Oljeutskiller

Har din virksomhet vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende så skal du montere oljeutskiller

Hvem må ha oljeutskiller

Virksomheter som har: vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

 • Dette inkluderer bensinstasjoner og vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksted og klargjøringssentral for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og anlegg for understellsbehandling.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller.

 • For eksempel: Parkeringshus, oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres til kommunalt nett, mekaniske verksteder, sorteringsanlegg, fjernvarmsentraler,garasjeanlegg med tilgang til vann, avfallsmottak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller, vask av forskalingsutstyr og transportvirksomhet 

Krav til oljeutskillere er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15 A, 

Installasjon og godkjenning av oljeutskiller

Ingen kan sette i verk nye utslipp av oljeholdig avløpsvann eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt.

Ved etablering av virksomhet som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 15 (eller 15 A) og installasjon av oljeutskiller, må det:

 • søkes om byggetillatelse hos Byggesaksavdelingen og
 • utslippstillatelse og sanitærabonnement hos VA-virksomheten.

Ved endring, utskifting eller oppgradering av oljeutskiller skal det også søkes byggetillatelse og ny utslippstillatelse og sanitærabonnement.

Med søknad skal det vedlegges:

 • Situasjonskart/plantegninger i målestokk 1:500, påtegnet oljeutskilleranlegget i forhold til bygning(er), oljeutskilleranleggets tilknytningspunkt på stikkledninger, og stikkledninger fram til tilknytningspunkt på offentlig avløpsledning.
 • kopi av avtale om tømming og kontroll, signert av begge parter (kan ettersendes),
 • kopi av avtale om prøvetaking og laboratorietjeneste for analyse av prøvene (kan ettersendes),

Søknader sendes per e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller per post Drammen kommune v/Vann og avløp, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Krav til drift, vedlikehold og rapportering

Alle utskillere skal driftes, kontrolleres og rapporteres på i henhold til kommunens krav.

Det er bedriften som bruker oljeutskiller som er ansvarlig for denne i henhold til forurensningsloven og -forskriften.

Hvis det er montert oljeutskiller er det:

Du plikter å gi beskjed til kommunen

Dersom din virksomhet:

 • installerer, oppgraderer eller skifter ut oljeutskiller
 • øker eller endrer produksjon
 • bytter navn
 • flytter til nye lokaler
 • overdras til ny eier eller opphører