Krav til drift, vedlikehold, rapportering og prøvetaking

Alle utskillere skal driftes, kontrolleres og rapporteres i henhold til kommunens krav.

Det er bedriften som bruker oljeutskiller som er ansvarlig for denne i henhold til forurensningsloven og -forskriften.

Oljeutskillere skal omfattes av bedriftens internkontroll og det skal være en ansvarlig person for oppfølging av utskiller. Den ansvarlige kan være en i bedriften som bruker oljeutskilleren eller en representant for eier av eiendommen.

Bedriften kan om ønskelig sette bort utførelse av driftsoppgaver til ekstern leverandør. Merk at ansvar for oljeutskiller i forhold til kommunen ikke kan overdras til tredjepart.

Krav til tømming og kontroll

Det må inngås en avtale med et godkjent tømmefirma for regelmessig tømming av oljeutskiller.

 • Oljeutskilleren må tømmes for oljeholdig slam før dette utgjør mer enn ¼ av våtvolumet og minst en gang per år.
 • Sandfanget må tømmes for sand/slam etter behov, men minst en gang per år.
 • Kommunen kan pålegge virksomheten hyppigere tømming dersom nødvendig.

Ved opphør eller endringer i avtalen med tømmefirma, skal det meldes til Vann og avløpsvirksomheten og kopi av ny avtale sendes inn.

Det kan gis dispensasjon fra krav til tømmefrekvens etter søknad. Skriftlig søknad må være begrunnet og vedlegges nødvendig dokumentasjon.

Olje, sand og slam fra oljeutskillere er farlig avfall i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 (Farlig avfall), og skal behandles i samsvar med denne. 

Krav til rapportering

Dersom det er flere utskillere på eiendommen må disse ha entydige navn slik at det er klart hvilken utskiller det rapporteres på.

Bedriften som bruker oljeutskiller er ansvarlig for at kopi av rapporter på tømming, kontroller og analyser sendes Drammen kommune v/Vann og avløp så snart de foreligger. Årsrapport sendes inn innen 1. mars påfølgende år.

Ved høyere oljeinnhold enn grenseverdi (50 milligram olje per liter vann) skal Vann og avløp i kommunen varsles snarest mulig!

Om prøvetaking

 • Prøvetaking skal utføres av kompetent eksternt firma.
 • Det skal tas to prøver av avløpsvannet fra oljeutskillere hvert år. Så sant ikke annet er nevnt i utslippstillatelsen eller det er gitt dispensasjon. En av prøvene skal tas i vinterhalvåret (oktober - mars). Andre prøven skal tas i sommerhalvåret (april – september).
 • Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 milligram per liter, jf. forurensningsforskriftens § 15-7.
 • Prøvetaking skal skje under en normal driftssituasjon. Det kan med fordel gjøres rett før tømming av oljeutskilleranlegget.
 • Prøven skal tas på en glassflaske som er levert av et laboratorium. Flasken skal ikke skylles før den fylles opp. Dette er fordi olje vil kunne klebe seg til glassveggen og dermed forårsake et forhøyet oljeinnhold.
 • Flasken skal merkes med virksomhetsnavn og prøvetakingsdato. Dersom virksomheten har flere oljeutskilleranlegg må det fremkomme hvilket anlegg prøven kommer fra. Det forutsettes at laboratoriets krav til prøveemballasje, lagring, merking og prøveinnsendelse følges.

Kommunen kan om nødvendig kreve hyppigere prøvetaking.

Det skal være tilrettelagt for å hente ut representative prøver av oljeutskillerens avløpsvann.

Prøvetakingspunktet må være før vann fra oljeutskiller blander seg med annet avløpsvann. Prøven skal hentes ut enten fra prøvetakingskum, fra fritt fallende vannstråle, eller fra vannstrøm med god turbulens. Virksomheten skal ha dokumentasjon på hvor og hvordan prøven hentes ut.

Analysemetode og analyseparameter

Prøven skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for bestemmelse av olje i vann. Analysemetoden skal være akkreditert etter NS-EN ISO 9377-2:2000, eller tilsvarende metode. Oljeinnholdet bestemmes som summen av upolare hydrokarboner med karbonkjedelengde (THC) mellom C5-C35 alternativt C10-C40. Analyseresultatet oppgis som milligram olje per liter vann.

Analyseresultater skal sendes til VA-virksomheten fortløpende.

Når et analyseresultat viser oljeinnhold over 50 milligram per liter (jf. forurensningsforskriftens §15-7) må VA-virksomheten varsles øyeblikkelig per epost VA.industri@drammen.kommune.no.

Det forutsettes at alle avvik følges opp i henhold til internkontrollforskriften.

 • Når analysen viser et oljeinnhold mellom 50-59 milligram olje per liter vann skal virksomheten følge opp resultatet og vurdere mulige årsaker og eventuelle tiltak for å redusere oljeinnholdet. Dersom gjentatte prøver ligger mellom 50-59 milligram olje per liter vann vil kommunen vurdere tilsyn og/eller pålegg.
 • Når analysen viser et oljeinnhold 60 milligram olje per liter vann eller mer skal virksomheten vurdere mulige årsaker og eventuelt utføre tiltak for å redusere oljeinnholdet. Det må tas ny prøve tidligst fire uker – men senest seks uker – etter gjennomførte tiltak. Antatt årsak til høyt oljeinnhold, eventuelle tiltak og kopi av ny analyserapport sendes til Vann og avløp per e-post eller post innen åtte uker etter oppdaget høy verdi.

Varsler, prøveresultater, rapporter, meldinger og dokumentasjon kan sendes til VA.industri@drammen.kommune.no, eller per post: Drammen kommune v/Vann og avløp, Postboks 7500, 3008 Drammen.