Søke skolebytte

Drammen kommune har faste skolekretser. Skolekretsene bestemmer hvilken skole som er nærskolen til eleven. Foreldre har mulighet for å søke barnet til en annen skole.

Søke til annen skole i kommunen 

Drammen kommune har forskriftsfestet skolekretsgrenser. Skolekretsene bestemmer hvilken skole som er nærskolen til eleven. Det er adressen som er registrert  i folkeregisteret på eleven som bestemmer skolekretsen til eleven.

Slik søker du om bytte til en annen skole i kommunen:

 • Det er mulig å søke om å bytte til annen skole enn nærskolen. Søknaden må begrunnes. Eleven har rett til å uttale seg i saken.
 • Søknaden sendes til skolen eleven tilhører (nærskolen). Det er ikke eget skjema for dette.
 • Nærskolen og skolen det søkes til vurderer søknaden sammen. Hver søknad behandles individuelt.
 • Nærskolen fatter enkeltvedtak i saken. Det er mulig å klage på vedtaket.
 • Hvis skolen ikke endrer vedtaket, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er endelig klageinstans.

Søke til skole i annen kommune

 • Elever har ikke rett til å gå på skole i annen kommune, jfr. Opplæringsloven § 8-1,2.ledd.
 • Drammen kommune har ikke samarbeidsavtale med andre kommuner om grunnskoleopplæring.
 • Drammen kommune kan innvilge søknader dersom eleven har alvorlig sykdom eller vanske som kommunen ikke har et egnet skoletilbud til.

Slik søker du om å bytte til en skole i en annen kommune:

 • Du kan søke om skolegang i annen kommune. Søknaden må begrunnes. Eleven har rett til å uttale seg i saken.
 • Du må søke både Drammen kommune og kommunen du ønsker skoleplass i. Det er ikke eget skjema for dette.
 • Søknaden sendes til Forvaltningskontoret for barnehage og skole, i Drammen kommune.
 • Kommunen fatter enkeltvedtak i saken. Det er mulig å klage på vedtaket.
 • Hvis kommunen ikke endrer vedtaket, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er endelig klageinstans.