Skoleregler

Skolereglene er en lokal forskrift og gjelder for alle skolene i kommunen.

Skolereglene er fastsatt av Hovedutvalg for oppvekst og utdanning i Drammen kommune den 02.06.2021, med oppdaterte regler for bruk av mobil april 2024. Reglene for bruk av mobil trer i kraft august 2024. 

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til at elever i Drammensskolen har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Reglementet skal bidra til at elevene behandler hverandre og skolens ansatte med respekt og toleranse, og at de tar medansvar for et trygt og godt skolemiljø.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for grunnskolene i Drammen kommune.

Reglementet gjelder i skoletiden når skolen har ansvar for elevene, dvs både på skolens eget område, på digitale arenaer og når elevene har undervisning utenfor skolens område, for eksempel på leirskole og andre turer i skolens regi.

Reglementet gjelder også på skoleveien.

Reglement for teknologisk utstyr for elever i Drammen kommune ligger som vedlegg til ordensforskriften, og er en del av denne ordensforskriften.

§ 3 Hensynet til elevens beste og elevenes rett til å bli hørt  

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal ivareta elevens rett til å bli hørt i alle forhold som angår eleven.

§ 4 Regler om orden

Elevene skal:

 • møte presis til undervisning og avtaler
 • ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • gjøre skoleoppgaver så godt de kan og til rett tid
 • holde orden på egne saker
 • ta medansvar for å holde skolens inne- og uteområde rent og ryddig
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler

§ 5 Regler om oppførsel

Elevene skal:

 • ikke utsette andre for mobbing eller andre krenkende ord og handlinger
 • vise hensyn og respekt for medelever og ansatte uansett kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsevne, legning m.m.
 • snakke til hverandre med respekt, og ikke bruke grovt språk og banning
 • ikke utøve eller true med fysisk vold
 • ikke utsette andre for trusler eller trakassering
 • følge beskjeder fra alle skolens ansatte
 • ikke ta med eller bruke farlige gjenstander eller gjenstander som forstyrrer undervisningen
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefon, datautstyr mv.  
 • delta i undervisningen og ikke forlate skolens område uten tillatelse
 • være redelig i sitt skolearbeid og ikke jukse på prøver, eksamener eller i annet skolearbeid
 • avtale med skolen dersom det skal selges eller kjøpes eiendeler i skoletiden.
 • ikke bruke eller ha med seg røyk, snus eller andre rusmidler på skolen

§ 6 Vurdering av elevens orden og oppførsel

Grunnlaget for vurdering av orden er om eleven opptrer i samsvar med § 4 i dette reglementet.

Grunnlaget for vurdering av oppførsel er om eleven opptrer i samsvar med § 5 i dette reglementet.

Ved vurdering av elevens orden og oppførsel gjelder bestemmelsene om individuell vurdering i kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven.

§ 7 Reaksjoner ved brudd på regler for orden og oppførsel

Ved brudd på reglene for orden og oppførsel, kan følgende reaksjoner benyttes:

1. Samtale med en voksen

2. Muntlig eller skriftlig melding til foresatte

3. Midlertidig:

a) ha arbeidsplass andre steder enn sammen med klassen/gruppen

b) få avgrenset uteområde for friminutt.

c) få endret start- eller slutt-tid for skoledagen

4. Pålegg om å gjenopprette eller utbedre skadeverk som eleven er ansvarlig for

5. Inndragning av gjenstander som ikke er akseptert etter disse skolereglene ut timen eller skoledagen. Dersom snus, røyk eller alkohol inndras fra elever bør det leveres til foresatte. Dersom skolen inndrar farlige gjenstander eller gjenstander som kan brukes til å skade andre, skal foresatte kontaktes. Slike gjenstander skal som hovedregel utleveres til foresatte.

6. Ulovlige gjenstander som våpen og rusmidler skal overlates til politiet

7. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på skolereglene, kan elever:

a) bortvises fra enkelttimer (jf opplæringsloven § 9A-11)

b) bortvises for resten av skoledagen (jf opplæringsloven § 9A-11)

c) på 8. – 10. årstrinn bortvises for inntil tre skoledager (jf opplæringsloven § 9A-11)

8. Dersom oppførselen til en elev i alvorlig grad går ut over tryggheten og læringen til en eller flere medelever, kan eleven midlertidig eller permanent flyttes til en annen skole enn den skolen eleven ellers har rett til å gå på (jf opplæringsloven § 9A-12)

Det skal være forholdsmessighet mellom regelbrudd og reaksjon. Ved valg av reaksjon skal det legges særlig vekt på elevens alder og modenhet.

