reglementet gjelder i tiden barna er på skolefritidsordningen, dvs. både på skolefritidsordningens eget område, på digitale arenaer eller på turer eller andre aktiviteter.

Reglementet gjelder også til og fra skolefritidsordningen.

§ 3 Hensynet til elevens beste og elevenes rett til å bli hørt

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn. Skolefritidsordningen skal ivareta barnets rett til å bli hørt i alle forhold som angår barnet.

§ 4 Regler o orden og oppførsel

Barnet skal:

 • bidra til at det er trygt for alle å være på skolefritidsordningen
 • ikke utsette andre for mobbing eller andre krenkende ord og handlinger
 • snakke til hverandre med respekt
 • vise hensyn og respekt for andre barn og ansatte uansett kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsevne, legning m.m.
 • ta medansvar for å holde skolefritidsordningens inne- og uteområde rent og ryddig
 • vise respekt for skolefritidsordningen og andres eiendeler
 • følge beskjeder fra alle ansatte på skolefritidsordningen
 • følge skolens regler for bruk av mobiltelefon, datautstyr mv.
 • ikke ta med eller bruke farlige gjenstander eller gjenstander som forstyrrer aktiviteter
 • oppholde seg på området til skolefritidsordningen
 • ikke bruke eller ha med seg røyk, snus eller andre rusmidler på skolens område

§ 5 Reaksjoner ved brudd på regler for orden og oppførsel

Ved brudd på reglene for orden og oppførsel, kan følgende reaksjoner benyttes:

 • Samtale med en voksen
 • Muntlig eller skriftlig melding til foresatte
 • Dersom oppførselen til et barn i alvorlig grad går ut over tryggheten og leken til en eller flere barn kan barnet bli tatt ut av aktiviteten
 • Pålegg om å gjenopprette eller utbedre skadeverk som barnet er ansvarlig for
 • Inndragning av gjenstander som ikke er akseptert etter skolens forskrift om ordensreglement

Det skal være forholdsmessighet mellom regelbrudd og reaksjon. Ved valg av reaksjon skal det legges særlig vekt på elevens alder og modenhet.

Det er forbud mot fysisk refsing og krenkende ordbruk. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

§ 6 Saksbehandlingsregler ved bruk av reaksjoner

Før det blir tatt avgjørelse om reaksjon, har barnet rett til informasjon om hvordan skolefritidsordningen ser på overtredelsen og hvordan skolefritidsordningen har tenkt å håndtere den.

Barnet har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Barnet har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i tråd med alder og modenhet. Skolefritidsordningen skal sørge for at
situasjonen oppleves trygg for barnet.

Barnets foresatte skal så langt det er hensiktsmessig og til barnets beste varsles før skolefritidsordning tar beslutning om en inngripende reaksjon.

Rektor treffer beslutning om bruk av reaksjon. Skolefritidens ansatte treffer beslutning om bruk av reaksjon innenfor rammen av det rektor har delegert.

§ 7 Erstatningsansvar

Ved skadeverk på skolefritidsordningens eiendom eller utstyr kan barnet og/eller barnets foresatte bli holdt erstatningsansvarlig ved uaktsomhet eller forsett.

Barnet kan gis anledning til å utbedre skaden selv dersom det anses hensiktsmessig.

§ 8 Anmeldelse av straffbare forhold

Straffbare forhold skal som hovedregel meldes til politiet.

§ 9 Utfyllende regler om orden og oppførsel ved den enkelte skolefritidsordning

Den enkelte skolefritidsordning kan vedta utfyllende regler om orden og oppførsel tilpasset lokale forhold ved den enkelte skolefritidsordning. Den enkelte skolefritidsordningen kan
ikke vedta egne regler om reaksjoner.

Ved eventuell motstrid er ordensreglementet overordnet den enkelte skolefritids egne regler.

§ 10 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2021. Samtidig oppheves følgende forskrifter: Forskrift av 01.01.2017 (med endringer 12.12.2019) om ordensreglement for tidligere Svelvik kommune,
forskrift av 24.04.2017 (med endringer 12.12.2019) om ordensreglement for tidligere Drammen kommune og forskrift av 17.06.2015 (med endringer 01.07.2019) om ordensreglement for tidligere Nedre Eiker kommune.