Reglement for teknologisk utstyr

Reglement for teknologisk utstyr for elever i Drammen kommune er en lokal forskrift for alle skolene i kommunen. Reglementet er et vedlegg til ordensreglementet for grunnskolen i Drammen kommune

Fastsatt av Hovedutvalg for oppvekst og utdanning i Drammen kommune den 02.06.2021

Reglementet skal

 • Gi retningslinjer for bruk av skolens teknologiske utstyr (PC/iPad, programvare/apper, annet IKT-utstyr).
 • Hindre utilsiktede og uønskede hendelser på kommunens digitale arenaer
 • Beskytte brukere og trygge den pedagogiske læringssituasjonen.

Reglementet gjelder for

 • Bruk av kommunens teknologiske utstyr, programvare, støtteverktøy eller apper uavhengig av hvor og når det brukes.
 • Publisering av innhold og kommunikasjon på kommunens digitale arenaer.

Elevens rettigheter

 • Elevens personvern skal ivaretas av skolens ansatte og medelever.
 • Eleven har rett til velfungerende teknologisk utstyr i opplæringen og ved gjennomføring av eksamen, prøver og andre undersøkelser.
 • Eleven skal få kunnskap om trygg ferdsel på nett.
 • Eleven har rett til å få med seg private data som skolen ikke lenger har anledning til å ta vare på.
 • Eleven skal informeres om at kommunens IKT avdeling har overvåking, varsling og sporing av
  kommunens digitale enheter.
 • Skolen skal slette personopplysninger etter gjeldende regelverk.
 • Eleven skal være informert om at digital lagring av data kan gå tapt på grunn av forhold som er utenfor kommunens kontroll, eller ved oppdatering av teknologisk utstyr.
 • Elevene og foresatte skal informeres om innholdet i dette reglementet av skolen. Skolen skal sikre god forståelse av reglementet.

Elevens plikter

 • Elevene plikter å sette seg inn i og følge kommunens reglement og skolens rutiner for bruk av teknologisk utstyr.
 • Eleven skal holde brukernavn og passord hemmelig for alle andre. Dersom passord kommer på avveie, skal en voksen ved skolen varsles og nytt passord genereres.
 • Eleven plikter å behandle teknologisk utstyr forsiktig og håndtere det på en måte som reduserer risikoen for skade eller tap.
 • Eleven skal straks si ifra til voksen ved skade eller feil på utstyret.

Reglement

Jeg viser godt nettvett, digital dømmekraft og digital dannelse

 • Jeg skal ikke mobbe, skjelle ut eller krenke enkeltpersoner eller grupper på nett.
 • Jeg skal ikke lagre, strømme eller distribuere pornografisk, rasistisk, voldelig eller ekstremistisk innhold eller materiale som strider mot norsk lov eller skolens regler.
 • Jeg respekterer rettighetsbeskyttet materiale, distribuerer eller fremstiller ikke rettighetsbeskyttet materiale som mitt eget. Jeg oppgir kilder hvis jeg bruker andre sine bilder, tekster, musikk, lydopptak og filmer.
 • Dersom jeg skal ta og/eller publisere bilder, lydopptak og filmopptak av andre, skal jeg be om samtykke fra eleven (e) som skal delta. Er eleven under 15 år må også foresatte gitt skolen
  samtykke til dette.

Jeg følger rutiner og regler som ivaretar datasikkerhet.

 • Jeg følger med på systemvarsler på teknologisk utstyr og utfører varslede handlinger f.eks. oppdateringer. Dersom jeg er usikker på om jeg skal klikke på eller godta instruksjonen, kontakter jeg en voksen ved skolen.
 • Jeg gjør så godt jeg kan for ikke å bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i kommunens enheter.
 • Jeg installerer ikke privat programvare eller programvare som kan medføre at uvedkommende får adgang til kommunens nettverk.

Reaksjoner

 • Elever som bryter reglementet, kan bli fratatt tilgang til teknologisk utstyr og programvare for en periode, dette vil ikke gjelde helt nødvendig utstyr og tilganger for at eleven skal kunne
  gjennomføre opplæringen.
 • Teknologisk utstyr som brukes under eksamen kan bli kontrollert før og etter avholdt eksamen for å avdekke forsøk på juks.
 • Bruk av skolens teknologiske utstyr som strider mot norsk lov anmeldes.
 • All aktivitet i skolens datanettverk blir loggført. Ved politianmeldelse kan politiet be om innsyn i data som kan bli sporet tilbake til den enkelte som har produsert dataene.
 • Ved brudd på sikkerhetsinnstillinger og nedlasting av skadelig programvare vil alt innhold på enheten bli slettet uten forvarsel, og maskinen vil bli gjenopprettet med godkjente fabrikkinnstillinger.
 • Elevens foresatte er erstatningspliktig for skade på teknologisk utstyr som følge av uaktsomhet (uforsiktighet) eller forsett (med vilje), jf. skadeerstatningsloven § 1-1 og § 1-2. Begrenset oppad
  til kr. 5.000.- . Erstatningskravet vil ta hensyn til utstyrets verdi og alder.
 • Brudd på reglement for bruk av teknologisk utstyr kan også føre til sanksjoner i henhold til skolens generelle ordensreglement.