Det er forbud mot fysisk refsing og krenkende ordbruk. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

§ 8 Reglement for bruk av mobil og digitale kommunikasjonsmidler i skolen

Digitale kommunikasjonsmidler omfatter ulike verktøy og teknologiske enheter som brukes til kommunikasjon og å formidle informasjon. Mobiltelefon, smartklokke og smartbriller er eksempler på dette, men reglementet begrenser seg ikke til disse eksemplene.

 1. Mobil og digitale kommunikasjonsmidler skal ikke brukes i løpet av skoledagen. Skolen oppfordrer til at elevene lar mobil og digitale kommunikasjonsmidler være hjemme.
 2. Skolen setter regler for hvordan mobil og digitale kommunikasjonsmidler oppbevares. Når skolen samler inn mobil og digitale kommunikasjonsmidler skal disse oppbevares forsvarlig.
 3. Ansatte kan gi ut mobil og digitale kommunikasjonsmidler til elever (enkeltelev eller hele grupper) til pedagogisk bruk i en time, og sikre at mobilen og digitale kommunikasjonsmidler er tilbake til avtalt plass etter timens slutt og før elever går ut i friminutt.
 4. Elev kan ha mobil og digitale kommunikasjonsmidler tilgjengelig i særskilte tilfeller. Dette avtales i samarbeid med skolen, foresatte og elev.
 5. Mobil og digitale kommunikasjonsmidler kan brukes før og etter skoletid på skolens område.
 6. Ved brudd brukes reaksjoner nevnt i skolereglene § 7 «Reaksjoner ved brudd på regler for orden og oppførsel».

§ 9 Saksbehandlingsregler ved bruk av reaksjoner

Før det blir tatt avgjørelse om reaksjon, har eleven rett til informasjon om hvordan skolen ser på overtredelsen og hvordan skolen har tenkt å håndtere den. 

Eleven har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Eleven har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i tråd med alder og modenhet. Skolen skal sørge for at situasjonen oppleves trygg for eleven.

Elevens foresatte skal så langt det er hensiktsmessig og til barnets beste varsles før skolen tar beslutning om en inngripende reaksjon. Foresatte skal varsles før en elev på 1. – 7. årstrinn blir bortvist for resten av dagen (jf § 9A-11 siste ledd).

Rektor treffer beslutning om bruk av reaksjon. Skolens ansatte treffer beslutning om bruk av reaksjon innenfor rammen av det rektor har delegert.

Rektor kan delegere til læreren å beslutte bortvisning fra sin egen undervisning for en opplæringsøkt, men ikke for mer enn to klokketimer (jf § 9A-11 tredje ledd).  Før det fattes vedtak om bortvisning, skal andre reaksjoner har blitt vurdert (jf § 9A-11 siste ledd).

Kommunen fatter vedtak om skolebytte (jf § 9A-12 fjerde ledd). Skolebytte kan bare vedtas når vilkårene i opplæringsloven § 9A-12 er oppfylt.

Ved bruk av reaksjon nevnt i § 7 punkt 10. (bortvisning ut dagen), punkt 11. (bortvisning inntil 3 dager) og punkt 12. (skolebytte) skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges.

§ 10 Erstatningsansvar

Ved skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foresatte bli holdt erstatningsansvarlig ved uaktsomhet eller forsett. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

Eleven kan gis anledning til å utbedre skaden selv dersom det anses hensiktsmessig.

§ 11 Anmeldelse av straffbare forhold

Straffbare forhold skal som hovedregel meldes til politiet.

§ 12 Utfyllende regler om orden og oppførsel ved den enkelte skole

Den enkelte skole kan vedta utfyllende regler om orden og oppførsel tilpasset lokale forhold ved den enkelte skole. Den enkelte skole kan ikke vedta egne regler om reaksjoner.

Den enkelte skole bør særlig vurdere behovet for egne regler om trafikksikkerhet (jf opplæringsforskriften § 12-1 bokstav c).

For å sikre at elever på ungdomstrinnet har likt grunnlag for vurdering i orden og oppførsel, kan den enkelte skole ikke vedta strengere regler i orden og oppførsel enn det som følger av denne forskriften.

Ved eventuell motstrid er skolereglene overordnet den enkelte skoles egne regler.

§ 13 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2021. Samtidig oppheves følgende forskrifter: Forskrift av 01.01.2017 (med endringer 12.12.2019) om ordensreglement for tidligere Svelvik kommune, forskrift av 24.04.2017 (med endringer 12.12.2019) om ordensreglement for tidligere Drammen kommune og forskrift av 17.06.2015 (med endringer 01.07.2019) om ordensreglement for tidligere Nedre Eiker kommune.